Paaskjær Stenhus
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140507-15

Fredningsnr.
231622

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Poskær Stenhus i udkanten af Mols Bjerge er Danmarks største runddysse og regnes også for at være en af de smukkeste. Dyssen er fra bondestenalderen og har et sekskantet gravkammer, som er bygget af fem bæresten og to gangsten. Over kammeret hviler en kolossal dæksten. I en cirkel omkring graven står 23 kraftige og tætstillede randsten. Muligvis har der oprindeligt været endnu et dyssekammer i højen. Der er aldrig foretaget nogen arkæologisk udgravning i Poskær Stenhus.
Anlæg og datering  (6)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)
NM A 40009.

Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/1 1860, købt. 13/11 1930, naturfr. "Paaskjær Stenhus", meget smuk og anselig runddysse (restaureret); kammeret har 5 bæresten, 2 gangsten og 1 stor svær dæksten. Diameter i kammeret ca. 2,35 m, højde 1,7 - 1,8 m. 23 randsten alle opretstående, stenkredsens indre diameter 13 - 14 m. Flad jordhøj, diameter ca. 22 m, højde 1,5 - 1,7 m. Ved siden af kammeret spor af et andet kammer. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (24)
1860 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa lavere Höining, omgiven af höie Bakker ligger den ved Declaration af 1860 fredede Dysse. Stenkredsen, omtrent 50 F. i Tværmaal, bestaaer af 16 staaende og 7 halvt omfaldne, ualmindelig svære og smukke Sten, der rage indtil 7 Fod op over den lave Höi; kun 1 Randsten synes at være borttagen. Indenfor Kredsen findes en 2-3 F. höi, af Jord og Sten bestaaende Höi; paa en Trediedel af hele Fladen er Höien afgraven i en Dybde af 1-2 F.; oprindelig bredte den opkastede Höi sig ogsaa udenfor Randstenene; men den er nu bortplöiet indtil tæt ved Stenene. I den urörte Del af Höien sees et stort Gravkammer og Rester af 2 smaa, nu fuldstændig forstyrrede Kister. Det store Kammer er 5 sidet, dannet af 5 mægtige Sidesten, hvis flade Indsider öiensynlig ere fremkomne ved Klövning, og med en 1-1½ F. bred Indgang mod Østsydöst. Overliggeren er en mægtig, 11 F. lang, 3 F. tyk Sten med hvælvet Overflade og med glat klövet Flade nedad. Kammerets Indvendige Höide er 5 F. 9 T.; i Bunden findes to Gangsten, der ere nogle Fod lavere end Kammerets Sidesten. Et Stykke af 1 af Sidestenene og Toppen af Randstenene er afsprængte. Se Pl. 17-18 og 18a. [[FM 1860. "Porskær Stenhus"]] [[Skaaltegn paa en af Randstenene (J.Nr. 2603/79)]] [[Restaureret 1943. Ved en Randsten fundet Flintøksen A 40009.]] Bevoksning: 1980: Græs.

