Vimose

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080406-1

Anlæg og datering

Votivfund, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)
Votivfund, Jernalder (dateret 175 - 374 e.Kr.)
Metalanalyse af fem sværdklinger (22920, C 3799, C 1554 og to sværd uden nr.), foretaget af afdelingsingeniør E. Høeg, Statsprøveanstalten (NM1 j.nr. 10/51).
Møntfund, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)
Enkeltfund, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)
Enkeltfund, Jernalder (dateret 550 - 899 e.Kr.)
Enkeltfund, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 - 3951 f.Kr.)
Enkeltfund, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Vrag, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Skelet, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Vogndel, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)
Vognhjul
Undersøgelsehistorie

1790 Tørvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1882 overleveredes den til det nuv. "Danmarks Oldtid".

1790 Tørvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I provst J. Møllers "Forsøg til en økonomisk-statistisk Beskrivelse over Danmarks geistlige Embeder", 5. Hæfte, 1844, omtales en romersk "kobbermønt" (Marcus Aurelius), der skulle være fundet i Vimosen ca. 60 år tidligere (o. 1784). Mønten er formentlig identisk med den bronzemønt (C 4756), som bonden Niels Paulsen havde fundet ved tørveskæring, og som hans enke i 1826 overlod til degnen. I 1831 forærede degnen den til apoteker A.F. Lassen, som igen gav den til Christian VII, med hvis samling den blev indlemmet i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.

1858 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1858 Tørvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved tørvegravning i Vimose, der ligger på grænsen mellem Næsbyhoved-Broby og Allese sogne, blev der i årene 1848-58 fundet et stort antal genstande, primært våben og våbentilbehør fra jernalderen. Over 800 genstande indsendtes til Museet, og heraf udgjorde spydspidserne mere end en tredjedel. I 1858 fandtes tillige nogle kraniefragmenter af hhv. et barn og et voksent individ. Det var især sognepræsten i Allese, pastor Meldals fortjeneste, at så mange oldsager blev indsendt.

1858 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1859 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelse i Vimose på baggrund af de hidtidige oldsagsfund. Forinden var der truffet aftale med lodsejerne om bl.a. mosens afvanding. Oldsagerne lå hovedsagelig i 1 1/4 alens dybde, i et lag af ca. 1 alens tykkelse med træsagerne (spydstager og skjoldfragmenter) øverst og metalgenstandene i bunden. Undertiden lå spydstager og pileskafter så tæt og uordentligt, at "det saa ud som Pindene i et udslaget Skrabnæsespil". Ved udgravningen fremkom et stort antal jernaldervåben, primært spydspidser og -stager, men også sværd (inkl. dupsko og rembøjler fra sværdskederne), skjolde (skjoldbuler og skjoldtræ), buer og pile. Desuden forskelligt personligt udstyr såsom kamme, remspænder og remendedupper, redskaber (syle, knive, celte og hvæssesten) samt knogler af heste og køer. Endelig fandtes en del af en stammebåd. Mus.nr. 18640-789.

1859 Tørvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dels ved tørvegravning, dels ved gennemsøgning af den tørv, der var gravet op i forbindelse med Museets udgravning, fandt de forskellige lodsejere et stort antal oldsager af samme karakter som ovennævnte. Mus.nr. 18790-888.

1864 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1864 Tørvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Yderligere fund fra mosen. I 1862 fremkom bl.a. en romersk denar (mus.nr. 20271).

1865 Anden transaktion om genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Genstande fra Vimose i Frederik VII's samling overført til Oldnordisk Museum efter kongens død. Mus.nr. 25666-77.

1865 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved den første større udgravning i Vimose undersøgtes et ca. 9000 kvadratfod (ca. 3000 m2) stort område, inden for hvilket der fremkom ca. 2200 genstande. Oldsagerne lå i et gennemgående 1-2 fod tykt lag, i varierende dybde med træsagerne øverst og jernsagerne i bunden, hvilket indicerer, at nedlægningerne er foregået på åbent vand. De ældste genstande er en gruppe lerkar fra førromersk jernalder, der sandsynligvis repræsenterer en serie madofringer i mosen. Langt hovedparten af materialet stammer fra 2.-4. årh. e.Kr. Det drejer sig om en stor mængde våben (spyd (ca. 1000 stk.), sværd og sværdtilbehør, buer og pile, skjolde og rester af ringbrynjer), rideudstyr (bidsler, sporer) og hesteknogler, personligt udstyr ( toiletsager (bl.a. 57 kamme), smykker, remspænder og -beslag, dobbeltknapper, spillebrikker), lerkar, værktøj og redskaber. Blandt genstandene er flere af romersk herkomst, først og fremmest et grifhoved fra en hjelmprydelse, men også dele af sværdudstyret. De fleste våben bærer præg af forsætlig ødelæggelse, og de synes samtidig at være nedlagt i en vis orden, i nogle tilfælde bundtet med bånd eller indsvøbt i tekstil. Der er utvivlsomt tale om et eller flere store krigsbytteofre fra yngre romersk jernalder. En del værktøj, landbrugsredskaber og træsager (båddele, herunder en stammebåd, årer, vognhjul, stokke m.m.) har muligvis ingen forbindelse med våbenofrene, men kan hidrøre fra århundreders færdsel og aktivitet i mosen. Yngre end de store våbennedlægninger er bl.a. et antal trækar, sandsynligvis fra germansk jernalder, samt nogle træstave og en bronzenøgle, der formentlig skal dateres til ældre vikingetid.

