Nørager
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-5

Fredningsnr.
20171

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer, 3 bæresten står, sprængte rester af andre ses. Overgroet med brombær i læbælte.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Dysse, Nørager B, Nørager S., Sønder Hald H. Om her har været en Langdysse eller en Runddysse kan ikke bestemt paavises, dog synes her at have været en Runddysse. Saalænge nogen nulevende kan mindes, har der ikke været Spor af Fyld eller Krandsstene. Bærestenen mod Vest No 1 er 7' høj og er den eneste, der er heel. Af den seer man, at Kammeret har været 7' højt, og at dets Bund tilligemed Bærestenens Fodende har været sænket omtrent 3' under Jordoverfladen. Kammeret er nu fyldt med et 3'6'' tykt Lag af tilsamlede Marksteen, og ovenpaa dem ligger et Stykke af Bærestenen No 3. Den væltede Steen synes ikke at være nogen Bæresteen. Steenstumpen x er en Rest enten af den manglende Overligger eller af den manglende Bæresteen. Det næste Stykke hører til Bærestenen No 2. Disse store Steen ere sprængte med Krudt, og man seer endnu Borehullerne paa Stumperne. Om Navn, Sagn eller Fund vides intet. Bevoksning: 1981: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, 3 Bæresten staar, sprængte Rester af andre ses. Overgroet med Brombær i Læbælte.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
3 bæresten fra dyssekammer i gl. læbælte. Overgroet m. brombær. Andre sten ses. Gl. marksten? Bevoksning: 1981: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Dyssekammer. 4 bæresten. I midten af kammeret ligger et stykke, der er brækket af den sydøstlige bæresten. Beliggende i gammelt læbælte. Bevokset med brombær og træer bl.a. en hyld i kammeret mod nord. Lige udenfor kammeret står flere nåletræer, som er ved at vælte.

Litteraturhenvisninger  (0)