Tustrup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-12

Fredningsnr.
19169

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Jættestue med bikammer, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/9 1887, købt. Afmærkn.: MS 1895. Jættestue med bikammer: kammeret måler 10 m i længden og er mellem 2,2 og 3 m bredt med gang, 4,5 m lang, mod sydøst. I kammerets nordvestende findes indgangen mellem to bæresten til et bikammer 2,25 m langt og 1,6 m bredt. Hovedkammeret er sat af 16 bæresten, hvoraf 5 er rettet op ved restaurerin- gen. Det er dækket af fem dæksten, der alle har været fjernet og igen er på- lagt. De tre i vestsiden af kammeret ligger nogenlunde i original stilling. De to, der dækker østenden af kammeret er, forskudt mod øst, da den østlig- ste var knækket og derfor yderligere måtte understøttes af kammerets ende- sten. Der er derved fremkommet en godt 1 m bred åbning i dækningen, midt for gangens udmunding i kammeret. Gangen er sat af seks sten. De tre i øst- siden var indskredne og er rettet op ved restaureringen. Mellem inderste stensæt i gangen og følgende stensæt i kammer findes et sæt karmsten. I gan- gen er kun inderste overligger bevaret. Den var nedskredet og er lagt på plads ved restaureringen. Bikammeret er sat af fem flade heller, to i hver langside og 1 for enden. Den vestligste mod kammeret var brækket og væltet ind, men er rejst og sik- ret ved restaureringen. Kammeret er dækket af to dæksten, der hviler på ind- skud. I begge kamre og gang er gulvet blevet dækket med et ca. 20 cm tykt stenlag, der igen dækkedes med sand. Jættestuens høj er mod syd begrænset af en linje, bestående af syv op til 1 m høje sten, der oprindelig har tilsluttet sig gangen, henholdsvis mod øst og vest. Mod øst står tre sten, med tørmur imellem, mens den fjerde, den vestligste, er betydeligt lavere og står i nogen afstand fra de øvrige. NMI: ... Mod øst står tre sten, med tørmur imellem, mod vest fire, hvoraf de tre er nogenlunde ens høje og tætstillede, med tørmur imellem, mens den fjerde............. Matr.nr. 2a: Jættestue i skel til matr.nr. 8a af Tustrup.
Undersøgelsehistorie  (8)
1887 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue, Thustrup B, Nørager S, Sønderhald H. Længderetningen er omtrent fra Sydvest til Nordøst. Kammerets Længde kan ikke bestemt opgives; men er mellem 32 og 34' med en Brede af c 7' alt indvendigt Maal. Mod Vest sees 3 Bæresteen; men de ere ubetydelige i Forhold til Overliggerne. Mod Nord sees ligeledes 4 mindre Bæresteen og mod Syd sees 5. Ved Kammerets østlige Ende sees en meget stor Steen udvæltet og skraatstaaende (f). Om den har været Overligger eller Kammerets Gavlsteen kan ikke afgjøres. Kammeret har i sin Tid været jorddækket; men idet Fylden er kastet tilside hele Kammerets Længde, saa er der løben en Masse Fyld ned i Kammeret gjennem Overliggernes Mellemrum. Desuden er Overliggeren d halvt væltet, og Overliggeren e ligger nedstyrtet og ituslaaet. Kammeret er paa den Maade næsten utilgængeligt; men af denne Grund kan man ogsaa med temmelig Vished slutte, at dets Indhold er urørt. Overliggeren a giver en klokkelignende Lyd fra sig, naar man slaar lempelig paa den med en nævestor Steen. Overliggerne ere 5 a 6' brede, 8½ a 9½' lange og 3-5' tykke. Denne Dysse burde særlig og fremfor alle andre istandsættes fuldstændigt, hvilket rigtignok vilde blive et temmelig stort Arbejde, men af des mere Betydning. Bevoksning: 1987: Græs

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
]]Jættestue, uudgravet og næsten jordfyldt. Højen 23 m i Diameter. Stuen 11 m lang i NØ-SV, 2,15 m bred (indvendige Maal). Bestaar af 3 Bæresten i V, 4 i N, 5 i S, alle smaa, samt 1 meget stor i Ø; 5 vældige Dæksten, hvoraf de 2 østligste er nedstyrtede i Kammeret. Gang ses ikke. FM 6/9 1887 MS 1895[[ [[ny beskrivelse efter restaurering, se s. Va. J. 603/57]]

