Ashoved Mølllegaard
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170101-8

Fredningsnr.
30136

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted ved As Vig. Voldstedet består af 2 banker, der ligger i en kunstig gravet og opstemmet sø, 170 x 140 m stor. Den østre banke, der på alle sider er omgivet af søen, er rundagtig, ca. 25 m i diameter og har kuppelformet overside, der øverst når en højde af ca 4 m over gravens vandspejl. På banken er der en ret tæt bevoksning af store løv- og nåletræer. Den vestre banke, der nu er landfast med det tilstødende terræn i syd, fremtræder som en landtunge ud i søen. Banken måler i øst-vest ca. 45 m i nord-syd ca. 30 meter. Denne banke hæver sig maksimalt 2 m over vandspejlet og er bevokset med tjørnekrat samt enkelte større træer. Voldstedet ligger ved stranden mod As vig. Fredningsgrænsen følger i nord, vest og øst den kunstige søs bred i en afstand af 2 m inde på land. I syd går grænsen ligeledes 2 m fra søbredden, således at den skærer tværs over den vestre bankes landforbindelse, og denne banke i sin helhed indgår i fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
V. for Palsgaard Skov, pa det Sted, hvor nu Fæstegaarden Ashoved Møllegaard ligger, strækker et lavt Bakkedrag sig mod Asvig, begrænset mod den Brede Forstrand af lave Skrænter. Paa den vestlige Del af dette Bakkedrag, der er afskaaret fra den øvrige Del ved en lille Bæk og mod Vest gaar over i et Engdrag, ligger et velbevaret Voldsted. Fra Bækløbet mod Ø. have man ført en 17-27' br Grav hen til Engen , der mulig tidligere har været Sø, hvorved en Del af Bakken er bleven afskaaret fra den øvrige Markflade; denne hæver sig nu 12' over Gravens Bund. Mod Nord har man baaret sig ad paa lignende Maade; ogsaa her danner en Grav med forskjellig Brede en Forbindelse mellem Bakken og Engen, begrænsende den afskaarne Banke, og ud imod Strandbredden har man opkastet en lav Vold, tilstrækkelig til at forhindre Vandet fra Bækken i at løbe ud i Havet. Mod Vest findes ikke nogen Grav, da Engen her har dannet den naturlige Beskyttelse. Voldstedet er ved en Tvergrav i N-S delt i 2 mindre Banker; den østligste, en regelmæssig Firkant med skarpt afskaarne Sider, hæver sig 16-17' over Gravens Bund; den vestlige. Ligeledes firkantede Banke, er lavere, c 10' h. og skraaner jævnt ned til alle Sider. Paa forskjellige Steder i denne Banke finder man hypigt Munkesten med Spor af Ild og store Klumper af sammensmeltet Jern, hvoraf det fremgaar, at de Bygninger, der have ligget her, ere blevne tilintetgjorte ved Brand. En lille Jenøxe er det eneste Redskab, man har fundet. - (Udvidelsen af Bækkeleiet mod Nord (a) er gjort i nyere Tid for at samle Vand til at drive en Mølle.)

1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tidligere beskrivelse stadig gyldig; dog er banken ikke landfast i dag, men fremtræder som ø. En skydepram blev benyttet til besigtigelse af øen. Bevoksning: Træer, krat.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldsted. Begge banker er tæt bevoksede med træer og krat.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Begge banker er voldsomt tilgroede i træer og krat. Der ligger flere væltede træer.

Litteraturhenvisninger  (0)