Rude
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Odder

Sted- og lokalitetsnr.
150212-6

Fredningsnr.
27151

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/7 1897, (gravkisten) og 13/8 1894, (gravkammeret), Søren Olesen Thuesen. Afmærkn.: MS ved gravkisten 1907, S. Muller MS ved gravkammeret 1894, løjtn. Lassen. Resterne af en større høj, oprindelig 1,6 x 22 m, med to kamre: Gravkiste, 2 m lang, 65 cm bred, af 6 bæresten: 2 i hver langside, 1 i hver ende. Dækstenen kløvet og lagt på bærestenene; Gravkammer, 2,5 m langt, 55 cm bredt, af 8 bæresten: 3 for hver side, 1 for hver ende. 5 tynde dæksten; brolagt i bunden. 1,5 m jord indbefattet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1894 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2715:1, Status: A

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,6 M. h., opr. ca. 22 M. br., beskaaren paa alle Sider til ca. 16 M. Bredde. Ind i Højen er fra søndre Side ført en 1½-2 M. br. Gang, der gaar til 3 M. over Midten og den krydses af en anden Gang, 11 M. l., i Bunden 1,8 M. br. Heri ses ret Ø-V. for hinanden 2 Grave, begge i Ø-V, med lige stor Afstand fra Centret og indbyrdes Afstand 2,8 M. Den vestre Kiste er dannet af 7 Bæresten (1 for hver Ende, 3 i S., 2 i N.) og en Dæksten, der hviler ligeligt paa disse, undtagen Endestenen i V., idet et Stykke her er afsprængt. L. 1,95 M. br. 0,55, Dybde 0,45. Sidestenene for nordre og søndre Side rage 0,30 og 0,15 M. udover Endestenen mod V. Sidestenene er 0,10-0,20 M. tykke. Dækstenen maaler 1,80 x 0,95 x 0,15-0,20. Endestenen mod Ø. er afstivet ved en udenfor anbragt Sten af samme Størrelse. Til Støtte for Dækstenen mod V. tjener en moderne Jærnstang. Kamret er omtrent til Sidestenenes Overkant dækket af Jord. I Kamrets Indre saas et Par ubrændte Benstumper. Ogsaa det østre Kammer er af aflang, firsidet Form, sat af 8 Bærestene (1+1+3+3); østre Endesten staar lidt skraat. L. 2,40, Br. 0,50. Kamret dækkes af 5 indtil 0,15 M. tykke, 0,85-1,00 M. l. Dæksten, hvorhos et lille Mellemrum er dækket af en indskudt Kile. Den vestligste Dæksten er revnet. Kamrets Dybde er ca. 0,4 M. Jorddækket som foreg. Om Fund i Kamrene er meddelt: I det østlige laa et Skelet, uden Oldsager; i det vestre et Skelet udstrakt, med Hoved i Øst. Ved v. Arm laa et Bronzesmykke. Begge Kamrene havde Brolægning af flade Stenfliser. Overdem laa opr. en Del runde, mest hovedstore Sten. Det hele er fredlyst og holdes af Ejeren, Arvefæster Søren Thuesen, i sjælden Hævd. I Højsiden mod S. staar Museets Mærkesten. Mod N. staar en Granitsten med indhugget paaskrift: "Disse Oldtidsgrave fadtes 1894 af Arvefæster S. O. Thuesen og Søn O. S. Thuesen." Højen er beplantet; det beskaarne Parti omgivet af et Hegn med Laage. Til Stedet er anlagt en Vej gennem Plantage. (Anvendt 32 Manddage). Stenenes ringe Størrelse vanskeliggør alt nu Overholdelsen af Fredningen. Jvf. Fotografier Pl. IIII-VI Bevoksning: 1980: Mos og Løvtræer

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 558/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravkiste 2 m lang, 65 cm bred, af 6 bæresten: 2 i hver langside, 1 i hver Ende. Dækstenene kløvet og lagt på bærestenene. Gravkammer, 2,5 m langt, 55 cm bredt, af 8 bæresten: 3 for hver side, 1 for hver Ende. 5 tynde dæksten; brolagt i bunden. 1,5 m jord medindbefattet. De to kamre ligger i resterne af en større høj, opr. 1,6 x 22 m.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3159/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj med 2 stenkiste-grave. Den ø-v vendte langhøj er i de østlige ende klart markeret over et 29 m langt stræk, mod v fortsætter højen i en mere udflydende form, som her er ca. 1/2 m høj. Mod V afbrydes langhøjen af sommerhusgrude. I den østlige højdel 2 jordtomte, rektangulære kister, der ligger i højens længdeakse. De er begge bygget af heller. Den vestlige kiste måler indvendigt 1,85 m x 0,50 m med en dybde på 0,6 m, og den er sat af 7 lodretstående heller.3/4 af kisten er dækket af en stor stenhele. Den østlige kiste måler indvendigt 2,40 x 0,50 m med en dybde på 0,5 m, og den er sat af 8 lodretstående sten samt dækket af 4 heller. (Een dæksten mangler, og er muligvis den sten, som ligger lige ved siden af kistgen). Toppen af begge kister ligger ca. 1 m under nuværende højoverflade. Kisgterne ligger i en 9,8 m x 2,8 m stor udgravning, hvortil en 1 m bred gang fører fra s ind til midten. Lige heroverfor fortsætter gangen 3 m opad i en 1,0-1,5 m bred gang,der fører op til Thuesens sten. Den vestlige del af udgravningen er ujævn. Indgravningens østende en skråsti. De lodrette udgravningsvægge eroderes og undermineres. I den vestlige del af udgravningen et grimt hak med skråning. Den ene ms-sten står løst og er ikke tilstrækkeligt dækket forneden. 2 MS-sten og en 1,10 m høj spids sten, hvorpå står: Disse oldtidsgrave fandtes 1894 arvefæster S.U. Thuesen og søn O.S. Thuesen. Sommerhusområde med med mindre grønt område om langhøjen. CHB 18/10-88: Det er korrekt, at udgravningens udv. skrider ned, men det kan deres stejlhed taget i betragtning næppe undgås. Bør omlægges/restaureres. Nyklippet hæk omkring udgravningen og i det hele taget velholdt. Foto: 6:12-14. ** Seværdighedsforklaring ** To fine, specielle kamre i langhøj, der er godt belyst gennem en arkæologisk undersøgelse (KUML 1979). Bevoksning: 1980: Mos og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet i 2008. Bevokset med græs og et enkelt løvtræ. Beliggende i grønt areal i sommerhusområde.

Litteraturhenvisninger  (0)