Skansen
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170704-119

Fredningsnr.
341132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skansen. Voldstedet består af en ca. 12 x 25 m stor firsidet banke, orienteret sydvest- nordøst, ved hvis vestre og søndre hjørne der findes bastionsagtige fremspring, ca. 6 m i diameter. På banken er der langs kanterne svage spor af kronvold. Banken omgives af en ca. 3 m dyb tør grav, der til landsiden er ca. 6 m bred, men i nordøst, hvor banken ligger ud mod kysten, kun har form af et afsæt i den 6-7 m høje, ret stejle kystskrænt. Voldstedet henligger i græs med en- kelte store løvtræer i Midtskoven, afd. 74. Fredningsgrænsen går langs kystskræntens fod og gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det nærmest Voldsted [i forhold til sb. 113] ligger tæt sønderform nordøst for Skovridergaarden umiddelbart ved Stranden. Det er en aflang firkantet Banke med uregelmæssig bølgende Overflade paa Grund af de Bygningsdele, som endnu ligge skjulte her; talrige Brokker af Murstene findes spredte paa Pladsen. Voldbanken er dannet ved, at en Grav, som endnu paa flere Steder har en Dybde af c. 10 Fod, er draget omkring den overalt, hvor Banken løber ud i det høie Bakkedrag udenfor. Hvor Pladsen derimod falder umiddelbart ned imod større Lavninger, findes ingen Grave [?]. Hvad man har villet, er kun en isoleret Banke; Graven har kun skullet tjene til at isolere Voldsteder, men den har ikke kunnet føre Vand og naar langtfra ned til Vandstanden i Stranden. (Pl. 6). Bevoksning: 1983: Mos, Græs og Løvtræer

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted; ikke nærmere beset. Bevoksning: 1983: Mos, Græs og Løvtræer

1966 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 864/66
Nationalmuseet
[Kopi fra MKH's arkiv]: NM Topografisk Antikvarisk arkiv jour. nr. 864/66. Voldstedet "Skansen" beliggende ved kysten består af en ca. 12 x 25 m. stor firsidet banke, orienteret SV-NØ, ved hvis vestre og søndre hjørne findes bastionagtige fremspring ca. 6 m. i diam. På bankens kanter sås svage sås svage spor af en kronvold. Omkring banken lå en ca. 3 m. dyb, tør grav, som ud til landsiden var ca. 6 m. bred, men i NØ hvor banken lå ud mod kysten kun havde form af et afsæt i den 6-7 m. høje og ret stejle kystskrænt. Udateret. Beplantet. Fredet. Besøgt d. 27/7 1966.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet Skansen. Som beskrevet og opmålt. Bevoksning: 1983: Mos, Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)