Løngangen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141101-51

Fredningsnr.
231628

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Hellekiste, "Løngangen", under flad mark (18 m VNV for 2316-29, sb.nr.50), orienteret N-S, indvendig 1,80 m lang, 0,55 m bred; endesten i N, 2 sidesten i V og 1 i Ø står, endesten i S er væltet; i højskov.
Undersøgelsehistorie  (4)
1894 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Løngangen, Kalvø Hgd, Bregned S, Østerlisbjerg H, Randers A. Her er Rester af en kisteformet Grav, der ligesom foregaaende har Længderetning omtrent Øst og Vest. Graven er 2'3'' vid og er bedst bevaret paa Nordsiden. Den har været omtrent 6' lang. Dybden kan ikke bestemmes; thi den er tildels udkastet og ligeved a. Stenen b synes at være Endestenen mod Øst ligeledes udkastet af Graven. Stenen c er fastsiddende; men det er noget tvivlsomt om [den] hører med til Bygningen, da ingen tilsvarende Steen sees i de andre Retninger. En anden af Gravkistens Steen var udvæltet og ganske tildækket; men nu er den draget frem (a), og er formodentlig en Sidesteen. Den udkastede Fyld indeholder flere Brudstykker af ildskjør hvid Kalkflint. Dette bemærkes udtrykkeligt for efterfølgende Sagns Skyld. Dette Mindesmærke er, som ovenfor er anført, kaldet Løngangen, og Sagnet berettet, at her var Nedgangen til en Løngang, som satte Kalvø Slot i Forbindelse med Landet; thi mod Nordvest fra Slottet sees i Havet en Sandrevle belagt med store Steen at strække sig omtrent halvvejs ind mod den Skov, der kaldes Hestehaven. Hvor Revlen ender, er et meget dybt Minde nogle Favne bredt, saa kommer atter en Sandrevle udgaaende fra Hestehaven i Sydøstlig Retning. Ifølge Sagnet skulde Løngangen gaa under disse to Revler og det dybe Gab; men inde ved Landet skulde Løngangen gaa et Stykke i nordøstlig Retning og tilsidst udmunde i den ovenfor beskrevne Grav. Der siges, at nogle Hovbønder fra Bjødstrup en Gang toge sig for at undersøge den Sag og gik ned i Gangen, hvor det efter noget Besvær lykkedes dem at trænge frem. De fulgte Løngangen et langt Stykke, og efter deres Tykke vare de lige under det dybe Mindegab, da de kom til en Jernport med en Kobberlaage i. Den kunde de ikke aabne, og derfor vendte de om. Næppe vare de komne op, før der begyndte et saadant Regnvejr, saa de maatte ile hjemad, og Dagen efter havde Regnvandet skyllet alt ned i Gangen igjen og lukket Indgangen. Nu gik der over 100 Aar; men saa fik den gamle Senator fra Hamborg isinde at lade grave i Løngangen igjen, og han gav Meddeleren og to andre Mænd en Flaske Brændevin med. De kom meget snart til Kalkstumper og en Brolægning i Graven; men saa kom der en stor Tordenbyge, og de forlod Pladsen uden at [se] noget til den omtalte Nedgang eller Trappe. Senatoren rejste et Par Dage efter og kom aldrig mere til Kalvø, og Sagen glemtes igjen. Meddeleren fulgte med mig til Stedet, og hvad han kaldte Kalkstumper var de ovennævnte hvide ildskjøre Flint[stumper].

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellekiste "Løngangen" under flad Mark (18 m VNV for [sb.] Nr. 50), orienteret N-S, indvendig 1,80 m lang, 0,55 m bred; Endesten i N, 2 Sidesten i V og 1 i Ø staar, Endesten i S er væltet; i Højskov.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mod NØ 2 m. derfra tre større sten. Græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)