Havndal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140409-36

Fredningsnr.
171454

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/11 1891, propr. A. Stenild Ahnfeldt. Langdysse, 16 x 11 m; i midten kammer af 4 bæresten, 11 randsten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Høj] Tu [Temmelig urørt]. Langdysse, hvis Længde i Nord Syd er c 25 Fod og hvis Bredde i Øst-Vest er c 18 Fod. Omtrent midt i Dyssen staar et fritstaaende Gravkammer, bestaaende af 4 Sidesten. Overliggeren mangler. Kamrets indvendige Maal er i Nord-Syd c 5 Fod; Øst Vest c 4 Fod. Sidestenenes Höjde ere c 4 Fod. Dyssens Randsten bestaar af to opretstaaende Sten og 9, der ere væltede. Den nordligste (a) midt for Kammeret har en Höjde af 5 Fod. De andre ere mindre. Dyssen staar paa en svag Forhöjning af et Par Fod. Paa ovenanförte Grundplan ere de paa deres oprindelige Plads (og i opret Stilling) staaende Sten skraverede. Dyssen er uden Godtgörelse fredlyst af Ejeren. F.M. 1891. Bevoksning: 1990: Løvkrat

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 16 x 11 m; i Midten Kammer af 4 Bæresten. 11 Randsten.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse orienteret N/S. Ca. midt i højen et langsliggende (?) rektangulært kammer sat af 4 bæresten, ca 1 m højt, 2x1 m. I N-enden ses 4 randsten: 3 stående og 1 liggende. En af de stående er en 1,7 m høj, spids sten. Øvrige randsten forefindes sansynligvis men kan ikke umiddelbart registreres i det overordentlig tætte brombærkrat der dækker højen. Gl. marksten på selve højen SØ for kammeret. Randzonen afgrænses af heste. Ved de nordlige randsten har dyrene overfladisk og på små områder afslidt vegetationen. Ved fremtidige tilsyn bør der vises opmærksomhed over for evt. tiltagende kreaturskader. Bevoksning: 1990: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Uregelmæssig høj med ujævne sider. Lige øst for kammeret står en 5. sten som evt. hører til kammeret. En del sten rundt om på højen: Nord 4 store randsten samt enkelte små, SØ 5 sten heraf en stor sikker randsten, SV 1 stor randsten med kløvemærker. Al krattet på højen er slået ned. Højen er frahegnet. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)