Romle Stenovn

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140208-5

Fredningsnr.
2117114

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 29/9 1925, gdr. Hans J. Jensen. Sølvbæger Afmærkn.: MS 1926, C. Neergaard. Omtinglyst i 1991 med ny beskrivelse: "Dyssekammer, "Romle Stenovn". Et udgravet, femsidet dyssekammer, 1,7-1,8 x 0,8 m, en rektangulært afpløjet, nord-syd orienteret højrest, 1. x 20 x 15 m. I dennes vestside 2 randsten, andre 2 i nordøst. Kammeret er sat af 4 bæresten, hvis jordfri højde er ca. 0,4 m, og som bærer den svære dæksten, hvorpå mindst 20 store skåltegn. Dækstenen er i ny tid opkilet med en rund sten indskudt mellem denne og en bæresten i nordøst. 3-4 m syd for kammeret 2 store, jordfaste sten, muligvis af gang.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne anseelige Dysse findes paa en flad Strækning og hæver sig kun lidt over den omgivende Jord. Den er pløjet saa nær, at selve Fylden inden for Krandsstenene er dyrket og Krandsstenenes Stilling er saa forstyrret, saa deres oprindelige Plads neppe kan angives, desuden ere de fleste af dem borte. Dyssen har efter al Rimelighed været en Langdysse i sydvestlig og nordøstlig Retning med et Kammer nærmest henimod Sydvest. Dyssens Længde antages at være 48' og Breden 12'. Krandsstenene ere meget store. Gangen vender mod S.øst og er meget forstyrret. Bærestenenes Højde er 71" over den omgivende Jords Overflade. Overliggeren passer udmærket og er meget iøjnefaldende, da den er 4'3" tyk. Den har en smuk Form og ovenpaa den findes flere skaalformede Fordybninger, deriblandt en ualmindelig stor. Ved Nordvest i nogle faa Skridts Afstand sees en Steen, der vistnok er en udvæltet Krandssteen. Overliggeren er ligesaa flad forneden som foroven, og her er kun Plads under den i en Højde af 2'-2'6". Man kan med temmelig Sikkerhed sige, at Kammeret ikke er brudt eller undersøgt. Den fortjente at fredes og Indledning dertil er allerede gjort. [[F.M. 1925]] [[Journ. Nr. 99/22]]

1922 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Romle Stenovn", Dysse som Dekl. Meget smuk. [[FM. MS. 29/9 1925.]]

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten vest for kammeret. To mindre sten indskudt mod NØ. Græsklædt. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i udyrket areal. Er fint formidlet.