Homaa Hede

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140206-10

Fredningsnr.
221826

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Langdysse, 33 x 9 m, med indramning af ret svære randsten. To kamre, det ene forstyrret, det andet bevaret. Overliggeren har skåltegn. Lignende hellerist- ninger ses på en randsten.
Undersøgelsehistorie

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssen har en Længde af 98' og en Brede af 26'. De tilstedeværende Krandsstene have i Reglen en Højde af 4 a 4 1/2'. Fyldens Højde 2'6", og Bærestenene have en Højde over Fylden af 3 a 4'. Endskjønt der endnu ere Krandsstene og vældige Rester af Kammerets Bærestene og Overliggere tilbage paa Pladsen, saa har den forrige Ejer efter hans eget Sigende, ført en stor Mængde Steen bort fra Dyssen, da han herfra har hentet Størsteparten af de Steen, hvoraf Gaarden er bygt. Uagtet Dyssens Rester ere en storartet Ruin, saa er den dog ikke værd at frede til den Pris, der forlanges for den. Paa den vestlige Overligger og paa en skraatliggende Krandssteen sees skaalformede Fordybninger. De med o [på tegning] betegnede Stene ere Stykker af Overliggere. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Løvkrat.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1921 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1921 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 35/21. Sb. 14.02.06-10. I Brev af 14/1 d.A. omtaler Gaardejer Jacob Lerche, Eldrupgaard, bl.a. Fund af Lerkarskaar ved en Dysse paa hans Mark. Stedet er en for Museet velbekendt, fordum anselig, nu meget forstyrret Langdysse paa Eldrupgaards Jord. Det ene Sted er i et af Kamrene. En af Sidestenene er væltet helt ind i Kamret. det er altsaa ikke mærkeligt, at Lerche nu ved at pille ind under denne Sten har fundet Smaaskaar af 2-3 Stenalders Lerkar; et af dem er foroven indknebet og med udbøjet Munding samt under Mundingspartiet brede, lodrette Striber [skitse], et andet har pindestregede Linier [skitse]. Karrene er smaa, sædv. for Gravkar. Andre Skaar af Stenalders Kar, ligeledes af sædv. Gravtype, er fundne nær en af Randstenene. De kan være tilfældige, eller der kan være lagt en sekundær Grav ell. lign. Noget nærmere kan ikke ses; men Fundet opfordrer ikke til nærmere Undersøgelse. Hele Dyssen er stærkt forstyrret, Kamrene højst ufuldstændige, med ind- og udvæltede, delvis ogsaa sprængte Sten. - Jeg har meddelt Lerche dette. Jeg behøver næppe at tilføje, at han havde en anden Mening om det hele. Ærbødigst Hans Kjær. Korrespondance af d. 14/1; 18/1 1921 ml. N01 og Grd. J. J. Lerche. Korrespondance af d. 17/7 1921 ml. Hans Kjær og N01.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 33 m lang, 9 m bred med Indramning af ret svære Randsten. To Kamre, det ene forstyrret, det andet bevaret. Overliggeren har Skaaltegn. Lignende Helleristninger ses paa en Randsten. (se Lyngby Sogn Sb. 29, 30 32 og 39).

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,0 x 31,0 x 13,0 m. Meget anselig langdysse med et bevaret kammer samt 3 sten fra det andet. Store væltede randsten næsten hele vejen rundt. Delvis dækket med uigennemtrængeligt krat. El-mast i N-hjørnet af højen (Senere tilføjelse: Skal ej påtales). *************************************** Genbesigtigelse 29.4.1987: Langdysse orienteret SV/NØ. Omsat med meget store randsten, der tilsyneladende alle forefindes, omend adskillige væltede og/eller sprængt: 17 på hver langside, i SV 2, i NØ 1. 2 kamre ses: Nær Ø-enden et sprængt kammer med en stående bæresten og flere andre store, tildels sprængte sten, hvoraf en eller flere er rester af dæksten. Nær langhøjens midte endnu en kammerrest bestående af 2 væltede (bære-) sten og 1 stor, flad, afvæltet dæksten. Oversiden af denne er i helt usædvanlig grad tæt oversået med skåltegn, skønsmæssigt ikke under 100. Desuden 4 kløvehuller. En gammel, firkantet grube nær højens SV-ende er muligvis spor efter et tredie, opbrudt kammer. En el-mast af træ er for længe siden opsat i højfoden i N. På selve højen er tid efter anden henkastet utallige (nu indtørrede) ådsler af selvdøde agerhøns fra opdrætteriet på gården, hvortil dyssen hører. Ingen af disse forhold er dog påtaleværdige. JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Formodes fundet som beskrevet dog uden el-mast. Tæt dækket af hindbærkrat og enkelte træer. Det er umuligt at se kamrene pga. bevoksningen. Enkelte randsten er synlige. På marken omkring langhøjen ses en del brændt flint.