Østerballe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140205-54

Fredningsnr.
22194

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/3 1889, købt. Runddysse, ca. 10 m i tværmål, med et gravkammer, dannet af 5 bæresten og 1 dæksten samt 2 par gangsten. Af randsten ses kun 1. NMI: Smuk runddysse som dekl.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssen er beliggende paa en jevn Hede med Helding mod Syd. Heden, der nu er klædt med Smaalyng og Græs, har forhen været dyrket; thi Agrene sees endnu tydeligt. Fylden rundt om Dyssen er henved 12' bred, 2'6" høj og begroet med Lyng. For lang Tid siden er der kastet lidt Fyld fra de to nordlige Bærestene. Yderst i Fylden er der Spor af Gravninger, og Krandsstenene ere borte paa 1 nær, der staar mod Sydvest og er 9" høj og 1'8" i Tværmaal. Gangbygningen vender mod Øst og bestaar af 2 Par Steen. Mellem første Par Gangstene inde ved Kammeret har Gangen en Brede af 2'6", og ved andet Par Gangstene staar atter en Tærskelsteen, og her er 1'6" fra Væg til Væg. Derfra skraaner Gangen jevnt ned til den indre Tærskel, som er 1' højere en Kammerets Bund. Første Par Gangstene er over 2' høje, og andet Par over 3' høje. Kammerets Højde fra nuværende Gulv til Loft er 6'. Bærestenenes indvendige Højde er 5'10"; men det udvendige Maal er 2'9" over Fylden, og da Fylden er 2'6", saa følger deraf, at Kammerets Bund er 7" dybere end Jordoverfladen. Overliggeren er c 6' bred, 8' lang og 3'2" tyk. Dens Ryg følger nærmest Nordranden. Dyssen er fredet 1888 for 25 Kr. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1889 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smuk Runddysse som Dekl.

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet - dog ses også tærskelsten. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk dysse. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot dysse. FM-sten mod syd. Fortidsmindet er fuldstændig tilgroet, hvilket gør det vanskeligt at se kammeret. Højen er bevokset med hyben, hindbær mm. I kammerets gang står to løvtræer og ødelægger indsynet til kammeret.

Litteraturhenvisninger  (0)