Glatved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140205-15

Fredningsnr.
221846

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
NM B 3913-15.

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Urnegrav (stenomsat), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 14 m. En stor nedgravning i midten, hvori en stor sten, skæmmer oldtidsmindet; men den kan ved lejlighed flyttes.
Undersøgelsehistorie  (11)
1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod Syd ved a [på tegning] er et Brud, der seer ud til at være nogle Aar gammel, hvorimod b [på tegning] er et ganske nyt Brud, som Jensen har brudt i dette Aar. Ved xxxxx [på tegning] sees store Stene. Nu ligger de uden Orden, og det kan ikke paavises, enten de ere flyttede eller ej. Den Plads Højen hviler paa hælder mod Nordvest. [[Antagelig udgravet af Løjtnant J. Jensen. B 3913-15.]] [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] Sb. 14.02.05-15; Sb. 14.02.11-47. NM B 3911-15. Brev af d. 10/12 1887 fra løjtnant J. Jensen, Grenå, modtaget på N01. Ang. fund fra gravhøje i Sønder herred med beretninger og grundplaner af højene.

1887 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 14.02.09-15. Højen er antagelig undersøgt i 1887 af løjtnant J. Jensen, Grenå. Herfra NM B 3913-15. En Gravhøj fra Broncealderen paa Glatved Mark. (Hermed de fundne Broncesager.) Undersøgt i 1887 af Lieutenant J. Jensen, Grenaa. Herfra NM B 3913-15. Udgravningsberetning samt -dokumentation (genstandstegninger) af d. 29/9 1887 fra Lieutenant J. Jensen, Grenaa. Foroven i midten af højen fandtes en stenomsat urne med låg indeholdende brændte ben samt NM B 3913-15 (to fingerringe af bronze, grebenden af en bronzeragekniv samt en dobbeltknap af bronze).

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 m høj, 14 m bred. En stor Nedgravning i Midten hvori en stor Sten, skæmmer Oldtidsmindet; men den kan ved Lejlighed fyldes. (se ikke-fredn. Sb. 16).

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 338/47; 85/48
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 338/47; 85/48. Sb. 14.02.05-15. [Sagen findes arkiveret i N01's beretningsarkiv - lokalmuseernes udgravningsberetninger - under Sb. 14.02.05-47.] Ved Besøg hos Gaardejer Peter Hansen, glatved pr. Trustrup, under Fredningsberejsningen Oktober 1946 henstillede undertegnede til Gaardejeren, som er Ejer af Høj Nr. 2218.46 paa Matr. Nr. 7 a af Glatved, Hoed Sogn, Sønder Herred, Randers Amt, at han udfyldte det i Højen værende store og skæmmende Hul ved første Lejlighed. Han erklærede, at han selv ofr en Aarrække tilbage, men før Fredningslovens Ikrafttræden, havde gravet Hullet og stødt på en stor Sten derned, men han iøvrigt gerne vilde føre Højen tilbage til dens oprindelige Skikkelse. Det vil være ønskeligt, om man f. Eks om et Aar besigtiger Højen for at se, om Reparationen er foretaget. København, den 14. Marts 1947 Ole Klindt-Jensen.

1948 Museal besigtigelse
Journal nr.: 85/48; 338/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 85/48; 338/47. Sb. 14.02.05-15. [Sagen findes arkiveret i N01's beretningsarkiv - lokalmuseernes udgravningsberetninger - under Sb. 14.02.05-47.] D. 24-10 48 besaa jeg nævnte Høj, ligesom jeg talte med Lodsejeren, Gdr. Peter Hansen. Denne sidste erklærede, at en Repræsentant for Museet havde udtrykt Ønske om at faa Hullet fyldt, men at han intet havde lovet i den Retning. Han udtalte videre, at det ikke var hans Hensigt at foretage noget med Højen. Da der jo ikke foreligger nogen Overtrædelse af Fredningsloven - ovenfor nævnte Gravning er foretaget før 1937 - er der vist intet andet at gøre end at henlægge Sagen. p.t. Sjellebro Kro, 25/10 48 C. J. Becker.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Krater ned til stor sten (3,5 x 3,5 x 1,3 m.). 20 årigt (?) æbletræ i krateret. I NV to flade afgravninger. Bevoksning: 1980: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor sten i krateret ses ikke - er fjernet eller dækket af bevoksningen. Æbletræet er væltet og ved at rådne væk. Bevokset med enkelte træer, bregner og brombærkrat.

Litteraturhenvisninger  (0)