Stagsevold
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170102-36

Fredningsnr.
31127

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
STAGESVOLD. Voldstedet ligger i Staksrode skov, det består af en firesidet banke (nordsiden 25, østsiden 36, sydsiden 30 og vestsiden 38 m lang) omgivet af en til formen svarende grav (nu tør), hvis bundbredde i nord og vest er 6,5 m, i øst 12 og i syd 8 m. I borgbankens topflade ligger udgravet indersiden af et firesidet bygningsfragment af rå kamp- og munkestensbrokker i kalk, der er bevaret i indtil 3 skifters højde over jorden. Dets indermål er 6 m i øst-vest og 8 m i nord-syd. Afstanden fra fundamentet til topfladens ydersider er 6 a 7 m, i øst dog kun ca. 3 m. Den udgravede jord er opkastet udenom fundamentet, hvorved toppens højde over gravbunden er blevet er blevet 5 m. Udenom nævnte grav løber en ca. 1 a 1,5 m høj og 7 a 8 m bred vold, der har en smal nyere åbning i sydøst-hjørnet. Mod nord og nordvest er forholdet dog anderledes, idet volden her løber ud på et kile- formet forværk, der ligger langs graven. Dette forværk hvis spids ligger i nordøst, har en længde i omtr. øst-vest af 48 m, dets østlige del ligger ud for borgbanken, medens dets vestlige del strækker sig godt 20 m vestligere. Borgbankens østgrav fortsætter sig nordover forbi forværkets ovennævnte spids, bøjer dernæst af langs forværkets nordside og følger endelig et kort stykke af dets vestside for derpå at tabe sig i en lav naturlig sænkning, der begrænser de sydligste partier af for- værkets vestside. Mellem denne lavning og borgbankens vest- grav er forværket ganske lavt men med tydelige grænser. Vold- stedet er for tiden, ovennævnte udgravning undtaget, bevokset med bøgeskov.
Undersøgelsehistorie  (11)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ruinerne af Borgen "Staxenvold" ligge omtrent midt i Staxrode Vesterskov paa en Høining, der mod Syd og Vest er begrænset af lavere liggende Land; en naturlig Indsænkning, rimeligvis et gammelt Bækkeleie, strækker sig igjennem Skoven ned til Veile Fjord, begrænsende Voldstedet mod Øst. Den firkantede Voldbanke, hvis Top omtrent er i Niveau med det omgivende Terrain mod N. og Ø., er afskaaret fra den faste Jord ved brede og dybe Grave, der fra den naturlige Lavning mod Ø ere førte udenom hele Banken; denne hæver sig c. 18' over Gravens Bund. - Ved en Udgravning, der blev foretaget for et Par Aar siden, har man midt i Banken blottet Fundamenterne til en Bygning. En aflang firkantet Plads, c 26' l, 19' br, er paa alle Sider omgivet af 4 ½' tykke Mure, opførte af Kampesten og store, firkantede Mursten; de ere bevarede i en Høide af 5'. I det s.v. Hjørne støde Murene ikke sammen, men der er her en Aabning af c 3' Bredde; udenfor er Banken nu skaaret igjennem til samme Dybde som det indvendige Rum, men det kunde ikke angives, om denne Gjennemskjæring var bestemt ved en ældre Fordybning i Banken, der kunde tyde paa, at der paa dette Sted havde været en Indgang til Borgen. Jorden fra Gravene er benyttet dels til at forhøie Voldbanken, dels til at danne de lave Volde, der mod S. og V. begrænse Voldstedet. Nord for den indre Grav er en anden, mindre Banke afskaaret fra den faste Jord ved en c. 15' bred Grav, der fra den naturlige Lavning er ført mod V, hvorefter den, c 60' v. for den indre Grav, bøier mod Syd og kort efter standser. Jorden fra denne Grav er, ligesom ved de indre Grave, dels anvendt til at forhøie den nordlige Banke, dels til at danne en lav Vold, der paa enkelte Steder endnu kan spores i den faste Mark N-for Graven, men for største Delen er sløifet. Den afskaarne Banke, der omtrent har samme Høide som den indre Voldbakke, sænker sig hvor Graven ophører og fortsættes af en lav, firkantet Forhøining, der udenfor den vestlige Vold strækker sig c 170' mod Syd og efterhaanden gaar over i det omgivende Terrain; paa den sydlige Side er den saaledes kun nogle faa Tommer høi. Mod V er denne Forhøining begrænset af en ganske lav Grav, der ligeledes efterhaanden taber sig i Terrainet og slet ikke findes mod S. Paa denne ydre Borgplads har man opgravet en Række store Sten (x), der sandsynligvis have været Grundsten i Bygninger, der hørte til Borgen. I Bygningstomten i den indre Voldbanke har man (ved a) fundet en Del Smedværktøi, ved b et Par smaa Middelalders Mønter og paa forskjellige Steder Stykker af Sværd og Spyd, 2 Saxe, nogle Hængsler og Beslagstykker. De fundne Sager findes nu paa Frisenborg.

1920 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1999 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 1363
Horsens Museum
Mønten indsendes til danefæ-vurdering.

1999 Privat detektorbrug
Journal nr.: 1363
Horsens Museum
Mønt fundet umiddelbart nordøst for voldstedet.

1999 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/99-670
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
Mønten, FP 6084, erklæres for danefæ. Mønten er bestemt som en penning præget i Ribe under Erik Menved (1286-1319).

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med løvtræer.

2014 Museal forundersøgelse
Journal nr.: HOM 1363
Horsens Museum
Horsens Museum forestår overvågning af Naturstyrelsens oprensning af voldgraven på det fredede voldsted.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldstedet er bevokset med løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)