Vargaarde Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170702-1

Fredningsnr.
36105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1481 - 1535 e.Kr.)
Hejls Vargårde kendes fra 1481, da den tilhørte den fra Holsten invandrede slægt Breide. Gården er næppe meget ældre. I forb. m. kronens overtagelse af gården i 1588 beskrives den som bestående af en borggård og en ladegård. Det bevarede voldsted må være den omtalte borggård, mens den nuværende Vargårde ligger på ladegårdens plads.

Voldgrav, Middelalder (dateret 1481 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Vargårde voldsted. Voldstedet består af en ca. 40 x 40 m stor banke med plan mod syd skrånende overside. Banken er i øst og vest begrænset af en ca. 10 m bred indtil 2 m dyb voldgrav. Banken og voldgraven er græsgroet. Fredningsgrænsen følger i nord vejen. I øst og vest går den 2 m fra gravenes ydre øvre kant, medens den i syd går 5 m fra bankens fod mod engen. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, beplantes, bebygges eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning eller henkastning af jord, sten og affald
Undersøgelsehistorie  (13)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tomten af det gamle Vargaard ses umiddelbart syd for den nuværende Gaard. Den benyttes som Stakhave og lign., og Pladsen er angivet paa Generalstabens Kort. Der ses endnu en ubetydelig Høining af aflang firkantet Form omgiven af en Indsænkning, som er Rest af den oprindelige Grav. Pladsen ligger meget lavt ved Kanten af en Eng eller Mose, og Voldstedet er som sædvanlig dannet ved at føre en Grav fra denne vandrige Strækning ind omkring en naturlig lav Høining. Paa Pladsen findes talrige Murbrokker o.lign.

1932 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tomten af den gamle Vargaard.

1944 Museal besigtigelse
Journal nr.: 39/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Anmeldt til N02 i brev af 17/4 1944 fra H. Neumann [Haderslev Amts Museum]: Foranlediget af en meddelse fra et medlem af museets bestyrelse besigtigedes Vargaarde voldsted, Hejls s., Vejle a. Her var man ved dræning stødt på store sten og munkesten. Voldstedet, som var anlagt på spidsen af en mellem to små lavninger fremspringende bakke, synes at være ret velbevaret. På voldstedets østside havde dræningsgrøften strejfet en samling store sten, deres bestemmelse kunne ikke ses. Forskellige træstykker, hvoriblandt nogle tilspidsede ender af tykke pæle lå i nærheden. Ved vestsiden af voldstedet var i en dræningsgrøft fremdraget nogle munkesten og en hel tagpande, som hjemtoges og hermed indsendes til N02. Dræningsgrøfterne gik i indersiden af voldgravene, der kunne ikke iagttages noget om voldstedets opbygning. ...[Brevet fortsættes].

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 39/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Korrespondance ml. N02 og H. Neumann ang. mulig fredning af Vargaarde voldsted, sb. 1, Hejls s.

1950 Byggeri og anlæg
Journal nr.: F 550-708
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ved udgravning til algebeholder i 1940'erne fandtes meget egetømmer, antagelig fra vindebroen, der har forbundet voldstedet med forværket.

1966 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1046/66
Nationalmuseet
Afskrift [fundet i HAM's sognebeskrivelse]: Voldstedet af det gamle Vargaarde ligger på matr. 1 a af Vargaarde. Det besøgtes d. 2/8 1966. Voldstedet ligger umiddelbart S for det nuværende Vargaardes avlsbygninger, kun adskilt af en vej. Anlægget består af en ca. 40 x 40 m. stor banke med plan, mod syd skrående, overside, der i Ø og V ledsages af en ca. 10 m. og max. 2 m. dyb voldgrav. Graven har utvivlsomt været vandfyldt, men er nu i lighed med banken græsgroet. I N må der have været en tilsvarende grav, men der er tilkastet og ikke synlig. I S ligger banken ud mod en fugtig eng, og der har næppe været en grav her. Anlægget er fredet i henhold til naturfredningslovens § 2.

1966 Diverse sagsbehandling
Museum Sønderjylland
Diverse korrespondance og sagsbehandling ang. Vargårde, Hejls sogn sb. 1. Bl.a. omfattende N02 jour. nr. 39/44 og 1046/66.

1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1981 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: F 550-708
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1981 Museal prøvegravning
Journal nr.: F 550-708
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Med kabelplov var nedlagt et kabel i øst-vestlig retning tværs over voldstedet på 72 m. lang strækning. Derved var opgravet en snes store kampesten samt munkestensbrokker og stykker af tagtegl. Der fremkom to gulvlag, øverst et murstens- eller flisegulv og dybere et lergulv. Desuden et fundament af kampesten som kan have sammenhæng med murstensgulvet. Endnu et fundament kunne erkendes som to rækker kampesten, hvoraf den østlige var dannet af to skifter. Direkte op til vestsiden af dette fundament lå en brolægning. Voldgraven markeredes af en stenrække. Under de undersøgte anlægsspor sås spor efter ældre akiviteter.

1981 Diverse sagsbehandling
Museum Sønderjylland
Fundberetning for undersøgelse af kabelgrøft gennem Vargaarde voldsted, sb. 1, udført af Henning Nielsen d. 2-3/12 1981.

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 161/93
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)