Nederst

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140201-49

Fredningsnr.
2117118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skaldynge, Stenalder (dateret 5400 - 3951 f.Kr.)
Skaldynge, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Enkeltfund, Stenalder (dateret 5400 - 3951 f.Kr.)
NM A 38043.
Dyreben, Stenalder (dateret 5400 - 3951 f.Kr.)
NM A 38043.
Ildsted, Stenalder (dateret 5400 - 3951 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 5400 - 4801 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 5400 - 4801 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 5400 - 4801 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 5400 - 4801 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 5400 - 4801 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 5400 - 4801 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 4300 - 3701 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 4300 - 3701 f.Kr.)
Kogegrube, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Boplads, køkkenmødding "Nederst". Matr. nr. 2-a. En del af bopladsen "Nederst" med bevaret skaldynge. Arealet på matr. 2-a udgør ca. 0,3 ha der afgrænses af 5 skelsten, hvoraf de 2 nordligste også indgår i afgrænsningen af fredningen på matr. nr. 2-f. Fredningen udgøres af ovennævnte areal samt det imod nordøst tilstødende og 1,2 ha store areal på matr. nr. 2-f Nederst Mark, Albøge. På matr. 2-a er skelsten sat i områdets hjørnepunkter i vest, syd, nordøst og nordvest — de to sidstnævnte steder i skellet til matr. 2-f Nederst Mark, Albøge. Arealets største udstrækning er nordvest-sydøst ca. 135 m og nordøst-sydvest ca. 30 m. Sydvestsiden af den fredede boplads følger nordøstsiden af grusvejen "Kærbyvej". Arealet tilspidser i nordvestenden hvor det mod sydvest og nordvest afgrænses af samme grusvej. Mod øst og sydøst afgrænses arealet af skellene fra matr.nr . 2-f og 5-h. Matr. nr. 2-f. En del af bopladsen "Nederst" med bevaret skaldynge. Arealet på matr. nr. 2-f udgør ca. 1,17 ha afgrænset af 4 skelsten sat i områdets hjørnepunkter. De to sydligste indgår også i afgrænsningen af fredningen på matr.nr. 2-a. Arealets største udstrækning er nordvestsydøst ca. 150 m og nordøst-sydvest ca. 80 m. Nordvestsiden af arealet følger grusvejen til Kærbyvej 28. Mod nordøst afgrænses arealet af skellet til matr.nr . 2-d Nederst Mark, Albøge, mod sydøst af skellet til matr. nr. 5-h Albøge by, Albøge og mod sydvest af skellet til matr. nr. 2-a Nederst Mark, Albøge. Formålet med fredningen er at bevare den klassiske køkkenmødding-lokalitet for eftertiden. Arealet udlægges i permanent græs og kan anvendes til græsning og maskinel grønthøstning, som ikke resulterer i slidskader. Pløjning, grubning og anden jordbehandling må ikke finde sted. Fredningen hindrer ikke eventuel pleje af området. Arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser kan foretages efter forudgående tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen.
Undersøgelsehistorie

1886 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet.

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Indtil vore Dage, da Tørlægningen af Kolindsund begyndte, har der været en Vig mod Syd og mod Halendrup Aa. Mod Vest var denne Vig begrændset af en større skovklædt Sandholm, der ved Kjeldstrup Kjær adskiltes fra Sønderherred, og mod Øst var Vigen begrændset af en Halvø kaldet Nederst, som ved en lav (3 a 4') Sandrevle forbandtes med Albøge Marker. Selve Nederst er en 15-30' høj grusholdig Bakke med Længderetning fra N-S. Paa denne Bakkes bratte Affald mod S.S.O. og støttet op til Bakkeaffaldet findes Kjøkkenmøgdyngen. Den har Form af en Halvmaane, hvis udbuede Side vender mod Syd. Længden er 360'. Middelbreden i det østlige Parti er 60' og længere mod Vest 40'. Lagets Dybde er størst paa Midten af Strækningen, men synes ikke at have mere end 4'. Da Kjøkkenmøgdyngen ved en mangeaarig Dyrkning er meget udslæbt, saa kan dens Grændse ikke nøje bestemmes. Hvad dens Indhold angaar da finder man her Dyrebeen, Fiskebeen, Skaller af Østers, Muslinger og Snegle kort sagt alt Maaltids Affald. Her sees Spor af Ild og Kul samt Fyrstedsstene og Leerkarskaar. Her findes Flinteredskaber, Knive, Økser, Pile, Mejsler o.s.v. lige fra de meest raat tildannede indtil de tilslebne. Det bemærkes, at det kun er de Oldsager, som Ploven har naaet, der ere bekjendte; thi en ordnet Udgravning og en kyndig Undersøgelse har ikke fundet Sted. [[Undersøgt af Nationalmuseet 1938. A 38043.]] [[A 8095-99, A 8420-29, A 8475-82, A 9558, A 11283-98.]]

