Gammelgaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
150109-14

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 - 1399 e.Kr.)
Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Møntfund, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)
Møntfund, Middelalder (dateret 1307 - 1327 e.Kr.)
Tre engelske pennies (long cross - Edward II) Den ene mønt er i fin stand med tydeligt præg, de to andre i noget ringere forfatning, men sandsynligvis af samme type
Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)
lille bronzebjælde med øsken.
Diverse anlæg og genstande, uspec undergruppe, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
En guldring med inskription, flere borgerkrigsmønter, sølvperle m.m.
Møntfund, Middelalder (dateret 1247 - 1279 e.Kr.)
Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
En meget forrustet jerngenstand blev sendt til røntgenfotografering for identifikation. Den måtte konserveres, og viste sig at være en dolk.
Enkeltfund, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)
X156-X163
Undersøgelsehistorie

1869 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydvest derfor [for voldstedet Klosterknoldene, sb 13] paa Matr. No. 2 findes Ruinerne af det gamle Herresæde Sandgravvold, der efter Sagnet skal have tilhørt Rane Johnsen, Erik Glippings Kammertjener. Ruinerne ere tarvelige, saa at man med Møie kun kan skjønne Borgens Figur. Som det vil sees paa Kortet er Grundformen næsten rund, hvilket derfor ei med Bestemthed kan siges om Slottet, men derimod om Øen, der ikke er meget større , end selve Slottet maa have været. Gammelgaards Sø har til alle Sider omgivet dette, og for at beskytte den løse Grund mod Søens Ran er formodentlig den uhyre Masse lange Egepæle (15-16 Alen) nedrammede, og hvoraf en stor Deel staa endnu, skjøndt mange ere optagne af Gammelgaards forrige Eier. Igjennem Borgen findes 2 Lavninger, der hver for sig ere betegnede med en Streg. Paa selve Pladsen findes en stor Deel Teglsteensstykker, Kalk, enkelte store Steen, og mange Kul, hvilket tyder her paa, at Borgen er brændt. Mod Nordøst findes endnu tydelige Spor af en Bro, der har gaaet i Retning af Klosteret [sb. 13]. En stor Mængde Egepæle af Broen staae endnu, hvorvel mange ere optagne, og af Brodækket har Gammelgaards forrige Eier optaget meget. En Ladegaard til Borgen skal der have været længere oppe paa Gammelgaards Mark. Agrene benævnes endnu Ladegaards Agre. Sagnet fortæller, at Rane Johnsen bortgav den østen for liggende Skov til Storring Præstegaard, for at Præsten skulde læse Sjælemesse for ham. Skoven hører endnu til Præstegaarden.

1869 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uddrag af skolelærer Johansens beskrivelse af Galten og Storring sogne. Original i Antikvarisk-topografisk Arkiv.

1918 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldstedet "Sandgravvold." Ligger nu hen som en uregelmæssig Jordhøjning, omtrent 1,75 m h., ca. 50 Skridt br. i N.-S. og lidt mere i Ø.-V., i hvilken stadig ved Pløjning findes røde Munkesten og Egetømmer. Af Volde og Grave er ikke mere Spor. Derimod skal der endnu af og til i Engen kunne træffes en Egepæl af Broen paa det af nedennævnte ældre Beretninger angivne Sted. For en Del Aar tilbage skal være fundet her et Par Sporer og en "Spydspids", "en 5 Tom. l.", hvilke blev overgivne til den daværende Ejer af Gammelgaard, Grosserer Broge i Aarhus. For yderligere Oplysninger [om sb. 13-14] henvises til Beretning af 1870 om Galten og Storring Sogne af Skolelærer Johansen, Javngyde, og især Indberetning af 1 Marts 1813 fra Pastor Jens Carl Winther, Storring, hvilken indeholder udførlig Beskrivelse af Voldstederne og Gengivelse af de dertil knyttede Overleveringer.

1918 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Museal prøvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Udtørringen af søen menes påbegyndt 1856, hvorved området er blevet til eng. Udjævningen af voldstedet har foregået siden ca. 1880, således at der nu kun står et mindre parti tilbage. Under sløjfningen konstateredes det, at øen helt eller delvis var skabt ved opfyldning inden for et system af nedrammede stolper. Der fandtes desuden en del træværk, der formentlig stammede fra sammenfaldne bindingsværksbygninger. Fra øen har en ca. 300 m lang og formentlig 4 m bred egetræsbro ført ind til land i nordøstlig retning. Sandsynligvis er en stor del af broen bevaret under grønsværen.

