Korup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-2

Fredningsnr.
22171

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 12 x 10 x 1,5 m, orienteret i SSV-NNØ. Af kammer findes 3 bæresten, (den nordlige står, den østlige og den vestlige er væltede), samt rester af 2; fylden er meget om- rodet; af randsten ses: I V, 1 stående og 4 væltede, i Ø 3 væltede og 1 kløvet, i S 1 væltet; græsklædt i ager ved skel.
Undersøgelsehistorie  (6)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, Korup B, Bregned S, Østerlisbjerg H, Randers A. Dyssen er 48' ]]bred[[ lang og 24' bred. Længderetningen er S.S.V. og N.N.O. Fylden er eller har været 5' høj. Randstenene ere 6 a 8' høje og synes at have staaet tæt sammen; men ere de fleste bortførte, andre ligge mere eller mindre spolerede paa Pladsen, og Brudstykker sees her og der. Af Kammeret er kun to Bæresteen paa Pladsen og oprejst. Af disse har a mistet et Stykke foroven, b er uskadt og har en meget ret Stilling. Det synes at Kammeret har været aflang og dækket med 2 Overliggere, og Steenresterne I og II synes at være Rester af hver sin Overligger. De andre 4 store Steenrester ere hver af sin Steen og ere formodentlig Rester af Bæresteen. A betegner Omkredsen for de store Udgravninger, hvis Hensigt har været at komme Kammerbygningen tillivs. Der er størst Rimelighed for at antage at man her har Resterne af en prægtig Gangbygning for sig. Af Gangsteen sees ikke Spor. Paa Stenen sees ingen Spor af Gnidning eller Fordybning. I den urørte Deel af Fylden sees mange større og mindre Steen i Overfladen. Bevoksning: 1981: Græs

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 12 m lang fra SSV til NNØ, 10 m bred, 1,5 m høj. Af Kammer findes 3 Bæresten (den nordl. staar, den østl. og den vestl er væltede), samt Rester af Randsten ses: I V 1 staaende og 4 væltede, i Ø 3 væltede og 1 kløvet, i S 1 væltet; græsklædt i ager ved Skel.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af langdysse. SV-siden tidligere afpløjet/afgravet. Højens overflade ujævnt omrodet. Flere f.m. væltede randsten ses. Af kammeret ses 1 stående og 2 væltede bæresten. *********************************************** Genbesigtigelse 23.10.1986: Omfortolkes: Anlægget er helt tydeligt en runddysse (jvf. også fredningstekstens målsangivelser), langs hvis rand mindst 11 tildels store randsten kan erkendes hele omkredsen rundt. Nogle af randstenene er kløvet eller væltet. I midten rester af et kammer, omend fredningstekstens angivelser af bestemte bæresten synes for usikker. Muligvis er den N-lige sten en bæresten, mens den Ø-lige såkaldte bæresten har skålgruber på Ø-siden og således sandsynligst er en afvæltet dæksten. De store sten midt på højen kan dog med sikkerhed siges at have tilhørt et kammer; en Ø-lig, dybtsiddende sten under den nedvæltede dæksten kunne være en bæresten in situ. MB & JGB Bevoksning: 1981: Græs

1986 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt. Beliggende på grænsen mellem skov og ager.

Litteraturhenvisninger  (0)