Hundshoved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140505-3

Fredningsnr.
23161

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/11 1929, gdr. Johs Sørensen. Diplom. Afmærkn.: MS 1929, købmand Fr. Just, Knebel. Lille femsidet dyssekammer, st. diameter i kamret 1,5 m, med 1 stor over- ligger; kort gang med 2 sten i den ene side, 1 i den anden; omgivet af lav, noget udflydende jordhøj. Græsklædt, på toppen hyld. I ager.
Undersøgelsehistorie  (13)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den överste Bakkeskraaning mod Stranden findes en stærkt forstyrret Stenkiste med Overligger, omgiven af en lav Höi, væsentlig bygget af Sten. Höien er forstyrret og afskaaren af Veien. I Kisten, hvis Længderetning er Sydsydöst-Nordnordvest, sees 2 Sidesten og 1 Endesten; den anden, lavere Endesten mod Syd antages at være borttagen eller nedfalden i Kistens Indre. Gravens Bredde: 2 Fod 6 Tom.; Længden kan ikke angives; Stenene rage omtr. 1 Fod op over Höien. Kistens Indre synes ikke at være udgravet. Overliggeren er gleden ud fra sit oprindelige Leie. [[Fredlyst 1929 (Journ. Nr: 482/29)]] [[Se Pl I-II]] [[Jfr. jour 494/44]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

1877 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1929 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1929 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 482/29
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Museal restaurering
Journal nr.: 385/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] Sb. 14.05.05; 2-3 og 10. Jvf. N01 385/34. Besigtigelser samt restaureringer af Sb. 14.05.05; 2-3 og 10 udført af Jul. S. Raklev, N01, i dagene d. 30/8 - 3/9 [Sb. 10] og d. 21-29/9 1934 [Sb. 2-3]. Besigtigelses- og restaureringsrapporter samt dokumentation (plantegninger og kort) fra Jul. S. Raklev modtaget på N01 i 1934.

