Straarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170701-5

Fredningsnr.
34109

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Jvf. K. Ebbesen, 2008, no. 4223, p. 323-24.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/3 1928, Emmy Toft. Diplom. Afmærkn.: MS 1928, H. Kjær på vestsiden. Anselig langdysse, orienteret i Ø-V. Jordhøjen ca. 35 - 37 m lang, 9 - 10 m bred og 1,0 - 2,2 m høj; højest i den vestre ende, hvor den står ret stejlt. Jordhøjen omsat af randsten hvoraf 13 på nordsiden (heraf et par væltet), nær østenden 1 og i sydsiden 29, hvoraf 1 nedskredet. Ca. 12 m fra dyssens øst- ende et kammer, sat af 6 sten, hvoraf 1 i N, 2 i Ø (noget nedskredne), 2 i V og 1 (helt nedskredet) i S, hvor der vokser et stort træ. Afvæltet, toppet dæksten. - Nær vestenden spor af et forsvundet kammer. Bevokset med træer, i ager. (Bør restaureres).
Undersøgelsehistorie  (13)
1840 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Indsendte til Oldskrift-Selskabet ved Adjunct P. N. Borgen; i Kolding fra Kammerraad Kjær paa Strarup. NM 5859-63: 2 gravkar [lerkar], fragmenter af en tredje urne, 5 flintknive eller lansespidser [dolke], 4 flintflækker og fragment af flintkile [økse] samt et ravstykke. Fundet i en gravhøj på Strarup Mark, nederst i det derværende gravkammer.

1840 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance ml. P. N. Borgen og N01 ang. NM 5859-63 med beskrivelse af fundforhold mv.

1842 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1842 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra adjunct Borgen; Kolding: NM 6542-[47?]. I en høj tæt østen for Hauge, benævnt på et indsendt kort med en langagtig stensætning, fandtes omtrent midt i stensætningen i et stenkammer, hvis overlægger bortvæltede. Kamret havde 1 mands højde, 6 tommer [?] lang og 4 tommer [?] bred, med indgang i den søndre ende. Indeni gravkammer fandtes strax indenfor indgangen NM 6542-46; lerurne, lerkarskår, flintflække, forarb. til en hjerteformet pilespids, firkantet sten samt flere fragm. af ukendt materiale og bestemmelse. Disse sager lå i gravkamret. Indenfor samme stensætning spor til flere såkaldte gravkamre. Envidere NM 6547; en flintkniv [dolk].

1842 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance ml. P. N. Borgen og N01.

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En vel formet Langdysse, fuldstændig af sædvanlig Charakter. Begge Ender ere sløifede, og mange Sidestene omkring Jordhøien ere borttagne; Dækstenen i Graven er afvæltet, det Indre er udgravet, og to af Bærestenene have forskudt sig stærkt. Høien er c. 6 F. høi over den omgivende Markflade, Randstenene rage c. 4 F. op over Jorden, Bærestenene i Graven have en lignende Høide. Se Borgens Skriv. 21 Januar 1842. (Pl. 25).

1928 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1928 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 66/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Diverse korrespondance ang. sb. 2 og sb. 5 primært omhandlende fredning og restaurering af de to fortidsminder.

1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med Længderetning Ø.-V. Jordhøjen, der er noget uregelmæssig, og hvis Højde varierer fra 1.50-2.25 m. er afgravet for begge Ender. V.-Enden staar stejlt, Ø.-Enden er overpløjet. 10 m. fra V.-Enden en Afgravning. Jordhøjen maaler i Ø.-V. 36 m, i N.-S. 10-11 m. I Nordsiden findes 13 Randsten, alle i dens vestlige Halvdel. Heraf er de 3 lidt skredne udad, men ikke væltede. Randstenene staar i øvrigt samlet og tæt. Nær Østenden spores 1 Sten. I Sydsiden findes 21 Randsten, hvoraf 3-4 er lidt skredne. I øvrigt staar de tæt og smukt langs hele Sydsiden, og der er kun faa Brud i Rækken. Alle Randstenene saavel i Sydsiden som i Nordsiden er omtr. 1 m - 1.35 m høje og ca. 1 m bred. 12 m fra Dyssens Østende findet et opr. Meget anseligt, nu noget forstyrret Kammer, sat af 6 meget store, indtil 1.40 m høje Bæresten. Af disse staar 3 sammen, delvis paa Plads, og danner Kamrets Nordende. De 3 , der har udgjort Sydenden, er ude af Plads, til Dels forskubbede af nogle store Piletræer, der gror i Kamret. Saa længe de ikke er fjærnede, kan en ordentlig Undersøgelse af Kamret ikke finde Sted. Det synes at have haft aflang Form i N.-S. og Indgang mod S. Den store, toppede Dæksten er afvæltet, mod Ø, men hviler delvis paa den store Bæresten i Kamrets Nordende; dens Underside er flad; Længden er 2.25-2.50 m, Bredden over 1.25 m. Fra dette Kammer stammer sikkert Mus. Nr. 6542, en "Lerurne", 2 Flintflækker, et Forarbejde til en Pilespids, 1 "Proleersten" samt flere Fragmenter af ubestemmelig Materiale. Beskrivelserne i Protokollen er uklar; men det fremgaar dog af den, at Fundet stammer fra en Høj Ø. For Haven, med et Kammer midt i; til dette var der Indgang fra S., og Dækstenen var afvæltet. Ogsaa et i 1840 ved Adjunkt Borgen for Kammerraad Kjær indsendt Fund (5859-63) fra en Gravhøj paa Staarup Mark "neders i det derværende Gravkammer", er snarest fra dette Dyssekammer. FM 1928

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig langdysse, orienteret i østvest. Jordhøjen er ca. 35-37 m lang, 9-10 m bred og 1-2,2 m høj, højest i den vestre ende, hvor den står ret stejlt. Jordhøjen omsat af randsten, hvoraf 13 på nordsiden (heraf et par væltet), nær østenden 1 og i sydsiden 29, hvoraf 1 udskredet. Ca. 12 m fra dyssens østende et kammer sat af 6 sten, hvoraf 1 i nord, 2 i øst (noget udskredet) 2 i vest og 1 (helt udskredet) i syd, hvor der vokser et stort træ. Afvæltet, toppet dæksten. Nær vestenden spor af et forsvundet kammer. Bevokset med træer, i ager. (Bør restaureres). FM 9/3 1928 MS på vestsiden

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anlæggets tilstand som tidligere beskrevet. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Græsmark. Foto: S/H, 03, neg.nr. 22, NV. F, 03, neg.nr. 15. Flyfoto S4042-F162/093.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)