Stenderup Nørreskov afd. 56
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170704-113

Fredningsnr.
341131

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Borgsted bakke. Voldstedet består af en ca. 10 m høj naturlig banke, ca. 25 m i tværmål, der i nordøst ligger helt ud til stranden, men til landsiden afskæres af de om- liggende arealer ved en ca. 10 m bred og indtil 4 m dyb tør grav. I nordøst er graven dog tilkastet ved en skrå rampe fra stranden til bankens top. Voldstedet, der ligger i skovafd. 56, Stenderup Nørreskov, er bevokset med løvtræer. Grænsen for det fredede areal følger i nordøst kystskræntens fod, i nord rampens forkant og til de øvrige sider gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen anden måde beskadiges ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det nordligste Voldsted, i Nørreskoven (paa Generalstabens Kort betegnet som Borgsted Bakke) er anlagt umiddelbart ved den steile Skraaning mod Stranden. Til denne Side er selve Brinken det eneste Værn; nedenfor findes et bredt men ganske fladt Kystland, som mulig først er dannet senere. Fra Skrænten fører en dyb og bred Grav i en stor Bue omkring den høie Borgplads. Graven er ført ind igjennem den høie Banke; den begynder aabent mod Stranden, men naar langtfra ned til Vandet og synes saaledes enten ikke at have holdt Vand eller dog kun at have lidet Vand i Bunden. Først indadtil faar Graven større Dybde, idet den omgivende Banke her hæver sig mere. Det meste af Jorden fra Graven er lagt op paa Borgpladsen, hvis Overflade er uregelmæssig bølgende, dog ikke saa meget, at man skulde antage, at den skjuler Murlevninger. Det vides ikke, at der her er fundet Mursten. Mod Nord findes der mellem Grav og Kyst en steil Skraaning, som mulig har tjent til Opgang. Dybe Hjulspor fører til denne Side ind over Banken mod Vest. (Pl. 5). Bevoksning: 1983: Mos, Græs og Løvtræer

1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et velbevaret, træbeplantet Voldsted, Borgsted Bakke. Bevoksning: 1983: Mos, Græs og Løvtræer

1937 Privat udgravning
Nationalmuseet
[Kopi fra MKH's arkiv]: Undersøgelse og udgravning af "Stenborg" på Borgstedbakken foretaget af Th. Schachner d. 15/7 1937 efter tilladelse fra NM. Slotsbanken er beliggende ca. 100 m. fra strandkanten. Borgplads og voldgrave fandtes forholdsvis velbevarede, bortset fra den NV side hvor man i 1848 sløjfede en del af brystværnet (jordvolden) samt bortgravede en del jord - for at anvende denne til en rampe til de under krigen optillede kanoner på voldstedet. I borgpladsens NV hjørne fandtes en kampestensfundament - tilsyneladende af et rundt tårn - samt en del kalkrester og munkesten. Inde i tårnet fandtes et faststampet lergulv samt en del trækul og ildskørnede sten - tilsyneladende fra et ildsted. I forb. m. undersøgelsen fremkom en mængde munkestensrester og trækul men ingen rester af tegl eller tagbeklædning.

1956 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en ca. 10 m høj naturlig banke, ca. 25 m i tværmål, der i nordøst ligger helt ud til stranden, men til landsiden afskæres af de omliggende arealer ved en ca. 10 m bred og indtil 4 m dyb tør grav. I nordøst er graven dog tilkastet ved en skrå rampe fra stranden til bankens top. Voldstedet, der ligger i skovafd. 56, Stenderup Nørreskov, er bevokset med løvtræer. Grænsen for det fredede areal følger i nordøst kystskræntens fod, i nord rampens forkant og til de øvrige sider gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen anden måde beskadiges ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald

1966 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 866/66
Nationalmuseet
[Kopi fra MKH's arkiv]: NM Topografisk Antikvarisk arkiv jour. nr. 866/66. Voldstedet "Borgsted Bakke", beliggende ved kysten i Nørreskoven, bestod af en naturlig banke ca. 10 m. høj og ca. 25 m. i tværmål. Den lå i NØ helt ud til stranden, men ind mod landsiden blev den afskåret fra de omkringliggende arealer af en ca. 10 m. bred og op til 4 m. dyb, tør grav. I N var graven dog tilkastet nærmest kysten, idet der her var opkastet en skrå rampe fra stranden og op til bankens top, efter sigende for at bringe kanoner i stilling på voldstedet i 1864. Udateret. Beplantet. Fredet. Besøgt d. 27// 1966.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Borgsted Bakke". Voldsted. Som beskrevet og opmålt. Foto: E.B. Bevoksning: 1983: Mos, Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)