Randrup Kirketomt
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140603-142

Fredningsnr.
1813169

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Dige (kirkegård), Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
KAPELRUIN En middelalderlig kirke- eller kapelruin, bestående af skib og lige afsluttet kor, til hvilket slutter sig en firkantet udbygning mod øst; længden er 15 m, den største bredde 7,5 m; af murværket er et kampestensskifte bevaret over jorden. Foruden selve ruinen fredlyses tillige den gamle kirkegård samt de denne omgivende, lave jorddiger, af hvilke det vestre måler 36 m, det nordre ca. 48 m og det søndre ca. 42 m, mens afstanden fra deres vestre, nordre og søndre ydersider til de tilsvarende ydersider af ruinen er henholdsvis ca. 18,5 m, 16 m og 13,5 m, alt målt efter omstående opmålingskalke. Mod øst begrænses det fredede areal af gårdens havedige, regnet fra det punkt, hvor den forlængede yderside af det nordre kirkegårdsdige skærer dette indtil det tilsvarende skæringspunkt med det forlængede søndre kirkegårds- dige. Ejeren forpligter sig til ikke at opføre noget lysthus af sten, træ eller glas i den op til ruinen stødende spids af haven.
Undersøgelsehistorie  (6)
1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved den nordvestlige Gaard i Randrup tæt nordvest for Gaarden og omtrent 350 Alen nordöst for Skjelhöj har staaet en Kirke eller et Kapel, hvoraf endnu sees tydelige Rester for 25 a 28 [år] siden. Af Kirkediget paavises endnu en Stump; men Rigtigheden af denne Paavisning er ikke tydelig. At her har været en By sees tydeligt af de gamle Diger og Gadekjær som ogsaa af de ved Skjelhöj sammenlöbende eller udgaaende Skjel. Disse Diger höre Middelalderen til; thi de ere tildels opförte af Steen; hvilket Materiale slet ikke spores i de allerældste Diger. Sagnet fortæller, at denne Kirke blev ödelagt af Kongens Folk samme Dag, som Trevolden blev stormet og taget. Bevoksning: 1989: Græs

1897 Museal udgravning
Uspecificeret institution

1914 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
En middelalderlig kirke- eller kapelruin, bestående af skib og lige afsluttet kor, til hvilket slutter sig en firkantet udbygning mod øst; længden er 15 m, den største bredde 7,5 m; af murværket er et kampestensskifte bevaret over jorden. Foruden selve ruinen fredlyses tillige den gamle kirkegård samt de denne omgivende, lave jorddiger, af hvilke det vestre måler 36 m, det nordre ca. 48 m og det søndre ca. 42 m, mens afstanden fra deres vestre, nordre og søndre ydersider til de tilsvarende ydersider af ruinen er henholdsvis ca. 18,5 m, 16 m og 13,5 m, alt målt efter omstående opmålingskalke. Mod øst begrænses det fredede areal af gårdens havedige, regnet fra det punkt, hvor den forlængede yderside af det nordre kirkegårdsdige skærer dette indtil det tilsvarende skæringspunkt med det forlængede søndre kirkegårdsdige. Ejeren forpligter sig til ikke at opføre noget lysthus af sten, træ eller glas i den op til ruinen stødende spids af haven.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet på blåt kort. Græsklædt. Anvendes til kreaturgræsning uden påviselige slidskader. Arealet neden for bakkeskråningen S for objektet anvendes til mindre bilkirkegård (§ 53). 15.10.1991. Intet kan ses for offentlig landevej. 2 store hunde forhindrede besigtigelse på stedet !! ** Seværdighedsforklaring ** Rimelig seværdig. Ikke offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentligt tilgængeligt areal. Bevoksning: 1989: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Afgrænsning ikke fastslået. Digerne ikke synlige. Græsklædt. Kløvermark udenom.

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Kulturhistorisk Museum Randers
Kort beskrivelse Kapellet kendes ikke fra de skriftlige kilder. Anlæggets bevaringstilstand Fundament eller rester af fundament over jordoverfladen. Af kirketomtens murværk er et kampestensskifte bevaret over jorden. Den ca. 48 × 36 m store kirkegård er omgivet af et lavt jorddige. Nedlæggelsestid Antaget yngre middelalder (1300-1525). Kirke eller sogn omtales ikke i de skriftlige kilder, og altså heller ikke i landehjælpen 1524. Lokalt går kirketomten under navnet Randrup Kirke, og det antyder et tidligere sogn. På den baggrund antages kirken i Randrup nedlagt i senmiddelalderen. Trusselgrad Ikke truet. Kirkegård og kirketomt er markeret med volde. Kilder TRAP Lokalmuseernes arkiver Sørensen, Aa.: Ommersyssels Ødekirker II. I Fra Randers Amt 1939

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VII, 2, Randers Amt
1963