Strandby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080209-22

Fredningsnr.
391425

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (10)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenlægning/stensamling, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dyrkningsspor, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Enkeltfund, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/7 1928, købt. Afmærkn.: MS 1933, G. Rosenberg. Et fritstående udgravet firsidet dyssekammer, 2,30 m langt i Ø-V, 1,40 m bred, 1 m højt, sat af 3 svære indadskrånende bæresten og 1 lavere indgangsten mod Ø. Den nordre bæresten ufuldstændig ved afskalning. Dæksten mangler. - 1 m jord udenom indbefattet i fredningen. Kammeret ligger i kanten af marken ind mod dens vestskel.
Undersøgelsehistorie  (16)
1928 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1928 Museal besigtigelse
Journal nr.: 209/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stedet besigtiget og fund af menneskeknogler hjembragt.

1928 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 209/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1928 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 209/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse om fund af dysse på boelsmand Chr. Pedersens mark.

1928 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 209/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstående udgravet firsidet dyssekammer, 2,30 m langt i ø.-v. 1,40 m br., 1 m højt, sat af 3 svære indadskrånende bæresten og 1 lavere indgangssten mod ø. Den nordre bæresten ufuldstændig ved afskalning. Dæksten mangler, 1 m jord udenom indbefattet. Fredl. 28/7-1928. Tilføjelse 1954: Kamret ligger i kanten af marken ind mod dens sydskel.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer, helt tilsandet og overdyrket. Lokaliseret med nogen besvær, dels fordi så lidt er synligt, dels fordi fredningstekstens beliggenhedsangivelse er ukorrekt (dyssen ligger ved markens Vest-skel, ikke syd-skellet). Der ses en svag højning i N/S, ca 0,2x5 m, ikke erkendbar i Ø/V. I toppen af denne højning sidder en jordfast sten (en af bærestenene?), der dog går næsten ud i et med dden omgivende markoverflade. Der dyrkes og pløjes som nævnt helt uhindret på højningen og dermed hen over kammeret. §53: 2 campingvogne er permanent opstillet hhv. ca 40 og 60 m for fortidsmindet. Et blikskur ca 30 m S for dette er af ældre dato, antagelig før fredningen i 1954. 29.1.1988: Traf (i 3. forsøg) ejeren, en mand på 75-80 år, der endnu selv drev sin jord men netop havde været syg i 1/2 år. han oplyste venligt, at dyssekammeret stadig fandtes intakt men helt jorddækket som følge dels af sandflugt, dels fordi man "altid" (=fra hans tid) havde pløjet helt til kanten af bærestenene. Han huskede dog svagt kammeret som "en fordybning med sten omkring". Der er således ikke rimelig grund til at pålægge ejer selv at udføre eller bekoste oprensning af kammeret. Oprensning foretages af 10. kontor og bør også omfatte afmækning af et rimeligt frijordsareal omkring kammeret. Mål: 0,2x5 m. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1992 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.2672/92
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1992 Efterretning om forsvunden genstand
Journal nr.: 7423
Fyns Stiftsmuseum
For flere år siden skal her være fundet en kobberøkse.

1992 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 7423
Fyns Stiftsmuseum
Bæresten bortsprængt i kammer til langdysse D I.

1992 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 7423
Fyns Stiftsmuseum
Oppløjede tørmursfliser.

1996 Museal prøvegravning
Journal nr.: 7423
Fyns Stiftsmuseum
Udgravningen har hidtil givet til resultat, at der har ligget to langdysser i retning syd - nord, hver med foreløbig et kammer. Langdysserne har fået betegnelserne D I (det vestlige anlæg) og D II (det østlige anlæg med det fredede kammer). Langdysserne har ligget parallelt med 2,5 meter mellem dem. Langdysse D II har ligget ca. 1 m højere end D I, dvs. begge anlæg har kunnet ses fra havet. Langdysserne ser ud til at være store og det er sandsynligvis kun en mindre del, som indtil videre er udgravet. Under dyssekomplekset er fundet ardspor. Langdysse D I har været 8,5 m bred mellem randstenene og er udgravet i ca. 33 m's længde. Midt i har været et stort kammer og vest for en 6 x 15 m stor stenlægning, hvorfra stammer lerkarskår hovedsagelig fra Fuchsberg- og Klintebakkefaserne, men også enkelte fra MN II-MN III/IV samt en flintøkse af B-type fra tidlig MN B. Kammeret har været cikulært med gulv af flade sandstensfliser, og derpå lag af ildskørnet flint og ler. Der fandtes flere tusinde oldsager, skår, flint, knogler, rav og vættelys fra Fuchsberg- og Klintebakkefaserne, MN A II, MN A II og III/IV, MN A V og MN B samt nyere tid. Der har muligvis været endnu et kammer. For flere år siden skal der være fundet en kobberøkse ved langdyssen. Langdysse D II formodes at være ca. 7 m bred og mindst 20 m lang. Kammeret ligger ant. midt i langdyssen. Vest for dyssen lå en større stenlægning med fund fra MN I b og især senneolitikum.

1996 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3761
Moesgård Museum

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)