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal besigtigelse
Journal nr.: 374/00
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 374/00. Sb. 14.05.07-15. Den fredlyste Rundysse ved Knebel, Mols Herred. Fra Godsinspektør Olsen, Kalø, modtog Nationalmuseet Meddelse om, at den fredlyste Runddysse ved Knebel, Mols Herred, formentlig havde lidt Overlast i den seneste Tid. I den Anledning foretog Undertegnede i Juli 1900 en Besigtigelse af Dyssen. I Aaret 1899 havde Undertegnede ogsaa besøgt Dyssen og ved den Lejlighed taget et Fotografi af den. Det viste sig nu at Sammenholdt Fotografiet med de Aar 1900 foreliggende Forhold, at der virkelig var sket en Forstyrrelse siden 1899, idet en af de mægtige Randsten var væltet helt ned. Som Sagen forelaa, skjønnedes det imidlertid ikke, at der her var Tale om en Forstyrrelse udført ved Menneskehaand, og hvad der bragtes i Erfaring ved Forhandling med Lodsejeren, pegede heller ikke i den Retning. Den paagjældende Randsten var i Aaret 1899 blandt de 7 Randsten, som stode stærkt paa Hæld udad; den laa næsten vandret ud. Det var dengang kun en forsvindende Del af Stenens Bagende, som var bundet af Jord; paa den opadvendende Side af Stenen naaede det tynde Jordlag, som foroven bandt Stenen, kun ca. 1 F. ud paa Stenen, og den Jord, der støttede Undersiden af Stenen, naaede ogsaa kun et stykke ud under Stenen, saaledes at mindst 2/3 Del af Stenen da hang ud frit, i næsten vandret Stilling. Vand eller Frost havde da tilsidst løsnet og skjørnet den bindende Jord, og Stenen var da med sin Forende sunken lige ned. Da det allerede i 1899 havde været paa Tale, at Dyssens hældende Randsten lejlighedsvis skulde reises igjen, benyttedes denne Anledning til at foretage en Udbedring af Dyssen. Denne foregik senere paa Aaret ved Konservator Rosenberg i Henhold til en af Undertegnede udfærdiget Anvisning. Der henvises til denne og Rosenbergs Indberetning om Arbeidets Udførelse. Kjøbenhavn, April 1901. C. Neergaard.

1900 Museal restaurering
Journal nr.: 374/00
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 374/00. Sb. 14.05.07-15. Restauration foretagen fra fra 16de - 21de August 1900. af G. A. Rosenberg. 5 Randsten ere rejste.- Alle mindre Ujævnheder i Højen ere udjævnede.- Mærkestenen renset og malet op med sort Oliefarve.- En Del mindre, paa Højen løst liggende Sten ere nedgravede. Vedlagt sagen: Restaurationsrapport samt oversigts-, plan- og skitsetegninger af 1900 fra G. A. Rosenberg, N01.

1934 Museal besigtigelse
Journal nr.: 668/34; 288/35; 121/36; 332/37; 366/39; 107/40; 88/41; 48/42; 34/42
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 668/34; 288/35; 121/36; 332/37; 366/39; 107/40; 88/41; 48/42; 34/42. Sb. 14.05.07-15. Under mit Besøg paa Mols d. 22. Aug. henledte Købmand Just min Opmærksomhed paa en Runddysse, der ligger nær den store Sogenbeskr. nr. 13. Matr. Nr 21a. Knebeldysse. Hele Dyssens Randkreds er bevaret, men Kamret er forstyrret; selv om Stenen er kløvede vil det sikkert delvis kunne restaureres. Dyssen tilhører Sognefoged J. Thorup, Knebel, som er villig til at fredlyse; men Konen vil ikke frede. Jeg indstiller derfor, at Sagen ordnes gennem Nævnet [Fredningsnævnet]. (Dommer Knutzen, Hornslet) Kbhvn. 14/9.34 HC Broholm.

1942 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 668/34; 288/35; 121/36; 332/37; 366/39; 107/40; 88/41; 48/42; 34/42
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 668/34; 288/35; 121/36; 332/37; 366/39; 107/40; 88/41; 48/42; 34/42. Sb. 14.05.07-15. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 14/9 1934 og d. 6/3 1935 ml. Dommer H.W. Hutzon, Fredningsnævnet for Randers Amt, og N01. Korrespondance af d. 13/12 1934 og d. 4/3; 18/3 1935 ml. Dommeren i Østerlisbjerg og en Del af Sønderhald Herred, Fredningsnævnet for Randers Amtsraadskreds, og N01. Besigtigelsesnotat af d. 14/9 1934 fra H. C. Broholm, N01.

1943 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: 520/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 520/37. Sb. 14.05.07-15. Vedlagt sagen: Adskillige avisudklip af 1943 fra forsk. aviser. Ang. Restaurering af Dyssen i Knebel ved Raklev.

