Ballehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170109-14

Fredningsnr.
30132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Anselig høj, opr. rundhøj, nu noget aflang i Ø-V, da ca. 1/3- 1/4 er bortgravet mod N (på "Ringstholms"jord), hvor højen står med stejlskrænt. 2,7-3,3 m høj, 10-11 m i N-S, 16-17 m i Ø-V. Et par randsten ses. Lyng- og græsklædt, med et par buske.
Undersøgelsehistorie  (16)
1878 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skjellet mellem Aastrup Bys og Gaarden Ringstholms Jorder ligger en Høi, dannet af Jord og Sten. Diam 50' H. 10'. Om Foden har der været en Stenkreds; 6 Sten, der rage 1 1 ½ ' op over Høiens Overflade staa endnu paa deres oprindelige Plads. Mod N er et stort Stykke af Høien bortgravet, ligesom der ogsaa mod S. paa flere Steder er gravet store Huller.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høj, oprindelig Rundhøj nu noget aflang i Ø-V, da ca 1/3 - 1/4 er bortgravet mod N (paa "Ringstholms"Jord), hvor Højen staar med Stejlskrænt. 2,7 - 3,3 m høj, 10 - 11 m i N-S, 16 - 17 m i Ø-V. Et Par Randsten ses. Lyng- og græsklædt, med et Par Buske.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1081/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved besigtigelsen blev der iagttaget skader som følge af kreaturnedtrampning på højens nord-, øst- og vestside.

1956 Dyrs aktivitet
Journal nr.: 1081/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1081/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skaden anmeldt til Fredningsnævnet for Vejle Amt.

1956 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1081/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Opr. rundhøj, nu aflang Ø/V, mod N er 1/3 bortgravet; nuv. mål 17 x 11 x 3 m. Beklædt med græs, lyng, i V tæt brombærkrat, i Ø trægruppe. Beliggende i dyrket mark op til bivej i Ø. Overflade ujævn og affladet. Der pløjes ind til højfod, hvor 2 ant. randsten ses. I Ø en del henkastede marksten og hegnsstolper. I V berøres høj af en stor dynge rådden halm. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser, affladning af top, rydningsplads for sten og andet markaffald. Bevoksning: Græs, buske. Foto: S/H 02.32.79-SV, F 02.28.79-SV. Flyfoto S 4009-FTL-141/026.

1995 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 849
Horsens Museum

1995 Museal besigtigelse
Journal nr.: 849
Horsens Museum
Skaden er anmeldt til Naturplejeafd., Vejle Amt.

1995 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 849
Horsens Museum
I toppen af højen er gravet et hul, ca. 60x 60 cm og 40 cm dybt. Jorden er fjernet og der er lagt sten i hullet.

1997 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med græs, et træ mod SØ samt krat (evt. roser). Synlig fra offentlig vej.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med et træ i SØ. Buske langs foden. Krattet er skåret ned for nylig. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)