1957 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue med bikammer: Kammeret måler 10 m i længden og er mellem 2,2 og 3 m bredt med gang, 4,5 m lang, mod sydøst. I kammerets nordvestende findes indgangen mellem to bæresten til et bikammer 2,25 m langt og 1,60 m bredt. Hovedkammeret er sat af 16 bæresten, hvoraf fem er rettet op ved restaureringen. Det er dækket af fem dæksten, der alle har været fjernet og igen er pålagt. De tre i vestsiden af kammeret ligger nogenlunde i original stilling. De to, der dækker østenden af kammeret, er forskudt mod øst, da den østligste var knækket og derfor yderligere måtte understøttes af kammerets endesten. Der er derved fremkommet en godt 1 m bred åbning i dækningen, midt for gangens udmunding i kammeret. Gangen er sat af seks sten. De tre i østsiden var indskredne og er rettet op ved restaureringen. Mellem inderste stensæt i gangen og følgende stensæt i kammer findes et sæt karmsten. I gangen er kun inderste overligger bevaret. Den var nedskredet og er lagt på plads ved restaureringen. Bikammeret er sat af fem flade heller, to i hver langside og 1 for enden. Den vestligste mod kammeret var brækket og væltet ind, men er rejst og sikret ved restaureringen. Kammeret er dækket af to dæksten, der hviler på indskud. I begge kamre og gang er gulvet blevet dækket med et ca. 20 cm tykt stenlag, der igen dækkedes med sand. Jættestuens høj er mod syd begrænset af en linje, bestående af syv op til 1 m høje sten, der oprindelig har tilsluttet sig gangen, henholdsvis mod øst og vest. Mod øst står tre sten, med tørmur imellem, mod vest fire, hvoraf de tre er nogenlunde ens høje og tætstillede, med tørmur imellem, mens den fjerde, den vestligste, er betydeligt lavere og står i nogen afstand fra de øvrige.

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 603/57, 1251/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tustrup. Henvisende og informativ skiltning v. off. vej og på stedet. Jættestue i rundhøj m. 5 randsten v. gangåbning. Det 9,6 x 2,6 m. store, ca. 1,6 m. høje kammer er orienteret NØ/SV og sat af 16 store bæresten, overdækket af 5 meget store dæksten; 1 mangler. Velbevaret tørmur i de fleste bærestensmellemrum. NØ-enden er afsnøret ved en næsten helt jorddækket, kantrejst helle. Mellem den nordvestlige langsides 2 sydvestligste bæresten findes indgangen til et 2,5 x 1,5 m. stort og 1,0 m. højt bikammer sat af 2 bæresten på hver langside og 1 for enden, overdækket af 2 dæksten. Hovedkammerets gang midt i den sydøstlige langside er 6 m. lang og ca. 1,2 m. bred. Den består af 3 bæresten på hver side, og med et karmstenspar inderst ved kammeret, hvor også gangens eneste dæksten ligger in situ. Gangudmundingen er opbygget ved restaurering med en spunsvæg af irammede jernbanesveller, der danner begge gangåbningens hjørner frem til de hhv. 3 og 2 randsten i NØ og SV. En færdselshæmmende indhegning af ståltråd på pæle er næsten fuldstændig væltet og har nu kun skæmmende virkning. Den bør fjernes helt eller retableres. I hovedkammerets N-hjørne er der for nylig gravet ind mellem 2 bæresten, og en del sand og adskillige hovedstore sten ligger udvæltet på kammergulv, jvf. opt. 03:4. Bør restaureres, ellers fortsættes indgravningen af skiftende besøgende. Korrekt afsat på mb; usikker (trykt) afsætning på 4 cm.-kort. ** Seværdighedsforklaring ** I sig selv et usædvanligt imponerende megalitisk fortidsminde, der ydermere indgår i en enestående sammenhæng med andre fortidsminder, hvoriblandt kulthus. Bevoksning: 1987: Græs

1994 Museal restaurering
Journal nr.: NM 7764/94
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
I jættestuens indgangsparti blev en tømmer konstruktion fra en tidligere restaurering fjernet og der blev tilført to nye sidesten, to nye bæresten og to nye karmsten. En stærkt hældende bæresten blev sikret ved montering af to rustfri stålspindler, forbundet med den overliggende dæksten. En knækket karmsten blev også sikret med to rustfri stålspindler, forbundet med den sideliggende bæresten. Jættestuens tørmure blev registreret og restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Udgravningssnit i kammer og høj blev genopfyldt og tilsået med græs. Se beretning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Den færdselshæmmende indhegning er dog fjernet. Gravning i kammeret ses ikke. Bevokset med græs, lyng og gyvler.

Litteraturhenvisninger  (0)