Edelstrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140211-53

Fredningsnr.
221835

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Runddysse, 12 m i tværmål, med 22, ca. 1,50 m høje randsten. Midt i et kammer af 5 bæresten og med 3,50 m lang gang imod SØ, bygget af 3 sidesten til den ene, 4 til den anden side, og med 3 tærskelsten. NMI.: Runddysse, ret tilgroet, med 22 randsten. I midten et kammer af 5 bære- sten og med lang gang.
Undersøgelsehistorie

1886 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere lokaliteter.] Sb. 14.02.11; 51-53. KHM inv. nr. 8564, afb. i Aarbøger 1941 Fig. 31, hidrører formentlig fra Sb. 14.02.11-52. Dysser. Balle Mark. Rosmus S. - Djurs Sønder H. - Randers A. Tre Stenalders Grave paa Balle Mark. (Undersøgte i 1886.) Hertil 5 Planer. Udgravningsberetning og -dokumentation (plan- og skitsetegninger) af okt. 1886 fra Lieutenant J. Jensen, Grenaa, modtaget på N01. Sb. 51-53 undersøgtes i okt. 1886 af løjtnant J. Jensen, Grenå. Fra Sb. 14.02.11-52 hidrører formentlig KHM inv. nr. 8564, afb. i Aarbøger 1941 Fig. 31. I (A) Runddyssen [Sb. 53] udgravedes et dyssekammer. Heri fandtes 2 Landsespidser af flint, 2 brudstykker af Landsespidser af flint, 1 Kile af flint, 1 brudstykke af en sleben Kile af flint, 2 slebne Smalmejsler, 3 Flintflækker, skår af et sortbrændt Lerkar uden ornamentik. Af benrester iagttoges kun svage spor af opløste knogler i bunden af kamret. Disse var i en sådan tilstand at de ikke med sikkerhed kunne bestemmes som menneskelige skeletrester.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kammeret, Gangen og Krandsstenene ere nogenlunde bevarede; men Overliggeren er ödelagt, og flere store Stykker af den sees især mod Nord for Kammeret. Gangen er 12' l, 3'10'' höj og 2'3'' bred. Jensen har ryddet baade Gangen og Kammeret og fandt nogle Kiler, 2 Spyd, en Smalmejsel m.M. alt af Flint. Nogle Gjenstande hugne andre ogsaa slebne. I Kammeret findes et stort Stykke af Overliggeren. Kammeret er 6' dybt, og Fylden naar et godt Stykke op paa Bærestenene. Den vestlige af disse hælde noget udad. Stenen a i Krandsen har saadanne Skaalformede Fordybninger. Dyssens Gjennemsnit er 32'. [[Udgravet af Løjtnant J. Jensen 1886. Ber.]] [[FM 1887]] Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 126/87. Sb. 14.02.11; 51-53. NM 6882-86. Korrespondance af d. 19/1; 11/2 1887 og d. 22/6; 30/6 1889 ml. Løjtnant J. Jensen, Grenaa og N01. Ang. NM 6882-86. Købt til NM i 1889 af Løjtnant J. Jensen, Grenaa. Fundet i Sb. 52-53 [Rosmus sogn]. Endvidere beretninger fra Løjtnant J. Jensen, Grenaa om udgravninger i "Tre Stenalders Grave paa Balle Mark" [Sb. 51-53]. Vedlagt sagen: Avisudklip fra Grenaa Avis d. 15/12 1886 om "Gravhøje fra Steenalderen". Avisudklip fra Grenaa Avis d. 4/10 1867.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, ret tilgroet, med 22 Randsten. I Midten et Kammer af 5 Bæresten og med lang Gang. [[FM. MS.]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM 1887. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skæmmes af gamle marksten på V-siden samt bevoksning, der gør det næsten umuligt at trænge frem til kammeret. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Randsten og gang kan ikke lokaliseres pga. bevoksning. Kammeret virker intakt. Fortidsmindet er dækket af brændenælder, krat og træer. FM-sten mod øst. Synlig fra offentlig vej.