1934 Museal besigtigelse
Journal nr.: 385/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 385/34. Sb. 14.05.05; 2-3 og 10. Sammen med Købmand Frederik Just fra Knebel har jeg idag aflagt Besøg paa Gaardejer Johannes Christian Sørensen's Ejendom, Matr. No 10a af Egens, for at besigtige det i Sagen omhandlede Oldtidsmindesmærke, og samtidigt at træffe eventuelle Fredningsforanstaltninger. Mindesmærket viste sig at være en lille Langdysse [Sb. 2], 18 m. l., ca. 8 m. br., og den, af Randsten, omgivne Jordhøjning indtil ½ m. høj. den ligger omtrent midt paa den S.V. Skraaning af Egebjerg, ca. 500 m. V.t.N. for Egens Kirke (ikke som af Dhr. Hangsted og Just angivet N-Ø. for denne). Langdyssens Længderetning er omtrent N-S. Den indeholder Rester af 2 Gravkamre uden Dæksten, omsluttet af ialt 23 synlige, ret anseelige Randsten, hvoraf kun 3-4 staar paa oprindelig Plads, dog noget hældende, Resten ligger væltede, for Størstedelen udad. Kun en enkelt af Randstenene er kløvet i 3-4 Stykker, men disse forefindes. En anden er afskallet, paa den nu opadvendende Side, medens Resten alle er velbevarede. Af de 2 Kamre, som har en indbyrdes Afstand af ca. 4 m. (ligger omtrent lige langt fra Langdyssens Ender), er af hvert Kammer 4 Bæresten bevaret, dog er den ene af disse i det sydlige Kammer kløvet, for faa Dage siden, men alle Stykkerne forefindes. Af vedføjede Rids vil der iøvrigt kunne skønnes om Langdyssen Udseende og Bevaringstilstand. Når Dhr. Hangsted og Just havde antaget Mindesmærket for en Runddysse, med Rester af 3-4 Kamre, ligger det i, at der, inden - og udenfor Randstenene i den sydlige Ende af Mindesmærkets Østside, var tilført store, fra Marken indsamlede, Sten, som man antog hørte med til dette. Der mangler kun 4-5 Randsten i, at Kredsen er sluttet, og muligt vil det vise sig, at enkelte af disse findes jorddækkede. Mindesmærket kan, efter at en Restaurering er foretaget, blive anseeligt og smukt, og det ses fra Landevejen, fra Rønde i N-V. Ejeren mener, at han, af de til Mindesmærket hørende Sten, kan faa 60 m.3 Skærver, der vil indbringe ham ca. 200 Kr., og han vil desuden faa Pladsen fri til Markdrift. Han er dog villig til, heldst uden Fredningsnævnets Mellemkomst, for et Vederlag af 150 Kr. at lade Langdyssen fredlyse, og har givet mig Løfte om kun at kløve de Sten, der ikke vedkommer Mindesmærket, indtil han om nogle Dage modtager Nationalmuseets Votum i Sagen. Ejeren følte sig krænket over, at Museet endnu ikke havde indfriet den Betingelse han havde stillet, da han, uden Vederlag, i 1926, lod fredlyse et Dyssekammer [Sb. 3], beliggende noget vestligere paa Ejendommen, tæt ved offentlig Vej, nemlig snarest at faa dette gjort istand, d.v.s. rejst en Bæresten og lagt Dækstenen paa Plads, men udover, at Mærkesten blev opsat for nogle Aar siden, henligger Dyssen endnu i samme Tilstand. Ved dette Dyssekammer er nu nyanlagt Vej, der fører tæt udenfor dette i Ø., medens Vejen tidligere gik Vest om det. I disse for Landmænd saa trange Tider, er der intet at sige til, om de ikke uden Vederlag vil lade Oldtidsmindesmærker fredlyse, hvorfor jeg finder Ejerens Forlangende, i dette Tilfælde, meget beskedent. Restaureringen vil jo være besværlig, men vil dog sikkert ikke overstige 100 Kr. i Arbejdsløn. Det vil sikkert lønne sig at medbringe Talje, foruden 2 Dunkrafte herfra, medens Træ til Ben vel, mod ringe Vederlag, kan erholdes fra den nærliggende Skov, under Kalø Gods, hvis Henvendelse derom sker til Godsinspektøren forinden. Egnens Folk er i høj Grad stemt for at Mindesmærket bliver fredlyst, ligesom ogsaa forskellige Aviser har beskæftiget sig meget med Sagen. Hvis Nationalmuseet overdrager Sagen til Fredningsnævnet ønsker Købmand Fr. Just ikke at figurere i dette Tilfælde. Samtidig med den eventuelle Restaurering af de 2 Mindsmærker paa Johannes Sørensens Ejendom, vil der sikkert kunde foretages Restaurering af et Dyssekammer [Sb. 10] paa Gaardejer Søren Knudsens Ejendom, Matr. No 15a af Egens, hvorpaa der idag er udfærdiget Fredningsdeklartion, som dog, paa Grund af Ejerens fraværelse, ikke blev underskrevet. Af Dyssens Bæresten er 2 væltede og Dækstenen, som er ret anseelig, ligger nedskreden. Rønde d. 4/4 34. Jul. S. Raklev [Skitsetegning af langdysse. Sb. 2.]

1944 Privat besigtigelse
Journal nr.: 494/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jfr. jour 494/44 Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille femsidet Dyssekammer, st. Diameter i Kamret 1,5 m, m 1 stor Overligger; kort Gang med 2 Sten i den ene Side, 1 i den anden; omgivet af lav, noget udflydende Jordhøj. Græsklædt, paa Toppen en Hyld. Ager. [[FM. 1929 MS.]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kammer som beskrevet. Placeret i N-enden af langhøj formet bl.a. af vejgrøften. *************************************** Genbesigtigelse 6.5.1987: Gangåbning i SØ. Højen ca. 1,7 m. høj, hvortil kommer kammeret. Bærestenen ved kammeråbningens N-side er flækket i nyere tid (dog tilsyneladende ikke ved menneskers mellemkomst). Det afsprængte, mere end mandsløfttunge stykke af stenens top ligger løst i kammeråbningen. JGB. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er 9 m. bred i (Ø-V) og 22 m. lang (N-S). Højfoden er udflydende mod nord og syd, hvilket vanskeliggør længdemålet. FM-sten udenfor gangen mod SØ. Bevokset med små træer/buske i kammeret og lidt krat på højen. Beliggende op til offentlig vej i øst. De øvrige sider omgivet af græs.

Litteraturhenvisninger  (0)