1943 Museal besigtigelse
Journal nr.: 510/40; 180/41; 91/42; 26/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal restaurering
Journal nr.: 26/43; 34/42; 52/41; 62/40; 107/39; 456/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 26/43; 34/42; 52/41; 62/40; 107/39; 456/38. Sb. 14.05.07-15. NM A 40009. Restaureringsrapport samt dokumentation (4 stk. sort-hvid fotografier og plantegning) modtaget d. 31/3 1944 på N01 fra Jul. S. Raklev, N01. Restaurering af Knebel-Dyssen. Sb. 14.05.07-15. Herfra NM A 40009. Udført d. 4-20/11 1943 af Jul. S. Raklev, N01. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 26/11; 29/11 1943 ml. Frederik Just, Knebel, og N01. Korrespondance af d. 7/11; 8/11; 13/11; 15/11 1943 ml. Jul. S. Raklev og N01. Korrespondance af d. 20/8; 14/10; 27/10; 28/10 1943 ml. Arbejdsministeriet og N01. Korrespondance af d. 23/7; 27/7 1943 ml. Sogneraadsformand S. Sørensen, Knebel, og N01.

1943 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 510/40; 180/41; 91/42; 26/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 510/40; 180/41; 91/42; 26/43. N01 14.05.07-15. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 4/8; 7/8; 16/12 1940 og d. 22/1; 27/5 1941 og d. 22/5; 25/5; 26/5 1943 ml. Købmand Frederik Just, Knebel, og N01. Korrespondance af d. 22/5; 26/5 1943 ml. Jul. S. Raklev, og N01. Besigtigelsesnotat af d. 5/6 1943 for besigtigelse udført d. 1/6 1943 af Jul. S. Raklev, N01. Korrespondance af d. 26/6 1943 ml. Sogneraadet i Knebel Kommune, og N01. Korrespondance af d. 7/6; 9/6 1943 ml. Turistforeningen for æbeltoft-Mols-Kolindegnen (v. Købmand Frederik Just, Knebel), og N01.

1943 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[NM A 40009:] Flintøkse fra Knebel, Randers Amt. Udbytte af Restaurering for Nationalmuseet Nov. 1943 ved Konservator J. Raklev, fra hvem Beretning af 31/3 med 1 tegnet Planche og 2 Plancher med Fotografier. Arbejdet udført som Beskæftigelsesforanstaltning. Udførlig Korrespondance med Købmand Just, Knebel, Arbejdsministeriet, Knebel-Rolsø Sogneraad og Fredningsnævnet for Randers Amt. 35 Avisudklip. Journ. Nr. 288/35, 121/36, 332/37, 456/38, 107/39, 62/40, 52/41 34/42, 26/43. 40009. Svær tyknakket Retøkse af mat, graa Flint, slebet på Bredsiderne. Stærkt beskadiget ved Æggen og med Afspaltninger langs begge Bredsider. 0.135 m l. 0.048 m br. 40009 er fundet ved Restaureringen af Runddyssen "Posekærs Stenhus" Matr. 27 af Knebel, Knebel Sogn, Mols Herred (Sognebeskrivelse Nr. 15.). Den fandtes ved en af de sydlige Randsten, som rejstes 1943.

1943 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1943. Ved en Randsten fundet Flintøksen A 40009.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Paaskjær Stenhus", meget smuk og anselig Runddysse (restaureret). Kammeret har 5 Bæresten, 2 Gangsten og en stor, svær Dæksten. Diameteren i Kammeret er 2,35 m, Højde 1,7-1,8 m. 23 store Randsten, alle opretstaaende. Stenkredsens Indre Diameter 13-14 m. Flad Jordhøj, Diameter ca. 22 m, Højde 1,5-1,7 m. Ved Siden af Kammeret Spor af et andet Kammer. Græsklædt. [[FM 1860 MS]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1943. Ved en Randsten fundet Flintøksen A 40009. Bevoksning: 1980: Græs.

