Straarup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170701-2

Fredningsnr.
34107

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Jvf. K. Ebbesen, 2008, no. 4222, p. 323.

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3000 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/3 1928, Emmy Toft. Diplom. Afmærkn.: MS 1928, H. Kjær på nordsiden. Dyssekammer uden omgivende høj, fritliggende i ager. Orienteret i omtr. NØ-SV sat af 8 bæresten, hvoraf 2 er væltet, hvorpå en meget stor overliggersten, noget nedskredet. Kammeret, der er jordfrit, er ca. 3,50 m langt, ca. 2,50 m bredt og ca. 1 m højt. Bærestenene fordeler sig med 2 i SV, 3 i NV, 2 i NØ og 1 i SØ, hvor indgangen er. I kammeret nogle buske. (NB. bør restaureres).
Undersøgelsehistorie  (16)
1839 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1839 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM 5381-85 (et Gravkar, 4 Flintkiler, en Smalmeisel, 11 Flintknive og Flintflækker, Prøve af hvidbrændt Flintesteen og Fragmenter af en Ravperle): Ved Adjunct Borgen i Kolding fra Kammeraad Kiær paa Straarupgaard tll Oldsk. Selsk. Disse sager ere fundne i en Høi paa Strårup Mark i et Stengravkammer, der er rundt og af 5½ alens Diam. Loftet dannes af en stor, svær Overligger. Bunden i Kamret var belagt med et omtrent 1 ...[?] tykt Lag af Flintsteen der var brændt næsten til Kalk. Spor til Aske eller brændte Been fandtes paa flere Steder af Flintlaget, men hverken i eller ved Gravkamrene, af hvilke der foruden det indsendte, være tre andre, som hensmuldrede. Hele Kamret var fyldt med Jord og de ovennævnte Sager stode paa Bunden paa Flintlaget, derimod fandtes høiere oppe i Midten af Gravkamret en Beenrad af et Menneske der synes at have været 3 Alen langt, thi fra Hoved...[?] indtil det sted, hvor man sporede at Tæerne begyndte var rigelig 3 Al. 3 Tom. Tæt ved Kamrets ene Side lidt dybere nede, bemærkedes Spor til et Barneskelet. Høien selv er omtrent 30 Alen lang og ubetydelig høi. Stenkamret var nærved den nordvestlige Ende.

1842 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance ml. P. N. Borgen og N01.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Del af et stort Stenkammer, som nu staar frit, men som tidligere har været jorddækket. De endnu bevarede Sten have kun forskudt sig lidt, og Overliggeren er meget anselig; dens Overdel ligger omtrent 4 F. over den omgivende Jordflade. Det Indre er sikkert væsentlig udgravet. Herfra rimeligvis Mus. Nr. 5381-84. Se Borgens Skriv. 21 Jan. 1842. Bevoksning: 1979: Græs

1928 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 66/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Diverse korrespondance ang. sb. 2 og sb. 5 primært omhandlende fredning og restaurering af de to fortidsminder.

1928 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravkammer fra Stenalderen; Jordhøjen er bortgravet, saa at Kamret ligger frit, uden om det har løsgaaende Kreaturer trampet en ca. 1 m br. 0.25 m dyb Rende. Kamret, der har Længderetning omtr. NØ-SV., er sat af 8 Bæresten, hvoraf de 2 er væltede. De er baade udvendig og indvendig jordfrie i 0.90-1 m' Højde. Kamret er i NØ.-SV: 3.50 m l. indvendig, 2.50 m bredt, ca. 1 m højt. Af Bæresten findes: 2 for SV.-Enden, 3 i NV.-Siden, hvor Indgangen er. Der findes ikke Spor af Gang- eller Tærskelsten. Kamret er dækket af en uhyre Overligger, 3.60 m l., 2.60 m br., 1 m dybe; den er noget nedskreden og hviler paa de 4 af Bærestenene . Kamret er for længst udgravet. I Nationalmuseet findet et Gravfund: Mus. Nr. 5381-84 bestaaende af 1 Lerkar, 4 Flintkiler, 1 Smalmejsel, 11 Flintknive fundne i en Høj paa Staarup Mark, i en Stengrav, hvis Kammer er rundt, 5 ½ Al. I Diam. Loftet er dannet af 1 stor Overligger. I Kamret var der knust, brændt Flint. Højen var 30 Al. Lang og af ubetydelig Højde; Stenkamret laa nær den nordvestre Ende. Muligvis er disse Kamre identiske. Der findes dog nu ikke Spor af Jordhøj, men herpaa kun man ikke lægge Vægt, da hele Terræinet er stærkt omdannet dels ved Anlæggelsen af Vej, dels ved Bygning af Banen. Fredlyst 1928. MS. opstillet. Bevoksning: 1979: Græs

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammmer uden omgivende høj, fritliggende i ager. Orienteret i [omtr.] øst-nordøst- sydvest. Sat af 8 bæresten, hvoraf 2 er væltet hvorpå en meget stor overliggersten noget nedskredet. Kammeret, der er jordfrit, er ca. 3,50 m langt, ca. 2,5 m bredt og ca. 1 m højt. Bærestenene fordeler sig med 2 i sydvest, 3 i nordvest, 2 i nordøst og 1 i sydøst, hvor indgangen er. I kammeret nogle buske. NB. Bør restaureres. FM 9/3 1928 MS på nordsiden.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anlægget er fundet i nøjagtig samme tilstand som tidligere beskrevet. Omgivelser: Græsmark, trafik. Foto: S/H, 03, neg.nr. 21, SV. F, 03, neg.nr. 13. Flyfoto S4042-F162/093. Bevoksning: 1979: Græs

1999 Museal besigtigelse
Journal nr.: 942
Museet på Koldinghus
I forbindelse med etablering af rundkørsel blev den eksisterende vejdæmning sløjfet. Det var muligt, at der kunne fremkomme rester af langhøjen ved bortgravningen og arbejdet blev derfor overvåget. Der fremkom dog ingen rester af højen.

1999 Diverse sagsbehandling
Museet på Koldinghus
Udførlig rapport tilsendt MKH over restaurering af sb. 2 foretaget i 1999 af Skov- og Naturstyrelsen v. T. Dehn. Jvf. SNS jour. nr. 1996-613-0104.

1999 Museal restaurering
Journal nr.: 1996-613-0104, NM 2014-022477 (SN 1996-613-104)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Udførlig rapport tilsendt MKH over restaurering af sb. 2 foretaget i 1999 af Skov- og Naturstyrelsen v. T. Dehn. Jvf. SNS jour. nr. 1996-613-0104. To af dyssekammerets bæresten hældede ind i kammeret. De blev genrejst ved at fjerne dækstenene, grave ned bag bærestenene og rejse dem tilbage på plads. Dækstenene blev lagt tilbage på plads. Jættestuens tørmure blev restaureret. Dyssekammerets gulv blev tilført et ca. 10 cm tykt lag grus. Manglende tørmur blev erstattet med ny. For at sikre dyssekammerets stabilitet blev etableret en ca. 3 m bred jordhøj af muld omkring kammeret. Mulden blev tilsået med græs. Se beretning.

2000 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: MKH 942
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
DKC-registreret og fundberetning modtaget på N01.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)