Klemstrup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141011-27

Fredningsnr.
21163

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav : Klemstrup = Marie Magdalene by Tingl.: 26/4 1910. Godsejer Adam P. Estrup. 5 m omkring yderste stenrække medindbefattet. Afmærkn.: MS 1909, ved godsejer A. Estrup. Runddysse, 11,30 x 10,70 m, S-fod i en tilgroet grusgrav. 27 rand- sten ses, 5 mangler. Kammer af 1 hel og 3 kløvede bæresten, stumper af en knust dæksten, samt 3 gangsten, 1 mangler. Nu helt tilgroet med krat. Påtalt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, Klemstrup, Marie Magdalene S, S. Hald H, Randers A. Denne Dysse er ligeledes lynggroet, men dens Fod er beskadiget mod Syd, og 3 af dens Fodsteen staa i Grusgraven. Af Krandsstenene ere 29 tilstede og kun to mangle. Af dens 4 Gangstene ere de 3 tilstede. Efter al Rimelighed har her været 4 Bæresteen, men nu er kun en i Behold. De andre ere kløvede og kun Rester tilbage. I Kammeret, som ikke kan maales nøjagtigt findes ]]flere[[ 4 store Stykker af een Steen. Da deres Farve viser, at de ikke ere Stykker af nogen af de brudte Bærestene, kan man vist med Sikkerhed betragte dem som Rester af Overliggeren. Om Tærskelsteen er tilstede kan ikke sees. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1909 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Numrene for Dysserne Nr 26a [= sb.nr. 28], 27 [= sb.nr. 26] og 28 [= sb.nr. 27] ere forandrede i Beretningen d. 12/10 1909 i Henhold til Meddelelse fra Godsejer A. Estrup, Enebo pr. Pindstrup. Se Journ. 703/09

1909 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 703/09
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM 1910 Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, S-Fod i en tilgroet Grusgrav. 27 Randsten ses, 5 mangler. Kammer af 1 hel og 3 kløvede Bæresten, Stumper af en knust Dæksten, samt 3 Gangsten, 1 mangler. Højen 11,30 m. i Ø-V, 10,70 m. i N-S. Nu helt tilgroet med Krat (paatalt!) FM 26/4 1910 MS (5m. om Dyssen medindbefattet)

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse beliggende umiddelbart N for amtsvej og direkte overfor 2116:4. Omsat med en tilsyneladende næsten intakt kæde af 28 randsten, hvoraf de fleste opretstående. Omtrent midt i højen et kammer sat af 5 bæresten (femkantet grundplan), hvoraf nogle er sprængt af mennesker, nogle under frostsprængning. I SØ en gang bestående af 1 bærestenspar og 1 solitær bæresten. I selve kammeret, samt umiddelbart NV for dette, ligger de formodede rester af 1 stor dæksten i form af 3-4 store og adskillige mindre kløvestykker af en karakteristisk, storkornet granit. Tæt tilgroet med bl.a. seljepil, ask, ahorn og rosenkrat. Ville ved pleje blive et ganske seværdigt fortidsminde. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med (og af samme årsager som) 2116:4. Genbesigtigelse 15.6.1988: Er af Århus Amtskommune blevet plejet (sammen med 2116:4) og fremtræder nu særdeles smuk. Amtet vil opsætte kortbord vedr. begge fortidsminder. I overfladen på begge høje ses store partier med tæt stenlægning - formentlig næppe gl. marksten men rester af en primær stenlægning af højoverfladen - samt store mængder knust og brændt flint. JGB Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i nyberejsningsteksten. FM-sten mod syd. Meget rodet kammer. Græsklædt. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)