Trudsholm Hovedgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140405-37

Fredningsnr.
171492

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
VOLDSTEDET PÅ TRUDSHOLM HOVEDGÅRD Det fredede areal omfatter ca. 1,8 ha, og dets beliggenhed fremgår af ved- lagte kort. Det fredede areal skal henligge i græs og kan benyttes til græs- ning, men må ikke dyrkes, beplantes eller bebygges. Bort- eller tilkørsel af jord, oplagring af sten, affald, materialer eller deslige må ikke finde sted uden Nationalmuseets og Fredningsnævnets tilladelse..
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forskellige mindre Forhöjninger, hvilke hver for sig synes at have været vandomflydte i gamle Dage. Tilsammen have de dannet Gaarden med dens Befæstning. Efter et Kort fra Aar 1800 som findes paa Trudsholm har jeg skitzeret Borgpladsen i Grundplan. Voldene og Forhöjningerne hæve sig kun en 5-10 Fod over de omgivende Enge. I de senere Aar har Pladsen været Genstand for Dyrkning, hvorved Terrainet er blevet noget udjævnet, hvilket let vil ses ved en Sammenligning mellem Generalstabens Maalebordsplade og min Skizze

1947 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstet på Trydsholm Hovedgård: Forefundet på den trykte og afsatte position, umiddelbart V for et lille hus (nu feriehus), der også figurerer på deklarationsridset. Den sydlige havldel af det fredede areal, med sydlige del af ladegårdsbanken ("C" på deklarationsrids) og hele forborgen ("B") er opdyrket og henligger med korn. Fra S-kanten af hovedborgens banke ("A") er der maximalt 15 m mod SSV til NNØ-kant af det opdyrkede parti af det fredede areal. Høvedborg-banken hæver sig ca 5 m over den omgivende voldgravs bund. Banken er adskilligt mere ujævn end deklarationsridset lader ane, med bl.a. en afsat i SØ, på hvilken stenrækker (fundament?) anes. Banken med samt de V og N for denne værende dele af ladegårdsbanken, plus voldgraven hele vejen rundt om banken, afgræsses af heste. Voldstedet bør opmåles (v/ Clemme og undertegnede), og det ulovligt dyrkede område skal retableres. Efter måling foreslås ny tinglysning med mere præcis beskrivelse af fortidsmindet. JGB: 16.5.1990: Forelagde den ulovlige opdyrkning for ejeren, Poul E. la Cur. Han mente, at voldstedet havde været under delvis dyrkning overtog Trudsholm. Jeg forberedte ham dog på, at man senere ville vende tilbage til sagen. Ejers navn og adresse = se berejserskema. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdigt lille voldsted (vil have været endnu mere seværdigt, hvis det ikke var fordi mere end halvdelen af det ulovligt er opdyrket, jfr. ovenfor), smukt beliggende.

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Voldstedet er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)