1886 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[NM A 8095-99:] Oversendt af Skolelærer Nissen i Ramten ved Grenaa. ... [Fortsætter]. No. 8095-99 ere af Oversenderen selv fundne i en Kjøkkenmødding ved Nederst; den største Deel deraf ligger paa Niels Mathissens Lod i Kjeldstrup, Nødager S., Sønder H., Randers A., den mindre Deel paa Sognefogedens Mark i Albøge, Albøge S., Sønder H., Randers Amt, samt Syd for Kolindsund. Møddingen optager et Areal paa omtrent 4500 [kvadrat] Al. og har en Længde af 300 Fod og en Bredde af 60 Fod. Paa den ene Langside er den 21-33", paa den anden 27-29" tyk; men i Midten er den endnu tykkere. Sagerne No. 8095 ere fundne ovenpaa den dyrkede Jord over Møddingen, No. 8097-99 20-30" dybt nede, paa flere Steder men paa et Omraade, der ikke er større end 3-4 [kvadrat] Al. (Nissen Beretning af 12/9 1887.)

1887 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beretning af d. 12/9 1887 fra skolelærer Nissen, Ramten ved Grenaa. Ang. NM A 8095-99. Sb. 14.02.01-49.

1888 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[NM A 8420-29:] Overleveret af Dr.phil. Henry Petersen: ... [Fortsætter]. b. Følgende Gjenstande, der ere fundne ved en overfladisk Opsamling i Plovfurerne paa en Trediedeel af Kjøkkenmøddingen i Nederst, Albøge S., Sønder H. Randers A.: ... [Fortsætter]. [NM A 8475-82:] Oversendt af Lieutenant J. Jensen, Grenaa: ... [Fortsætter]. No. 8475-82 ere fundne i en Kjøkkenmødding ved Nederst, Albøge S., Sønder H., Randers A. [NM A 9558:] Oversendt af Lærer Nissen i Ramten: ... [Fortsætter]. Den er funden ved Nederst (i den derværende Kjøkkenmødding ?) i Albøge S., Sønder H., Randers A.

1888 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brev af d. 29/8 1888 fra J. Jensen modtaget på N01. Ang. oversendelse af nogle prøver fra affaldsdyngen i Nederst på vegne af Dr.phil. Henry Petersen.

1892 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 475/92. Korrespondance af d. 7-8/11 1892 ml. Ferd. Rasmussen og N01. Hvori F. Rasmussen bl.a. oplyser udelukkende at have solgt oldsager fra køkkenmøddingen i Nederst til Nationalmuseet samt til samlingerne i Ribe og Hjørring.

1892 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 386/92. NM A 11283-98. Genstande købt af NM fra brandinspektør Ferdinand Rasmussen i 1892. Korrespondance af d. 3/9; 7/9; 9/9 og 19/9 1892 ml. N01 og Ferd. Rasmussen.

1892 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[NM A 11283-98:] Kjøbt af Brandinspecteur Rasmussen, Grenaa (35 Kr) (Skriv. af 3/9, 9/9, 19/9 92). ... [Fortsætter]. Nr. 11283-11298 ere fundne i Skaldyngen ved Nederst, Albøge S., Randers sønder Herred.

1931 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 471/31. Sb. 14.02.01-49. Mellem sagerne fra Neergaards Gravning ved Kolind 1931 fandtes følgende Sager fra Skaldyngen ved Nederst, Albøge S.: 5 Skiveøkser, ... [?], defekt Stykke 1 Flintafslag 1 Knoglestump Sagerne er lagt til Byttemateriale.

1932 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 583/32. Sb. 14.02.01-49. Oversigt over fund bevaret på NM fra skaldyngen i Nederst.

1938 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[NM A 38043:] Skaldynge ved Nederst. Randers Amt. Udbytte af Undersøgelse for Nationalmuseet 1-9. Juni ved Dr. Therkel Mathiassen, fra hvem Beretning med Maalebordsblad-Udsnit og 6 Fotografier af 26/12 1939. Oldsagslisten ved Therkel Mathiassen. Journ.Nr. 500/38. 38043. Herunder er indført samtlige Oldsager af Sten, Ben og Ler mærket Nr. 1-292 i Tush. Fundet omfatter følgende Sager: ... [Fortsætter]. 38043 er fra en Skaldynge paa Matr. Nr. 3 b og 5 e af nederst, Albøge Sogn Sønder Herred. Nærmere Oplysninger se Beretningen.

