Tustrup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-11

Fredningsnr.
191610

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/9 1887, købt. Mærkesten. Afmærkn.: Ny MS 1915, oberstløjtn. Lund. Runddysse: polygonalt kammer, omgivet af stenkreds med 8 m i diameter. Kamme- ret består af 5 sten, der alle hælder let indad. Alle står på oprindelig plads. Indgangen til kammeret ligger mellem to sidesten mod syd. Stenkredsen består af 13 sten af nær ved to meters højde. Af disse var otte helt eller halvt væltede. De syv blev genrejst ved restaureringen, mens den ottende, der var spaltet, måtte lades ligge urørt på sin plads lige ud for indgangen til kammeret. I den liggende, netop omtalte sten var i overfladen afsat en kva- der, hvilket har medført spaltningen. På begge sider af denne sten er et stort mellemrum til de nærmest liggende, hvor øjensynlig sten er fjernet tidligere. Disse mellemrum udfyldtes med stenopbygninger, der dækkedes af græstørv. Imellem en del af randstenene fandtes tørmur på plads. Den beva- redes blottet. Rester af kammerets overligger, der fandtes i brudstykker, med sprængningshuller, henholdsvis i og uden for kammeret, fjernedes fra højen, og det største stykke nedgravedes sydvest for runddyssen. Dyssen frem- træder således nu med et femsidet, intakt kammer uden overligger, omgivet af 13 randsten, hvoraf 12 står lodret. Kammeret oprensedes til stensat gulv, der igen dækkedes med stenlag og græstørv.
Undersøgelsehistorie  (8)
1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, Thustrup B, Nørager B, Sønder Hald H, Randers A. Denne smukke og storartede Runddysse har 5 bæresteen paa Mandshøjde; men der spores ingen Tærskel eller Gangsteen. Inde i Kammeret sees et Stykke af sønderdeelt Steen, og udenfor Gangen, som vender mod Syd sees et lignende Stykke. Stykkerne synes at være af forskjellige Steen; men man kan dog ganske sikkert antage, at Stykket i Kammeret er af Overliggeren. Fylden indenfor Krandsstenene er den sædvanlige Dyssefyld og c 2' høj. Kammerets Gulv er omtrent i Flugt med den omgivende Jord. Af de vældige Krandsstene staa 5 i oprindelig Stilling og 8 ere væltede. Af de staaende har et Kløv fra oven og nedad havt Spor af et Borehul. Af de væltede er en revnet tværs over. Det synes som der oprindelig har været 15 Krandsstene. Bevoksning: 1987: Græs

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
]]Runddysse, 13 m i Diameter, ingen Fyld. Randsten: 5 staaende, 7 væltede, 1 kløvet, 2 mangler. Kammer af 5 Bæresten. Dækstenen sprængt, et Stykke ligger indeni Kammeret, et andet udenfor. Alle Stenene meget store. Græsgroet. FM 6/9 1887 MS 1915[[ [[Ny beskrivelse efter restaurering, se s. Va. J. 603/57]] [[J.1251/58 om restaurering og arealfredning]]

1957 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse: polygonalt kammer, omgivet af stenkreds med 8 m diameter. Kammeret besår af fem sten, der alle hælder let indad. Alle står på oprindelig plads. Indgangen til kammeret ligger mellem to sidesten mod syd. Stenkredsen består af 13 sten af nær ved to meters højde. Af disse var otte helt eller halvt væltede. De syv blev genrejst ved restaureringen, mens den ottende, der var spaltet, måtte lades ligge urørt på sin plads lige ud for indgangen til kammeret. I den liggende, netop omtalte sten var i overfladen afsat en kvader, hvilket har medført spaltningen. På begge sider af denne sten er et stort mellemrum til de nærmest liggende, hvor øjensynlig sten er fjernet tidligere. Disse mellemrum udfyldtes med stenopbygninger, der dækkedes af græstørv. Imellem en del af randstenene fandtes tørmur på plads. Den bevaredes blottet. Rester af kammerets overligger, der fandtes i brudstykker med sprængningshuller, henholdsvis i og uden for kammeret, fjernedes fra højen, og det største stykke nedgravedes sydvest for runddyssen. Dyssen fremtræder således nu med et femsidet intakt kammer uden overligger, omgivet af 13 randsten, hvoraf 12 står lodret. Kammeret oprensedes til stensat gulv, der igen dækkedes med stenlag og græstørv.

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 603/57, 1251/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tustrup. Runddysse omsat med en næsten fuldstændigt bevaret kæde af 13 meget store, ca. mandshøje randsten, hvoraf de 12 står, med mere eller mindre bevarede tørmursrester i de fleste mellemrum. I SØ ligger den 13. randsten udvæltet; på begge sider af denne synes en randsten at mangle, således at det oprindelige antal kan have været 14 eller 15. Randstenskæden omslutter et femkantet dyssekammer uden dæksten, sat af 5 bæresten og med åbning i SØ. Ingen gangsten. Kammer indvendig: 2 x 2 m. Beliggende sammen med 1916:7, 8, 9 og 14 i fredet område, med henvisende og forklarende skiltning ved offentlig vej NV for stedet samt på dette. Randstenskædens ydre diameter: 8,8 m. I SØ/NV måler anlægget 10,0 m. inklusive den udvæltede randsten. Gode parkeringsmuligheder på dertil indrettet plads, der dog ligger 3-400 m. NV for fortidsminderne. Afsætning på mb. korrekt; forkert trykt på 4 cm.-kort. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i en enestående fortidsmindekombination af megalitgrave og kulthus. Stærkt besøgt. Bevoksning: 1987: Græs

1994 Museal restaurering
Journal nr.: NM 7765/94
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssen fik tilført den manglende dæksten . Kammerets tørmure blev restaureret. Mellemrummene mellem randstenene blev afrenset og der blev opbygget nye murværker af Neksø-sandsten på de originale. Rummet mellem dyssens bæresten og randsten blev opfyldt med grus og jord og pålagt græstørv. Se beretning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog er der nu dæksten på kammeret (kunstig dæksten mærket SNS 1994). Højen er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)