Obdrupgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140209-49

Fredningsnr.
221851

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted ved Obdrupgård. Voldstedet består af en borgbanke, omgivet af en ringgrav. I bankens top er anbragt et cementstøbt vandreservoir. I nord-vest ved bankens fod fin- des en halvrund stensat afgravning. Voldstedet er delvis bevokset med træer og buske.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her sees Ruinerne af et rundt Taarn med en tør Grav om, og udenom Graven sees en masiv Jordvold. Denne ydre Vold kan nok spores rundt om; men ikke alle Steder med bestemte Grændser og skarpe Kanter. Den synes gjennemsnitlig at have en Brede af 24' og en Højde af 5 a 6'. Fra dens indre Rand skraaer den stejlt ned mod Gravens Bund, og denne er 15 a 16' under Voldhøjden. Graven er tør og omslutter en rund stejl Voldbakke noget over 20' høj og 60' i Gjennemsnit for oven. I Midten af Taarnbakken sees en Fordybning, som antydet paa Gjennemsnitstegningen, og en brudt Gang mod Vest. Hele Bakken bærer Spor af Kalk og af Mursteensbrokker, og i Fordybningen sees flere af de saakaldte "Munkesteen". Sagnet melder, at der i fordums Tid og endog helt op til vore Dage er udbrudt og ført mange Steen herfra til Brug ved andre Bygningers Opførelse. Der fortælles, at Marsk Stig har ladet dette Taarn bygge for at værne sin Gaard Bjørnholm, der laa nede i Mosedraget, hvor nu Høgholm er. Taarnet skulde spærre Grenaa Vejen, siger Trap; men Grenaavejen gik indtil for 35 a 40 [år] siden gjennem Vejlby, Fladstrup, Lyngby, Albøge, Maarupvad, Rostved, Kalvø, Rønde, gl Løgten, Hjelmager By, Skjødstrup, Egaa Fjed, og neden om Riis Skov, hvor nu Østbanen er. Tager man Hensyn til Markerne deromkring, da gaar der fra Taarnet et lavt Morrads mod S.O. ned til Kjæret, og mod Nordvest haves ligeledes et endnu mere uvejsomt Strøg ned mod Halendrup. Saa det synes, som om Taarnet ved sin Beliggenhed paa det eneste faste Strøg, der ovenikjøbet er oversaaet med mange smaa dybe Sige, kunne afspærre al Tilførsel af svært Krigsmateriel fra den Kant. Forsvarskunsten kjender jeg ikke noget til; men jeg veed af Erfaring, at det endog i disse Dage (31 Marts 1889) selv for en Fodgænger ikke er godt og nemt at finde en farbar Vej uden at komme tæt forbi Taarnet. Bevoksning: 1980: Løvtræer

1953 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål anslået (store terrænforskelle). Opmåling på NM. Grav: 20 m. bred, 3 m. dyb. Borgbankens top 18 m. i diam., 6 m. over voldgravens bund. I SV ved bankens fod stensat indgravning (haveanlæg), 3 x 2 x 0-1,3 m. I top et nedlagt vandreservoir (5 x 3,5 x 3 m.); kan og bør fjernes. Bør tilføjes en bevoksningsklausul. ** Seværdighedsforklaring ** Instruktivt voldsted ved off. vej. *********************************************** Genbesigtigelse 29.4.1987: Målene revideret ud fra opmålingen af 1953: Det fredede areal er ca. 100 x 83 m. Borgbanken hæver sig 7-8 m. (konstateret ved selvsyn) over gravens rand. Vandreservoiret på topplateauet er nedgravet, rager kun ca. 0,5 m. op over topfladen og er således ikke synligt fra afstand. Fjernelse af reservoiret forekommer ikke at være nødvendig eller forsvarlig. Dog kunne det evt. opfyldes, og de overjordiske dele af konstruktionen borthugges, hvorefter tildækning kunne ske. Voldstedet er et ualmindelig smukt, tydeligt og instruktivt eksempel på "Motte-and-Bailey"-typen. Evt. pleje bør tilstræbe at synliggøre voldstedet fra S- og Ø-siderne. Mulighed for off. adgang undersøges. JGB Bevoksning: 1980: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget tydeligt og flot voldsted. Fuldstændig tæt tilgroet med træer, brændenælder og krat. Ville efter pleje være synlig fra offentlig vej. Oversigtsfoto ikke muligt pga. bevoksningen. Beliggende i skov/have.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)