Lykkesholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140209-39

Fredningsnr.
221820

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (9)
Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 174 e.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Hegn/gærde, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 174 e.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 174 e.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
NM A 8187-93.

Brønd, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 174 e.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 174 e.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, noget forstyrret, omgivet af 26 ret svære randsten. To kamre, begge noget defekte, således mangler overligger og nogle sidesten på det ene, medens det andet kammer er mindre beskadiget. Her mangler to bæresten, ligesom overliggeren er sprængt.
Undersøgelsehistorie  (10)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenen a [på tegning] er en Hjørnesteen [i langdyssen], som, da den væltede mod Syd paa den ene Kant, er kommen til at vende den anden op. b [på tegning] inde i det sydlige Kammer og c [på tegning] ved Siden ovenpaa Fylden ere Stykker af en Overligger. Der sees 26 Krandsstene; men efter al Rimelighed findes de øvrige inde i den høje Fyld. Næsten alle Krandsstenene ere 5' høje og den samme Højde have Bærestenene. Krandsstenenes Højde over den omgivende Jordflade er 6' og Bærestenenes 6'9". Fylden har endnu en Højde af 4'. Den megen Fyld har trykket de høje Krandsstene ud saa de fleste af dem af den Grund ere væltede. Ved Restavration og Fredning vilde dette Mindesmærkee uagtet sine Mangler blive af imponerende Virkning. Begge Kamre ere ryddede af Jensen og den sædvanlige Muld med Kul, Flintstumper og ildskjøre Steen findes udkastede paa Fylden. Krandsstenen d [på tegning] staar i en skjæv Stilling og har et Knusehul eller en Fordybning som i et Knusetrug. [[Udgravet af Løjtnant J. Jensen. A 8187-93.]] [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 14.02.09-39. NM A 8187-93. En tokamret Langdysse paa Lykkesholm Mark. Sb. 14.02.09-39. Undersøgt i 1887 af Lieutenant J. Jensen, Grenaa. Herfra NM A 8187-93. Udgravningsberetning af marts 1887 samt -dokumentation (plantegninger) og fund fra J. Jensen, Grenaa, modtaget på N01.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse noget forstyrret, omgivet af 26 ret svære Randsten. To Kamre, begge noget defekte, saaledes mangler der Overligger og nogle Sidesten paa det ene, medens det andet Kammer er mindre beskadiget. Her mangler to Bæresten, ligesom Overliggeren er sprængt.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
N-endens randsten mangler samt de i beskrivelsen omtalte sten. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

2005 Museal udgravning
Journal nr.: SOM 01.334
Svendborg Museum
Der blev i alt undersøgt et område på 7,140 kvm.. Det undersøgte område udgør to felter henholdsvis nord og syd for den asfalterede vej Rokkergyden. De fleste anlæggelsesspor blev fundet på den højeste del af bakken. Der blev udskilt otte langhuse, otte økonomibygninger samt 16 hegnsforløb. Derudover blev der fundet spor af metalbearbejdning forskellige steder på pladsen i form af slagge, smedeskæl, dele af avlsten samt fragmenter af smeltedigler. Funden som keramik er med til at datere pladsen til førromersk og ældre romersk jernalder.

2005 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: SOM 01.334
Svendborg Museum
Forlægning af landevej i forbindelse med motorvejsanlæggelse.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt samt bevokset med et par gamle løvtræer mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)