Rygaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-35

Fredningsnr.
19166

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 11 x 5 x 0,3 m. Randsten: i N 1 stående og 2 væltede, i S 2 ståen- de og 1 væltet, i Ø 1 stående og 4 væltede, i V 2 stående og 1 væltet. Midt på dyssen ses en sten, måske dækstenen af et nedgravet kammer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, Rygaarde, Nørager S, Sønder Hald H, Randers A. Længderetningen er fra Øst til Vest 32' lang 16' bred og her er c 1' høj Fyld jevnt fordelt over hele Pladsen. Der er den Mærkelighed ved denne Dysse, at den ved første Øjekast synes at være ufuldstændig; men ved nøjere at betragte de tilstedeværende Forhold, kommer man snart til den Overbeviisning, at det er Resterne af en lille smuk Dysse man har for sig. Krandsstenene have været indtil 3-4' høje, og har som sædvanlig ere Ende- og Hjørnestenene de største, og Sidestenene lidt mindre. Af Kammerbygningen er her slet ikke noget Spor og der er gaaet Aarsnese ja maaske Aarhundreder siden det forsvandt: thi hele Dyssens indkredsede Rum udgjør nu en jevn lyngklædt Flade. Er her, som det synes, nogen afvigende Form, da er her et jordsænket, kisteformet Kammer i stedet for et opadbygt Kammer, og dette er ikke usandsynligt, men værd at undersøge. Bevoksning: 1988: Græs

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 11 m lang i Ø-V, 5 m bred, 0,3 m høj. Randsten. I N. 1 staaende og 2 væltede, i S. 2 staaende og 1 væltet, i Ø. 1 staaende og 4 væltede, i V. 2 staaende og 1 væltet. Midt paa Dyssen ses en Sten, maaske Dækstenen af et nedgravet Kammer. NB. Besigtiges ved Opsætning af MP

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Megalit uden synligt kammer. Som fortidsmindet fremtræder nu, virker fredningstekstens angivelse af "stående" og "væltede" "bæresten" utilbørligt fortolkende. Der ses et betydeligt antal store sten, hvoraf de fleste er jordfaste. 5-6 af dem er opretstående, resten er mere eller mindre jorddækkede og ubestemmelige m.h.t. deres oprindelige funktion og position. Anlægget virker ikke udpræget som en langdysse. Den centrale (dæk-) sten, omtalt i fredningstekst, ses ikke men kan være overgroet. Spredte marksten (tildels i smådynger) på højfod, dog ikke i påtaleværdigt omfang. Bevoksning: 1988: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet som beskrevet i nyberejsningsteksten. Dvs. dæksten ikke synlig. Ligner mere en rund- end en langdysse. Græsklædt. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)