Sorvad Bjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141004-8

Fredningsnr.
201615

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten?

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af tidl. C-høj 1997: ************************ Høj 1,5 x 12-17 m. Synes i V og N intakt med tydelig højfod. I Ø er dele af højen i ældre tid skredet ned ad en skrænt; midt på denne ligger en 1,7 x 1,4 x 0,5 m stor sten nedskredet. Over sydlige højside et jorddige.
Undersøgelsehistorie  (9)
1893 Ler- /mergelgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, Sorvad, Gjesing S, Sønder Hald H, Randers A. Højen er bygt af Muld og har oprindelig havt sin Plads, der hvor Bakkeaffaldet gjør en brat Vending mod Syd langs Hevringaaens Løb. Der er fra Øst aabnet en Leergrav ind mod Højens Fod, saa den nu staar med sin vestlige Halvdel ]]staar[[ paa Bakken, medens der ved a er en brat Leervæg 30 a 35' ned. Højens Rest er begroet med gamle Ege, store Bøge og Græs. Der sees ingen Steen, og Højen synes ikke at have noget Brud, undtagen det nævnte ved a. Over dens sydlige Deel et Dige ved b. [[Frigivet 1945.]] Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Frigivet 1945. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 27 m. i Diameter, 2,5 m. høj. Over den sydlige Del et Dige. Østdelen nedskredet af Skrænten, vist paa Grund af Kvæget. I det helt friske Skred ses bl.a. en meget stor flad Sten, vist af et Kammer. Store Huller mod N. og i Centrum. Trægroet.

1945 Aflysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Høj beliggende som det højeste punkt (14,7 m.) på Sorvad Bjergs østlige del. De vestlige og nordlige partier virker intakte med en ret tydelig højfod. Højens østlige del synes nedraset ad skrænten, jvf. fredningstekst. På skrænten, der består af løst sand, ligger en 1,7 x 1,4 x 0,5 m. stor sten nedskredet, med en plan flade vendende opad. I østskrænten, i højens top og sydlige del ses flere grave af ræv og/eller grævling med store, foranliggende bunker af udkastet jord. Som følge af disse samt det i fredningsteksten omtalte dige er S-foden vanskelig at påvise sikkert, jvf. de noget afvigende målsangivelser mellem berejsningerne i 1945 og 1988. I mundingerne af to dyregrave i hhv. S og Ø ses to alen- til meterstore sten - muligvis af en fodkrans. Græsklædt og bevokset med 3 smukke, gamle træer (2 ege, 1 bøg). Tinglyses. Ejer: Se 2016:14. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.

1988 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Voldsomme dyregrave i toppen - ca. 10 friske grave. Højen er bevokset med gamle bøgetræer - næsten intet græsdække. Østsiden helt nedskreden. Beliggende i lille skovstykke.

Litteraturhenvisninger  (0)