Tvillingedyssen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170706-30

Fredningsnr.
351010

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Forstyrret samt restaureret tvillinge-langdysse (sb. 30-30A). Et stærkt forstyrret og ødelagt gravkammer i hver langhøjene. Jvf. endvidere K. Ebbesen, 2008, no. 4237-38.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Forstyrret samt restaureret tvillinge-langdysse (sb. 30-30A). Et stærkt forstyrret og ødelagt gravkammer i hver langhøjene.

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
I forb. m. restaurering i 1943 fandtes et 7 cm. langt brudstykke af en sleben flintøkse i opkastet fyld fra den østre langdysses gravområde (i MKH).

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst *********************************** Dobbelt langdysse. 1,5 x 22 x 52 m, orienteret omtrent N-S. 30 randsten spredt rundt om dysserne. Ingen sten i deres fælles langside. Den Ø-lige dysse: I N-enden ses 6 sten, 4 m indenfor randstenskæden. 8 m fra N-enden, stor beskadigelse fra vindfældet bøg. 18 m fra S-enden, et 5 x 6 x 1,2 m stort hul, som strækker sig ud af højsiden i Ø . Hullet skyldes et bortgravet kammer. En stor sten ses tilbage i hullets S-side.
Undersøgelsehistorie  (14)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To parallele Langdysser [sb30-30A] med retning omtrent: NordSyd, c.160 Fod lange, 2-3 Fod høie og c.25 Fod brede, liggende c.10 Fod fra hinanden. Ved Enderne af de lave afrundede Høininger staar der enkelte store Stene c. 4 Fod høie, og ved Langsiderne findes enkelte, noget mindre Stene; men iøvrigt ere Randstenene borttagne. Nær ved den sydlige Ende findes i begge Jordvolde en større Fordybning, hvori Rester af Stenalders Grave.

1932 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 parallele Langdysser [sb.30-30A] med Længderetning omtr. N.- S. Dysserne, hvis Jordhøje støder sammen og kun er adskilt ved en ca. 0.50 m dyb Kløft, er 1-1.50 m høje, 52 m lange i N.- S., 21 m brede i Ø.-V. De har udgjort et oprindelig særdeles anseligt Mindesmærke, der nu har været anvendt som Stenbrud i mange Aar og er i sørgelig Forfatning. Jordhøjene er forgravet, og ca. 10-15 m fra Sydenden findes i begge Jordhøje store, indtil Bunden gaaende Huller, der aabner sig henholdsvis mod Ø. og V. I det østre ses en stor Sten fra et Kammer; den vender sin flade Side mod N. Dens Længde er 1.60 m....Randsten ses ikke i Kløften mellem Jordhøjningerne. Midt for Mindesmærkets [sb.30- 30A] søndre Side staar en prægtig Randsten, 1.50 m høj, 1.10 m br. Desuden henligger der Stykker af 3-4 Sten. For Østsiden ligger 4 omvæltede og sprængte Randsten. For Nordenden ligger 3 store, sprængte Randsten samt flere Sprængstykker....Om Jordhøjen ses i det hele mange Huller efter sprængte Randsten. Der skal i de ødelagte Kamre være fundet mange Oldsager, deriblandt Lerkar og 2 meget lange "Flintsabler". Det blev solgt til Bissekræmmere.

1932 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal besigtigelse
Museet på Koldinghus
Besigtigelse af forstyrret dobbelt-langdysse (sb. 30-30A) samt forstyrrede runddysser (sb. 31-32). Besigtigelsen blev foretaget på vegne af MKH. Dobbelt-langdyssen (sb. 30-30A): N-S orienteret, 56 m. lang og samlet bredde ca. 22 m. Runddysse (sb. 31): Ca. 11 m. øst for sb. 30-30A, en svag forhøjning i terrænet, diam. ca. 7m. Et stykke længere væk fra ovennævnte høje lå sb. 32. Det gjaldt for alle lokaliteter, at flere større sten fra såvel randstenskæde som kammerkonstruktion var blevet væltet/fjernet.

1941 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 102/43; 834/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelsesrapport for sb. 30-30A, 31 og 32 indsendt til N01 med anmodning om hjælp til restaurering af disse lokaliteter.

1943 Museal restaurering
Journal nr.: 102/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaurering af tvillingedysse (sb. 30-30A) samt runddysser (sb. 31-32). Væltede randsten genrejstes og højningerne udbredredes med jordfyld. Et gravkammer i hver langdysse. I fyld fra den østlige langdysses gravområde fandtes et 7 cm. langt, slebent brudstykke af en flintøkse. Langdysserne var 55 m. lange, 11-12 m. brede og ca. 1,5 m. høje. Billed- og fotodukumentation vedlagt sagen.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 parallelle dysser [sb.30-30A] - langdysser - orienteret i omtr. n-s. Dysserne, hvis jordhøje støder sammen og kun er adskilt af en 0,5 m bred kløft, er 1-1,5 m høje, 52-55 m lange og 21-22 m brede (samlet mål). Nær sydenden i begge dysser store huller fra bortgravede kamre; i det vestlige ligger endnu 2-3 mindre sten. Det samlede mindesmærke er omgivet af randsten, som følger: i nordsiden 4 store, opretstående randsten foruden 7-8 mindre ca. 4 m inde på mindesmærket; i østsiden 5 større opretstående randsten plus 1-2 mindre, liggende; i vestsiden 16 opretstående randsten, plus 2-3 liggende; i sydsiden 3 store, opretstående randsten plus 3 mindre, liggende i rækken og 9-10 mindre ca. 2 m inde på mindesmærket. Bevokset med enkelte store bøgetræer og egetræer samt delvis med granner og buske, i skov. (Restaureret).

1956 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 975/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brev indsendt til N01: Forslag om restaurering af sb. 30 og 31.

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 975/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
K. Brummers forslag om restaurering af sb. 30 og 31 blev afvist af N01. Idet at sb. 30 allerede var blevet restaureret ved Nationalmuseets foranstaltning en del år tidligere, mens at sb. 31 skønnedes for ødelagt til at et tilfredsstillende resultat ville kunne opnås.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2021 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)