Rygaardstrand
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-59

Fredningsnr.
191611

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af C-høj 1997: ******************** Runddysse, 10 m i diameter, 1 m høj. 3 store randsten i N, SØ og SV. I centrum en nedgravning, i hvis sydlige rand en stor sten. Umiddelbart N for denne, i nedgravningens bund, ses en lav, jordfast sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Dysse, Rygaarde, Nørager S, Sønderhald H. Her sees Resterne af en Runddysse, som har en smuk og fri Beliggenhed. Af Fodstenene sees kun de 4, som her ere betegnede, paa deres Plads. De øvrige ere dels udførte deels ødelagte, og der sees kun Rester af dem. Bæresteen eller Gangsteen findes der ikke Spor af. Stenen A, der ligger i Midten, er vistnok Rest af en Overligger. Den ligger i en skraa Stilling med Helding mod Syd, og der kan ikke sees ind under den. Fylden, der er betegnet med Linien B, er 5' høj mod Syd og mod Nord 3' høj. Resten er ført bort. Fylden er lys og har kun faa iblandede Steen. Dyssens Gjennemsnit er 28', og Fyldens Højde har været 5 a 6'. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

1921 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beset af C. Neergaard 1921. Ikke egnet til Undersøgelse. Se Sag i topogr. Arkiv.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Frigivet Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 9 m i Diameter, 1,7 m høj, lynggroet. Meget omrodet, i Midten et Hul, mod N. 1 væltet Randsten.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Runddysse. Højranden markant synlig hele vejen rundt. 3 randsten - alle meterbrede eller derover - i hhv. N, SØ og SV. I centrum en gammel nedgravning, i hvis sydlige rand sidder en meget stor (bære- eller dæk-) sten. Umiddelbart N for denne ses en lav, jordfast sten i kraterets bund. Beliggende i lille, udyrket areal mellem (i Ø) ca. 20-årig granplantning, (i N) opgivet ager nytilplantet med gran, samt (i V og S) dyrket mark. Tinglyses. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)