Rygaardstrand

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141013-60

Fredningsnr.
19165

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 9/11 1915, gdr. Marius Sørensen Diplom. Afmærkn.: MS 1916, oberstl. Lund Langdysse, 19 x 11 x 1,1 m. Randsten: I N 1 væltet, i Ø 1 stående, i S 1 stående, i V en inderrække, hvor 9 ses, en yderrække, hvor 6 ses, samt 2 på sekundær plads, alle væltede. Kammer af 5 store og 1 lille bæresten, 1 tær- skel og 1 stor dæksten. Græsgroet. På dækstenens overflade mindst 2 skåltegn. Konstateret v. nyberejsning 1988.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse, Rygaarde, Nørager S, Sønderhald H, Randers A. Fra Kammergulvet til Overliggeren er der en Højde af 3'. Overliggeren er 8 til 8½' lang og er 6 til 7' bred og omtrent 2½' tyk. Tærskelstenen er henved 2' over Gulvet. Gangsteen sees ikke. Her maa dog nævnes to Koltringer nedsatte som Støttesteen paa Gangstenens Plads. Kammerets Fyld maa antages for urørt. Dyssens Fyld er ellers meget forstyrret, saa Højden er vanskelig at opgive. Bærestenenes Højde antages at være 6'. Af Krandsstenene ere 15 synlige, men kun faa ere paa ret Plads. Stenene a og b ere de eneste, som staa op. Om her har været en kort Langdysse eller en Runddysse er uvis, dog naar man tager Hensyn til Stenenes Størrelse og Helding, synes Bygningen nærmest at maatte antages for en kort Langdysse. Længden fra S.S.O. til NNV antages for at være 36' og Breden anslaaes til 32'. Der synes at være større Steen, formodentlig Opstoppersteen, hist og her i Fylden. Dyssen ligger højt og fra den haves en herlig Udsigt over Land og Hav. Ejeren er ikke at formaa til at undertegne en Deklaration; men han vaager nøje over Mindesmærkets Bevaring. Bevoksning: 1988: Græs

1915 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 19 m lang i NNV-SSØ, 11 m bred, 1,1 m høj. Randsten I N. 1 væltet, i Ø 1 staaende, i V en Inderrække hvor 9 ses, samt 2 paa sekundær Plads, alle væltede. Kammer af 5 store og 1 lille Bæresten, 1 Tærskel og 1 stor Dæksten. Græsgroet. FM 1915 MS 1916

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse orienteret ca. NV/SØ. Der ses ca. 15 randsten, hvoraf adskillige virker udvæltede eller på anden måde omlejrede (dog ikke i nyere tid), således at det hverken er muligt at be- eller afkræfte fredningstekstens mere præcise angivelse af randstenenes antal og placering i "inder-" og "yderrækker". Flere sten end de 15 kan meget vel foreligge men er i så fald overgroede. Omtrent midt på dyssen et polygonalt (omend tilnærmet rektangulært) kammer sat af 5 bæresten og 1 tærskelsten i kammeråbningen i NØ. Mellem tærskelen og den S derfor stående bæresten er indkilet en smal, stående sten. Den store, flade dæksten er af nærmest rhombisk omrids, ca. 3 x 2,3 m., 0,7 m. høj. På den noget forvitrede og lavbegroede overside ses mindst 2 skåltegn. Afstanden mellem randstensrækkerne i NØ og SV er ca. 8 m., ud over hvilken bredde højfylden dog går i SV. Beliggende i udyrket, 30 x 18 m. stort område mellem nålebeplantninger mindst 15-25 år gl. ** Seværdighedsforklaring ** En ganske smuk (og smukt beliggende) megalit med intakt og tilgængeligt kammer. Bevoksning: 1988: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod nord. Højfoden er meget udflydende og vanskelig at se. Kammer velbevaret med meget stor dæksten. Højen er bevokset med græs og egetræer.