Malling Kirkegård
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150405-2

Fredningsnr.
26143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Stenbygget grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Befæstningsanlæg og Malling kirkegård Ruinerne af et rundt kampestensmuret tårn, 10,90 m i udven- dig diameter med en murtykkelse på 1,50 m, samt i tilslut- ning til tårnet en ca. 10 m lang, 2,60 m tyk kampestensmur, der strækker sig mod vest, og hvori der er en indgangslåge til kirkegården. Endvidere det vestlige ca. 58 m lange kirkegårds- dige, nær hvis sydende der er en indgang til kirkegården. Diget ligger ca. 14 m vest for kirkens tårn. Fredningen omfatter ruinerne af tårnet, kampestensmuren samt kir- kegårdsdiget. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald. Restaurering og opmuring, evt. tildækning af ruinerne må kun ske efter aftale med Nationalmuseet.
Undersøgelsehistorie  (12)
1902 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt op til Kirkegaardsdiget: Her fandtes i 1903 et Slags Kammer sat af Kampesten; heri et Skelet, ingen Oldsager. Efter den noget utydelige Beskrivelse næppe fra Oldtiden.

1944 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Ruinerne af et rundt kampestensmuret tårn, 10,90 m i udvendig diameter med en murtykkelse på 1,50 m, samt i tilslutning til tårnet en ca. 10 m lang, 2,60 m tyk kampestensmur, der strækker sig mod vest, og hvori der er en indgangslåge til kirkegården. Endvidere det vestlige ca. 58 m lange kirkegårdsdige, nær hvis sydende der er en indgang til kirkegården. Diget ligger ca. 14 m vest for kirkens tårn. Fredningen omfatter ruinerne af tårnet, kampestensmuren samt kir- kegårdsdiget. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald. Restaurering og opmuring, evt. tildækning af ruinerne må kun ske efter aftale med Nationalmuseet.

1988 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Restaureringen af det vestre kirkegårdsdige på Malling kirkegård i 1988

1988 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Restaurering af det vestre kirkegårdsdiges vestside

2002 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Kirkegården var i middelalderen befæstet. Allerede 1902 undersøgte F. Uldall en svær cirkelrummet murrest ved den usædvanlig høje og svære kampestensmurs sydøsthjørne og tolkede den som spor af en slags bastion. I 1943-1944 blev der i forbindelse med udvidelse af kirkegården foretaget omfattende undersøgelser og udgravninger, der påviste, at hegnsmurene var opført i to tempi i en tykkelse af ca. 2,5 m og i betydelig højde. Det viste sig, at murværket ved sydøsthjørnet havde udgjort et kraftigt rundtårn, hvis underetage, som må have været indviet til kirkelig brug, har haft en alterniche, måske endog en apsis. I dette kapel undersøgtes et stort antal middelalderlige grave.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Befæstningsanlæg.

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VIII, 1, Århus Amt
1963