1870 Køb af genstand til museum
Fyns Stiftsmuseum
Fragment af hjortetaksøkse fra Vimose (FS 2217).

1873 Anden transaktion om genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra en antikvitetshandler byttede Museet sig til et brudstykke af en sølvskjoldbule med guldbelægninger (C 1522).

1874 Anden transaktion om genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra "den antiquariske Samling" i Odense byttede Museet sig til fæstet fra et ringfæstesværd (C 1888).

1875 Anden transaktion om genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra en antikvitetshandler byttede Museet sig til et skjoldrandsbeslag af sølv (C 1945).

1875 Køb af genstand til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Køb af benskaft fra syl (C 2030).

1877 Tørvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I perioden fra 1866 til -77 blev der næsten årligt gjort nye fund i Vimosen, primært af våben. I 1870 fandtes bl.a. et fæste fra et ringfæstesværd (C 1012), i 1871 en velbevaret ringbrynje (C 1078) og i 1873 nogle dele af et fornemt hesteseletøj (C 1551-53). De fleste genstande indsendtes til Museet af præsten i Allese.

1877 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Køb af genstand til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Køb af to sværd, det ene tveægget og med romerske fabrikationsstempler, og to spydspidser fra Vimose (C 3799-802).

1882 Anden transaktion om genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Romersk bronzemønt (Marcus Aurelius, 161-180) afgivet fra Mønt- og Medaillesamlingen. Mønten er formentlig fundet i mosen i 1700-tallet og senere indlemmet i Christian VIII's samling (C 4756).

1891 Tørvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra manufakturhandler Haible i Odense indsendtes en lille ornamenteret skål af sølvblik (C 6604), som var fundet i Vimose af Anders Nielsen.

1891 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Anden transaktion om genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra apoteker Mikkelsen i Odense byttede Museet sig til to stykker skjoldrandsbelsag af sølv og en sølvbelagt bronzeplade (C 7155-56).

1892 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tegning af træskaft og jerngenstand insendt med tilbud om, at Museet kunne købe dem for 200 kr. Tilbuddet afslået.

1894 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En samling oldsager fra Vimose foræret til Nationalmuseet af apoteker Mikkelsen, Odense, (C 7653-66). Genstandene er fundet enkeltvis imellem 1891 og -94.

1898 Tørvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sølvbeslag til sværdfæsteknap fundet af husmand Anders Nielsen ved tørvegravning og indsendt til Nationalmuseet af apoteker Mikkelsen (C 9424).

1898 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To spydspidser og en dupsko fundet af lærling Knud Madsen og indleveret af stud. teol. Erik Eriksen (C 9400-02).

1901 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bronzedupsko med runeindskrift (C 11329) foræret til Nationalmuseet af apoteker Mikkelsen.

1902 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Diverse analyser
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tydning af dupskoens runeindskrift (C 11329): IALA MAKIA MARIHA. Ifølge Ludvig Wimmer kan "mariha" være navnet på sværdets ejer, og "makia" betyde "hærfører".

1903 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tydning af dupskoens runeindskrift (C 11329): IALA MAKIA MARIHA. Ifølge Ludvig Wimmer kan "mariha" være navnet på sværdets ejer, og "makia" betyde "hærfører".

1931 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravningen forestået af apoteker Helweg Mikkelsen og lærer J. Andersen. Der undersøgtes en række prøvefelter i mosen, men ingen steder konstateredes intakte oldsagslag. I et felterne fremkom et risknippe, der optoges som præparat (kasseret 1970). Derudover fandtes en del fragmenter af spydstager og skjolde, hvoraf der optoges et udvalg.

1945 Diverse sagsbehandling
Fyns Stiftsmuseum
Unummereret senneolitisk pilespids fra Vimose indført som FS 7857.

1951 Metallurgi
Uspecificeret institution
Metalanalyse af fem sværdklinger (22920, C 3799, C 1554 og to sværd uden nr.), foretaget af afdelingsingeniør E. Høeg, Statsprøveanstalten (NM1 j.nr. 10/51).

1951 Analyser af materiale
Uspecificeret institution
Metalanalyse af fem sværdklinger (22920, C 3799, C 1554 og to sværd uden nr.), foretaget af afdelingsingeniør E. Høeg, Statsprøveanstalten (NM1 j.nr. 10/51).

1951 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Findestedet for det store mosefund fra den ældre jernalder publiceret af C. Engelhardt i Vimosefundet, København 1869. Oldsagerne begyndte fra 1848 at fremkomme ved tørvegravning, og sager fremgravedes på denne måde hvert år, til endelig findestedet i 1865 blev fagmæssigt undersøgt af Oldnordisk Museum bistået af Museet i Odense. Men også herefter vedblev oldsager at komme for dagen, indtil fundområdet ved en undersøgelse foretaget i 1930 af apoteker P. Helweg Mikkelsen nu i det hele må anses tømt for oldsager. I Fyns Stiftsmuseum opbevares ca. 1500 genstande fra Vimosen. [Bl.a.:] 1 hjortetakøkse fra Vimosen, FS 2217. - 1 do. fra samme lokalitet, FS CM. ... - 1 forarbejde til 1 bredegget økse, fra østlige del af Vimosen, FS CM 88. - 1 trekantet pilespids ligeledes fra Vimose, FS 7857.- 1 lille sten med skålformede fordybninger, fra Vimose, FS CM.

1964 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2001 Diverse sagsbehandling
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger

Engelhardt,C.
Sønderjyske og fynske Mosefund. Bind I-III (med forord af M. Ørsnes)
1969