Homaa
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140206-31

Fredningsnr.
211822

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skelet, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Meget ødelagt stengrav. To svære sten står vist på plads, to andre ses der- imellem, bortsprængte stykker ligger i nogen afstand.
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dette Mindesmærke har været meget storartet og af betydelig Virkning, da det uforstyrret kronede den smukt afrundede Bakke. Da Landevejen blev anlagt nogle faa Favne mod Nord, og man fandt Grus i Bakken, saa blev Jættestuen forstyrret. Stenene A og B [på tegning] ligge nedvæltede i Grusgraven og synes at være Rester af de vældige Overliggere. B har Borehuller ved a og b [på tegning], hvor Sprængning er forsøgt. Af Bærestenene staa kun 5, hvoraf den nordlige er meget anseelig. Kammeret synes at have været en Oval, 12' l og 10' br. Efter at Vejfolkene havde ødelagt Mindesmærket, har J. Jensen undersøgt Stedet men uden Resultat. [[Fredet]]

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1 stk. avisudklip fra Dagbladet d. 7/9 1893 om "En Stenalders Grav". Levninger af et Gravkammer, en "Jættestue" eller "stor Gangbygning" fra Stenalderen. Ødelagt for at give Materiale til Grenaa-Aarhus Chausseen for godt en Menneskealder siden. Sidenhen blev der aabnet en Grusgrav ind i Siden af Højen. I Kammerfylden opsamledes for et par Aar siden en Landsespids af Flint. Ved en derefter foretagen Udgravning fremkom 8 Landsespidser af Flint, 3 Knive af Flint, en hjertformet Pilespids af Flint, en rørformet Ravperle og to Lerkar. Disse Gjenstande stod samlede i det nordøstlige Hjørne af Kamret. Bunden af Kamret var belagt med flade Sten. Senere er Tomten undersøgt af Løjtnant J. Jensen, Grenaa. Ved denne Lejlighed fandt man 2 Lerkar samt Skaar af yderligere 2 Lerkar, 7 Ravperler og et brudstykke af en Smalmeisel af Ben. Spredt over Bunden af Kamret laa Skeletdele af mindst 3 Individer.

1946 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2118:22, Status: C.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget ødelagt Stengrav. To svære Sten staar vist paa Plads, to andre ses derimellem, bortsprængte Stykker ligger i nogen Afstand.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overført fra Ikke-fredningsværdige Mindesmærker.

1949 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 219/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 219/49. Sb. 14.02.06-31. D. 15. februar 1949 besøg af sognerådsformand J. Eriksen, Næsgård pr. Grenå, der spurgte, hvorledes Nationalmuseet ville stille sig til spørgsmålet om restaurering af en stor megalitgrav, liggende ved Homå, på matr.nr. 4 a af Homå by og sogn, Randers Sdr. hrd. (sb. 31, 2118.22). Han mente at kunne rejse det nødvendige beløb, dels gennem sognerådet og dels gennem Homå borgerforening. Lodsejeren var interesseret i sagen, men kunne ikke yde økonomisk støtte. Endvidere korrespondance af d. 4/4 1949 ml. N01 og sognerådsformand J. Eriksen, Næsgård.

1949 Museal besigtigelse
Journal nr.: 219/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 219/49. Sb. 14-02-06-31. Undertegnede besigtigede d. 8.3.49 ovennævnte [Sb. 31] mindesmærke, der er i en saadan stand, at kun en udgravning kan skaffe grundlag for en restaurering. Efter sognebeskrivelsen er det en mindre jættestue, men tilsyneladende staar endnu kun en enkelt sten af denn paa sin oprindelige plads. De andre er dels sprængte og dels væltet ned paa højsiden. Hvis Nationalmuseet ikke foretager en udgravning, hvis resultat paa forhaand maa betegnes som højst tvivlsomt, er en restaurering uforsvarlig. Maaske er der andetsteds i sognet et mindesmærke, man med større udbytte kan restaurere. P.V. Glob 10.3.49.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Ialt ses 4 meget store sten uden orden. Stenene er omgivet af en højning der måler 12 m. i nord-syd og 10-13 m. i øst-vest. Ca. 1½ m. høj og med uregelmæssig form. Bevokset med græs og et æbletræ mod SØ. Krattet på højen er slået ned - velplejet. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)