1957 Anmeldelse fra privat
Moesgård Museum

1957 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
Ca. 5 m af plankebroen blotlagt pga. dybdepløjning. Der foretoges en opmåling, hvorefter sagen overdroges til Nationalmuseet, 2. afd.

1957 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1987 Museal prøvegravning
Moesgård Museum
Langs voldbankens jord var nedrammet stolper i et bredt bælte. Brandlag, syd herfor dybt nedrammede stolper, muligvis nordøsthjørnet af bygning.

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
Ved udgravningen af voldstedet Sandgravvold fandtes en mønt: England, Henrik III, longcross sterling, London (1248-50).

1991 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1995 Privat detektorbrug
Moesgård Museum
Genstandene er fundet på det overpløjede voldsted.

1995 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Moesgård Museum

1995 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Seglstampe og broche af sølv med forgyldning.

1999 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2010 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Skanderborg Museum

2010 Museal detektorbrug
Skanderborg Museum
Skanderborg Museum havde i forbindelse med de landsdækkende kulturarvsdag "krig og forsvarsværker" arrangeret en dag med foredrag og detektortræf på det middelalderlige voldsted Sandgravvold. 7 detektorfolk afsøgte selve borgbanken samt broforløbet mellem Sandgravvold og Klosterknoldende, mens en en større mængde fremmødte fik mulighed for at høre om voldstedets historie og opleve detektorfolkene i aktion.

2010 Museal besigtigelse
Skanderborg Museum
Museet tog med detektormand Allan Faurskov ud til det middelalderlige voldsted Sandgravvold, for at indmåle de steder, han havde påtruffet danefæ - bl.a. i form af 3 engelske pennies.

2010 Anden transaktion om genstand
Skanderborg Museum
Allan Faurskov retter henvendelse til Skanderborg Museum om en gruppe genstande, som han har detektorfundet på det middelalderlige voldsted Sandgravvold.

2010 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Skanderborg Museum
Allan Faurskov har gjort flere detektorfund på det middelalderlige voldsted Sandgravvold. Fem af disse fund er indsendt til danefæ-vurdering.

2011 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 8628: 1. England, Edward 2, 1302-1335, Sterling, Class X-XV, x1 2. England, Edward 2, 1302-1335, Sterling, Class X-XV, x2 3. England, muligvis Edward 1-2, 1279-1335, x3 SBM 1209

2011 Privat detektorbrug
Skanderborg Museum

2012 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
D401/2012. Bjælde, bronze, mid.ald.

2012 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Skanderborg Museum

2013 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 9529: 1. Dansk penning af typen Christopher II, 1319-1332, Nørrejylland, MB 598-599 el. 602 x125 2. Dansk penning, ca. 1286-1360 x102 3. Dansk penning, ca. 1286-1360 x108 4. Oksehovedbrakteat, Nordtysk, 13.-15. årh. x122 5. Hulpenning, formentlig Nordtysk, 13.-15. årh. x112 6. Hulpenning, formentlig Nordtysk, 13.-15. årh. x127 7. Hulpennning, fragment x123 SBM 1209

2013 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Skanderborg Museum

2013 Privat detektorbrug
Skanderborg Museum

2013 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Skanderborg Museum

2013 Privat detektorbrug
Skanderborg Museum

2013 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Skanderborg Museum

2013 Privat detektorbrug
Skanderborg Museum

2013 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Skanderborg Museum

2013 Privat detektorbrug
Skanderborg Museum

2013 Privat detektorbrug
Skanderborg Museum

2013 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Skanderborg Museum

2014 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Skanderborg Museum

2014 Privat detektorbrug
Skanderborg Museum

2015 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 10153 1. Hulpenning, ubestemt, kantskade, kraftigt korroderet, x138 SBM 1209

2015 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 10081 1. Dansk penning, ca. 1286-1360, x136 2. Dansk penning, ca. 1286-1360, x137 SBM 1209

2015 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 10079 1. Enten MB 361-362 eller MB 578/580, x141 2. Dansk penning, ca. 1286-1360, x142 SBM 1209

2017 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Skanderborg Museum

2017 Privat detektorbrug
Skanderborg Museum
X156-X163