Rygaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-32

Fredningsnr.
19164

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Bautasten, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 27 x 8 x 1,5 m. Græsgroet. Randsten: I V 4, 1 står, i N 2, i S 3, i Ø 3 (alle væltede). 2 kamre: Det vestl. af 2 bæresten og 1 fravæltet sten; det østl. af 4 bæresten. der hælder indad, så rummet er lukket foroven, tærskel i S, stenpakning i N, samt 1 fravæltet dæksten. Tæt NV for østkammeret står en knækket bautasten, toppen ligger ved siden af.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, Rygaarde, Nørager S., Sønder Hald H, Randers A. Længderetningen er fra Øst til Vest. Længden 80' Breden 24' og Højden 5'. Dyssen er smukt lynggroet og dens lyse Fyld hæver sig i Midten indtil 5'. Krandsstenene, hvoraf de fleste mangler ere smaa i Forhold til Bærestenenes Højde. Mod begge Ender ere de dog større, og a, som staar oprejst, er c 4'6'' høj. Af det vestlige Kammer er der kun 2 Bæresteen tilbage nemlig Bagstenen og en Sidesteen. For resten er Kammeret fyldt med Marksteen. Det østlige Kammer har 3 Bæresteen og 2 Gangsteen. Bærestenene hælde stærkt mod hverandre, og Kammeret synes at være ubrudt. Om den mod Nord liggende Steen er Overligger er tvivlsomt. Nordvestligt for Kammeret sees Stenen b, som øjensynligt har været meget højere; men er brudt af med et Slag. Bærestenene i det vestlige Kammer ere 5' høje og det østlige ere de 6'. De to tilstedeværende Gangsteen ere 3½' over Jordfladen. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 27 m lang i Ø-V, 8 m bred, 1,5 m høj. Græsgroet. Randsten i V. 4 (deraf staar 1) i N. 2, i S. 3, i Ø. 3 (alle væltede) 2 Kamre: det vestl. af 2 Bæresten og en fravæltet Sten; det østlige af 4 Bæresten, der hælder indad, saa Rummet er lukket foroven, Tærskel i S. Stenpakning i N., samt 1 fravæltet Dæksten. Tæt NV for Østkammeret staar en knækket Bautasten, Toppen ligger ved Siden af.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse orienteret VNV/ØSØ. Tilsyneladende ret velbevaret men yderst uoverskuelig i tæt hindbærris. Højfylden ret højt rejst; spredte randsten anes/ses i begge langsider, samt 2 store randsten for Ø-enden. Krat, kvas og muldtilvækst dækker dog utvivlsomt over flere. Det er noget usikkert, hvad der skal opfattes som det i fredningsteksten omtalte V-kammer. I højens nuværende V-ende ses en ansamling af 3 store sten noget indenfor højfoden. Disse sten kunne være "V-kammeret", men det er dog snarere randsten. Ca. midt i højen findes utvetydige levn af et kammer i form af 3 bæresten, der mest sandsynligt udgør N-enden af et ca. meterbredt kammer. Nær højens Ø-ende ses det postulerede "Ø-kammer". De i fredningsteksten beskrevne bæresten udgør med stor sandsynlighed (del af) en gang hørende til et jættestuekammer. Dette fremtræder nu som en ujævn fordybning (ca. 5 x 2 m., 0,5 m. dyb) N for gangen. I kanten af denne fordybning ses 1 bæresten i V og 1 i N. Rævegrav i kammeret. I gangen ses den i fredningstekst nævnte tærskelsten. Derimod mangler den nævnte "stenpakning", der også omtales på blåt kort under journ.nr. 1228:58. ** Seværdighedsforklaring ** Kunne ved pleje blive seværdig. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højfod udflydende. Nogle randsten er synlige - antallet umuligt at optælle pga. krat. Bevokset med hindbærkrat, birketræer, eg og græs. Synlig fra offentlig vej. Beliggende i skovkant op til ager.

Litteraturhenvisninger  (0)