Ilbjerg

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-137

Fredningsnr.
221745

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Langdysse med randsten og to dyssekamre.
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 26/9 1887, købt. Afmærkn.: MS, udbedret. Langdysse, 25 m i NØ-SV, 7,50 m bred, med 2 gravkamre af femsidet form, bygget af 4 sidesten og med en tærskelsten mod SØ, foran hvilken en kort gang, der ikke er udgravet for det ene kammers vedkommende, hvis dæksten mangler. Viddemålet er 2,50 x 2 m, højden 1,50 m. Af de anselige randsten ses mod SV 3, mod NØ 1, mod SØ 14 og mod NV 14. NMI: Meget smuk langdysse som dekl.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Længden [på langdyssen] er 87' og Breden er 25'. Bærestenene have alle omtrent samme Højde nemlig fra 5-6'; men naar her [på tegning] er afsat enten afvigende eller ingen Maal, da ere Stenene enten væltede eller omlagde med Fyld, der er udgravet fra de store Gravninger. Det nordlige Kammer er uden Overligger og har en Højde af 5'10". Tærskelstenene har en Højde over det nuværende Gulv af 1'7". Det sydlige Kammer har en indvendig Højde af c 6'. Dets Tærskelsteen staar 10" over Gulvet. Dækstenen er her paa sin Plads. Den har en Længde fra Øst til Vest af 7'2" og en Brede af 9' samt en Tykkelse af 3'6". Den nordre Gangsteen sees og har en Højde af 4' og en Længde af 4'6". Jordfylden ligger i en stor Forvirring; men har oprindelig strakt sig i en smuk Runding fra Krandstenene til Bærestenenes øverste Rand. Ved en lille Udgift vilde dette storartede Mindesmærke kunne istandsættes saaledes, at det med rette vilde nyde Beundring. Gangstenene ved det nordlige Kammer ere for en Deel dækkede af udkastet Fyld. Dyssens Retning er fra N.N.O. til S.S.V. Fylden er rødagtig Sand ligesom Undergrunden. [[F.M.]] [[Jfr. jour. nr. 494/44]] [[restaureret 1957.]] Bevoksning: 1980: Græs.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget smuk Langdysse som Dekl. [[FM. MS.]] [[restaureret 1957.]]

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der er uden tvivl tale om en A-fredning, men årstallet er ikke angivet.

1957 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Smukt bevaret. Der bør sikres fri jord rundt om dyssen. Mindst 1 m. ager og græs helt til randsten. Som beskrevet. ** Seværdighedsforklaring ** Særdeles smuk - off. adgang bør sikres. Bevoksning: 1980: Græs.

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget, meget flot langdysse. FM-sten mod øst (midt på østsiden). 32 randsten. Græsklædt. Synlig fra offentlig vej.