Ulstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140119-105

Fredningsnr.
201723

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/9 1887, købt. Langdysse, Ø-V orienteret, V-enden sløjfet, nu 20 m lang, 10 m bred, 1,6 m høj; randsten: i Ø 1 stående, 2 væltede, i N 4 væltede, i S 4 væltede 1 sprængt, og i V ingen; 2 kamre: det vestlige bev. 1 sidesten i S, 1 endesten i Ø; det østlige 2 sidesten i Ø og V; lyng- og græsgroet i ager. Restaureret.
Undersøgelsehistorie  (10)
1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Endskjönt Dyssen B [sb.nr. 105] i sig selv ikke er ubetydelig, saa er den ved Siden af A [sb.nr. 104] forsvindende. Den har to Gravkamre, som for 8 a 10 Aar siden ere udgravede. Den ene Overligger saaes dengang; men ere de begge borte. Dyssen har Jordfyld baade indenfor Krandsstenene og ind mod Kamrene, og som det sees ved Gjennemsnittet, lader Jordfylden kun det Øverste af Krandsstenene og Bærestenene tilsyne. At det östligste Kammer har havt sin Indgang mod Nordöst er udenfor al Tvivl; thi her staar endnu det gl Lukke (paa Tegningen de to Stene for Enden af Stenen c), og der er heller ikke noget der taler imod, at det vestlige Gravkammer har havt sin Indgang paa samme Maade. Stenene af det vestlige Kammer ere mere hævede frem for Øjet i Afstand; thi her er Jordfylden ikke saa höj. Den östlige Bæresten i hvert af Kamrene er klövet, formodentlig ved Ild, ellers ere alle de andre som Naturen har dannet dem. Den Steen, der staar mod Øst indenfor Krandsstenene, er blot en temmelig stor ikke smukt formet Steen, som staar temmelig höjt op over Jordfylden. Der er ikke noget mærkeligt ved den; men den har aldrig været Krandssteen og har heller ikke hört Kammeret til. Dyssen har hverken Navn, Fund eller Sagn. Kammerets indvendige Höjde vides ikke; men er ikke ret stor, da Bærestenene staa paa Kant. Kammeret ligner derfor snarere en stor Kiste end en Jættestue. Den sidst forsvundne Overligger var ogsaa, endskjönt den laa frit over Jordfylden, kun temmelig tynd. [[F.M. 1887.]] [[1946.: V-enden ikke bevaret, nu 20 m lang, 10 m br., 1,6 m h., Randsten i Ø. 3 (2 væltede), i N. 4 (væltede), i S. 5 (1 sprængt, 4 væltede), i V. 0.; V.-kammer af 1 Sidesten i S., 1 Endesten i Ø.; Ø-kammer af 2 Sidesten i Ø. Og V.; Afstanden [Sb.nr.] 104-105 = 1½ m.]] Bevoksning: 1980: Græs.

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 842/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946.: V-enden ikke bevaret, nu 20 m lang, 10 m br., 1,6 m h., Randsten i Ø. 3 (2 væltede), i N. 4 (væltede), i S. 5 (1 sprængt, 4 væltede), i V. 0.; V.-kammer af 1 Sidesten i S., 1 Endesten i Ø.; Ø-kammer af 2 Sidesten i Ø. Og V.; Afstanden [Sb.nr.] 104-105 = 1½ m. Bevoksning: 1980: Græs.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, Ø-V-orienteret, V-enden sløjfet, nu 20 m lang, 10 m bred, 1,6 m høj; Randsten: I Ø, 1 staaende, 2 væltede, 1 N 4 væltede, i S 4 væltede, 1 sprængt, og i V ingen; 2 Kamre: det vestlige bev. 1 Sidesten i S, 1 Endesten i Ø; det østlige 2 Sidesten i Ø og V; lyngklædt og græsgroet i Ager. 3) 3) Bør restaureres. [[FM 1887 MS 5/9 842/46]]

1974 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet - dyssetomt. Bevoksning: 1980: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Tæt dækket af brombær. Randsten og kamre kan ikke ses pga. bevoksningen. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)