1938 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 500/38. Sb. 14.02.01-49. NM A 38043. Stenalders Køkkenmødding ved Nederst. Sb. 14.02.01-49. Undersøgt i 1938 af Th. Mathiassen. Herfra NM A 38043. Publiceret i Mathiassen, Th. et al.: Dyrholmen. En Stenalderboplads på Djursland. Udgravningsberetning samt -dokumentation (skitsetegninger, planer, kort, fotografier, tegninger, oldsagslister m.v.) fra Th. Mathiassen modtaget på N01 d. 26/12 1939. Ved undersøgelsen d. 1-9/7 1938, hvor der iagttoges to skaldynger på stedet, blev der udgravet en 2 m bred og 26 m lang grøft tværs gennem den sydligste af dyngerne. Skallagets største tykkelse var ca. 70 cm. Der fremkom flere ildsteder samt spor efter tidligere gravninger i dyngen.

1987 Privat udgravning
Djurslands Museum

1987 Anmeldelse fra privat
Djurslands Museum

1987 Genstand givet til museum
Djurslands Museum

1987 Museal besigtigelse
Djurslands Museum

1987 Museal udgravning
Djurslands Museum

1987 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 6846/88 og DJM 2123. Sb. 14.02.01-49. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat modtaget d. 14/5 1987 på N01. Køkkenmødding med hundeskeletter, ildsteder m.v., ertebøllekultur. Nederst. Sb. 14.02.01-49. Fundår 1987. Fundsted besigtiget d. 24/4 af B. Flou og E. Kannegaard Nielsen, DJM. Udgravning påbegyndt d. 27-28/4 1987 af N. A. Boas og E. Kannegaard Nielsen, DJM. Oluf Therkildsen, Kolind; lodsejer. Tommy Svenningsen, Mørke; finder. Amatørarkæologen T. Svenningsen meddelte 24/4 museet [DJM], at han i en ca. m2 stor "prøvegravning" i toppen af køkkenmøddingen på SV-siden af Nederst, umiddelbart under pløjelaget, havde påtruffet et hundeskelet. Ved et møde på fundstedet afleverede han en kasse med dele af kranie og forlemmer. Undersøgelse iværksattes 28/4. Under ledelse af E. Kannegaard undersøgtes ialt 7 m2. Herved afdækkes 2 hundeskeletter, 2 ildsteder, en del af et ertebøllekar, benprene, knogler, flintaffald og redskaber så som skiveøkser, tværpile m.v. 4/5 optoges hundeskeletterne som helpræperater og bragtes til Moesgaard Konserveringsanstalt v. Helle Strele.

1989 Museal udgravning
Djurslands Museum

1989 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 6846/88; Fundberetning Nr. 6846. DJM 2123. Sb. 14.02.01-49. Køkkenmødding med hundeskeletter, ildsteder m.v., ertebøllekultur. Nederst. Sb. 14.02.01-49. Undersøgt i 1987 af L. Wincentz og E. Kannegaard Nielsen, DJM. Herfra DJM 2123x1-141. Fundberetning samt -dokumentation (foto-, fund-, tegnings- og anlægsliste, kopi af fotografier og plantegning) fra L. Wincentz, DJM, arkiveret på N01 d. 26/1 1989. Amatørarkæologen T. Svenningsen meddelte sidst i april museet, at han ved gravning i køkkenmøddingen på SV siden af Nederst havde påtruffet et hundeskelet umiddelbart under pløjelaget. Han udleverede en kasse med dele af kranie og forlemmer til museet. Endvidere er der fra konservator Lars Bo, Naturhistorisk Museum, Aarhus, meddelt, at finderen dertil har indleveret yderligere knogler. Ved E. Kannegaard iværksattes en undersøgelse omkring opgravningen. Der afdækkedes 8m2. Hermed fremkom resten af hundeskelettet, sdamt endnu et hunderskelet ca. 1,5 m. NØ for det første. Hertil et ildsted samt en del af et ildsted i kanten af amatørens nedgravning. Hundeskeletterne optoges efter delvis afdækning som præperat v. Helle Strele, Konserveringsanstalten på Moesgård. Fund af redskaber, større lerkarskår og knoglefragmenter indmåltes seperat, øvrigt pr. m2. Et af formålene med afdækningen var at registrere evt. nedgravninger omkring hundeskeletterne og i øvrigt afgøre, hvilken sammenhæng de indgik i. Undersøgelsen afsluttedes ved undertegnede [L. Wincentz, DJM]. Der kunne ikke ses nedgravninger eller andre spor af særlige foranstaltninger i forbindelse med deponeringen af hundene. Der registreredes områder med koncentration af fiskeknogler. Sagen vedlagt: Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, jvf. DJM 2123, modtaget på N01 d. 14/5 1987.