1978 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2603/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 2603/79. Sb. 14.05.07-15. Ad jr. nr. 2603/79 13/11 1978 foretog jeg en besigtigelse af de af hr. Dan Larsen, Rønde til museet i august 1978 indberettede reliefagtige flader på den store randsten i dyssekamret i runddyssen "Porskærs Stenhus" på Mols. - Som det på forhånd var mest sandsynligt udfra det indsendte farvefotografi, kunne det med sikkerhed fastslåes, at der var tale om et naturfænomen - sandsynligvis afskalninger af stenens overflade. Imidlertid havde hr. Dan Larsen også - ifølge den medsendte tegning af monomentet - observeret hjulkors, et eller to, på ydersiden af randstenene mod nord. Jeg foretog en nøje afsøgning af det indtegnede område (de midterste 5 randten), men kunne ikke finde nogen hjulkors. Det må dog bemærkes, at jeg, da det var sent på dagen og forholdsvis mørkt, kan have overset sådanne aftegninger. Derimod konstaterede jeg på randten nr. 7 nord for kamret (regnet fra indgangen) indenfor et felt på ca 65 x 45 cm i al fald 13 sikre og 4 - 6 usikre skålgruber i den noget rundede ujævne grove sten. Skålgrubernes diam. andrager 4 - 8 cm og dybden 0,5 til 1,2 cm. - Der blev taget et enkelt fotografi af skålgruberne optegnet med kridt. Dette vil blive vedlagt sagen. Mindesmærket bør lejlighedsvis besigtiges igen under bedre lysforhold, bl.a. for at se, om der alligevel findes nogen hjulkors på randstenene. NM I 26/2 1979 C. L. Vebæk

1978 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 2603/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skaaltegn paa en af Randstenene (J.Nr. 2603/79)

1979 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2603/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 2603/79. Sb. 14.05.07-15. Vedlagt sagen: Besigtigelsesrapport for besigtigelser d. 13/11 1978 og d. 1/6 1979 foretaget af C. L. Vebæk, N01. 7 stk. sort-hvid fotografier. Korrespondance af d. 3/8; 7/8 1978 og d. 21/2 1979 ml. Dan Larsen, Ugelbølle og N01.

1979 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2603/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 2603/79. Sb. 14.05.07-15. 2603/79. 1/6 1979 foretog jeg påny en undersøgelse af stenene i runddyssen "Poskær Stenhus" på Mols. Herved blev yderligere iagttaget et betydeligt antal skåltegn, dels på randsten mod nord(øst), dels ovenpå overliggeren. På randsten 4 regnet fra indgangen til kammeret, når man går øst og derefter nord og vest omkring dyssen) iagttoges på toppen indenfor en flade på ca. 1,0x0,3 m 21 sikre skåltegn med diam. 3-5 cm. På den samme sten findes på den side, der vender ind mod kamret over ca. 1,0x0,7 m mindts 16 skåltegn af lignende størrelse. På sten 9 (hvori der tidligere er konstateret skålgruber) fandtes nu mindst 36 skåltegn. På sten 3 blev der indenfor ca. 0,5x0,7 m iagttaget i hvert fald 14 skåltegn. Da de fleste af stenene i dyssen er meget lyst kornede og forvitrede i overfladen, er der ret vanskeligt at erkende skåltegnene; men de registrerede skulle være sikre, og der kan desuden meget vel være flere, der blot ikke er bemærket. NM I, 9/2 1981 C. L. Vebæk PS Der er desuden taget en række fotografier af stenene med skåltegn; de vedlægges senere sagen.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 4,0 x 22,0 x 22,0 m. Stærkt slidt af besøgende; adgangsstien har slidt 1 m. af højen ved randsten. Ligeledes stærkt afslidt ved kammerets indgang. 22 m. fra højen: Højspændingsmast. Omgivelser (andet): Ingen oplysninger om omgivelser på berejserskema. ** Seværdighedsforklaring ** Imponerende anlæg. *************************************** Genbesigtigelse 1987: Slidskader synes stabiliseret - tilsyneladende intet øjeblikkeligt behov for indgriben. JGB Bevoksning: 1980: Græs.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod nord. Meget smuk dysse. Synlig fra offentlig vej. Græsklædt. Beliggende i græsareal.

Litteraturhenvisninger  (0)