Højagergård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170110-7

Fredningsnr.
30135

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Forgravet højrest, 0,3-1,5 x 8 x 6 m. I vest ses en enkelt sten, der synes at ligge fast. Græsklædt med et par buske. Overført fra ikke-fredningsværdig.
Undersøgelsehistorie  (10)
1878 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den yderste Rand af en høi Bakkekam ligger 2 Gravhøie umiddelbart ved Siden af hinanden....Den anden Høi , der ligger N.f. den foregaaende , bestaar næsten helt af Sten. Den har nu en Diam. af c 45', men har tidligere været langt større; en del af Randen er i Aarenes Løb pløiet bort. Midt i Høien findes et Gravkammer der er undersøgt og til Dels ødelagt. Indgangen i Ø.S.Ø. er 6 ½' l., 21'' br, dannet af 5 2 - 3' h, Sidesten uden Overligger. Af selve Gravkammeret, der synes at have været rundt med en Diam. af 7' staa endnu 4 anselige Stenblokke tilbage, 3 mod S.V 1 mod NØ. De ere alle ukløvede, men have en Flade, der vender ind mod Kammeret. Ved Foden af Høien ligge 2 Sten, der mulig ere Endestenene i Kammeret og rundt omkring paa Høien findes en stor Mængde sprængte sprangler og kløvede Stenblokke. - I Overfladen af Høien er der fundet et Bronzekar med cirkelslag i Bunden, som senere er forsvundet.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forgravet Højrest, 0,3 - 1,5 x 8 x 6 m. I V ses en enkelt Sten, der synes at ligge fast. Græsklædt med et Par Buske.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest. Græsklædt; på top enkelt træ. I dyrket mark. Top affladet. SV-lige side stejlt afgravet i ældre tid. Henkastning af marksten. Beskadigelser: Randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 02.29.79-NØ, F 02.26.79-NØ. Flyfoto S4009-FTL-138/093.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Græsklædt samt bevokset med lidt hyld. Synlig fra offentlig vej.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og et par træer mod SØ. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)