1990 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 6846/88 og DJM 2123. Sb. 14.02.01-49. Køkkenmødding med hundeskeletter, ildsteder m.v., ertebøllekultur. Nederst. Sb. 14.02.01-49. Undersøgt i 1988-89 af E. Kannegaard Nielsen, DJM. Herfra DJM 2123x142-2024. Fundberetning og -dokumentation (fund-, dias-, foto-, tegnings- og anlægsliste, lagbeskrivelse, kort, kopi af fotografier, plan-, oversigts- og anlægstegninger) fra E. Kannegaard Nielsen, DJM, arkiveret på N01 d. 23/3 1990. Beretning over mesolitiske jordfæstegrave og foreløbig rapport over undersøgelse af bopladsområder og skallag. I arealet mellem to af ialt 3 skaldyngeområder på lokaliteten, er der undersøgt 4 mesolitiske jordfæstegrave, heraf muligvis en dobbeltgrav. Alle gravene kan formodentlig dateres til ældste Ertebøllekultur. Den mindste af skaldyngerne nærmest gravpladsen er næsten færdigundersøgt og kan tilknyttes ældste Ertebøllekultur. Under Skallaget blev der konstateret okkerholdige eller kraftigt rødbrændte pletter. I preiferien af denne skaldynge blev der, i forbindelse med et delvist undersøgt kulturlag, fundet resterne af et kvindeskelet, som kan dateres til sen Ertebøllekultur eller TN.

1992 Museal udgravning
Djurslands Museum
I årene 1988-92 foretog Djurslands Museum en større undersøgelse på Nederst (DJM journalnr. 2123), hvorved bl.a. 6 okkergrave fra ældste Ertebøllekultur blev fundet. Hele den østlige del af den tidligere ø blev fladeafdækket, og bevarede skallag blev udgravet. Der blev her konstateret 3 skaldynger / områder med bevarede skallag beliggende på niveau, kote 3 -5,5. Det største område er 30 m bredt - ca. 90 m langt og beliggende langs øens sydside, bevaret lagtykkelse op til 60 cm, de fleste steder dog kun 10 - 20 cm. De østligste 15 m af dyngens østende samt et 35 m2 stort område centralt i dyngen blev udgravet. Umiddelbart vest for den udgravede østende findes der formodentlig stadig tykke, bevarede skallag. Resten af denne dynge er nu delvis under fortsat dyrkning, delvis tilvokset med lille fyrreplantage. De to andre skalområder mod nord på henholdsvis 6 x 12 m og 8 x 26 m i størrelse blev helt udgravet. Talrige rester af skallag, fundet i yngre forstyrrelser mellem skalområderne, viser, at der stort set langs hele den sydøstlige del af øen har været skallag, ialt over en strækning af 275 m. Både dens udstrækning, resultater af undersøgelsen og den uhyre mængde oldsager, som generationer af amatørarkæologer lige siden løjtnant Jensens dage har opsamlet i det konstant dyrkede areal, viser at skaldyngen på Nederst har været områdets hovedboplads. *************************************** Areal med 3 skaldyngeområder. Imellem disse er fundet grave fra ertebøllekultur og overgangen til tidlig neolitikum. Blandt gravene var en dobbeltgrav samt en meget rigt udstyret mandsgrav. I skaldyngen er desuden fundet 2 hundeskeletter, dog uden spor af nedgravning udenom. Den fortsatte udgravning i 1990 omfattede hele østenden af skaldynge I, arealet mellem skaldynge II og III samt skaldynge II og det omliggende kulturlag. Der fandtes yderligere 2 grave mellem skaldynge II og III samt en række gruber, ildsteder, fyldskifter og okkerfabrikationsteder.

1997 Museal besigtigelse
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
Det ikke udgravede areal er under fortsat dyrkning og der blev set store mængder frisk oppløjet skalmasse.

1998 Diverse sagsbehandling
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
Køkkenmødding-projektet. Konklusion: Bør enten færdigundersøges eller fredes.

2001 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

2001 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag]. Køkkenmødding-projektet. Jvf. RAS A. 171/98. DKC-registreret d. 20/4 2001. Modtaget på N01 i 2001.

2003 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Boplads, køkkenmødding. Arealet afgrænses af fem skelsten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet. Beliggende i græsmark.