Det gamle Fovslet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170708-10

Fredningsnr.
350916

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Gård, Historisk Tid (dateret 1067 - 1935 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted og vandgrav af Det gamle Fovslet. Voldstedet består af en flad firesidet banke, ca. 45 x 35 m stor og 1-1,5 m høj, orienteret nord-syd. Banken ledsages i vest af en ca. 6 m bred voldgrav, hvis vandspejl ligger ca, 2 m under bankens højeste parti. I syd går banken jævnt over i det tilstødende terræn, dog findes i sydvest i fortsættelse af den vestre grav nogle få meter af den øjensynligt ca. 8 m brede sydgrav. Banken henligger i græs. Voldstedet er beliggende vest for gårdens lade. Fredningens grænse går i vest og sydvest langs den vandfyldte gravs yderside, til de øvrige sider langs bankens fod. Ca. 50 m syd for ovennævnte banke findes en rest af en ydre voldgrav i form af en L-formet dam, der i øst er bevaret over en strækning af ca. 30 m, i syd af ca. 55 m. Den østre grav er ca, 30 m bred, den søndre ca. 25 m. Fredningsgrænsen går langs vandgravens kant. Lavningen vest for den vandfyldte del af sydgraven er ikke medtaget i fredningen. Ovennævnte mindesmærker må ikke udjævnes, ændres eller på nogen anden måde beskadiges ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastningaf jord, sten og affald. Oprensning af voldgra- vene samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmuseets samtykke.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Umiddelbart vest for det nuværende Fovslet findes nogle Stykker af de brede og dybe Vandgrave omkring den gamle Gaards Plads. Opfyldning af Gravene og Sløifningen af Borgpladsen er forgaaet efter en stor Maalestok, hvorfor det oprindelige Anlægs Form og Størrelse ikke bestemt kan angives. Gaarden ligger ved den nederste Skraaning mod lavninger og Damme (øst og syd for den nuværende Gaard, se Generalsstabens Kort). Af den gamle Grav synes kun den vestlige og en Del af den nordlige Side at være bevaret (se nævnte Kort). Det viser, at Borgpladsen var delte i to firsidede Pladser, der laa omtrent i Nord-Syd for hinanden. Det har været den største befæstede Gaard i Herredet og i det Hele en Gaard af betydeligt Omfang. Bevoksning: 1996: Græs og Løvtræer

1935 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 10A-11] Tomter af gamle Gaarde. Bevoksning: 1996: Græs og Løvtræer

1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en flad firsidet banke, ca. 45x35 m. stor og 1-1,5 m. høj, orienteret N-S. Banken ledsages i V af en ca. 6 m. bred voldgrav, hvis vandspejl ligger ca. 2 m. under bankens højeste parti. I S går banken jævnt over i det tilstødende terræn, dog findes i SV i fortsættelse af den vestre grav nogle få meter af den øjensynligt ca. 8 m. brede sydgrav. Banken henligger i græs. Voldstedet er beliggende V for gårdens lade. Fredningens grænse går i V og SV langs den vandfyldte gravs yderside, til de øvrige sider langs bankens fod. Ca. 50 m. S for den ovennævnte banke findes en rest af en ydre voldgrav i form af en L-formet dam, der i Ø er bevaret over an strækning af ca. 30 m., i S af ca. 55 m. Fredningsgrænsen går langs vandgravens kant. Lavningen V for den vandfyldte del af sydgraven er ikke medtaget i fredningen. Ovennævnte mindesmærker må ikke udjævnes, ændres eller på nogen anden måde beskadiges ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten eller affald. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmuseets samtykke.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Det gamle fovslet, voldsted og vandgrav. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Borgbanken er græsgroet og kantet med store løvtræer rundt om, også i gravens sider. Benyttets som hestefold. Den vestlige gravs afslutning mod nord har tidligere drejet retvinklet mod øst langs borgbankens nordfod, JFR. Matrikelkort fra 1979 hvor denne del også synes at være vandfyldt. Denne korte nordgrav synes nu opfyldt med stabilgrus og den resterende grav er ca. 10 m lang i Ø-V retning og udgør en let udvidet nordende af vestgraven. I grusopfyldningen er en vognvægt nedgravet med synlg platform og stander. På luftfoto fra 1968 ses samme gravudstrækning som i dag, men flere træer på stedet. Ca 13 m Ø for borgbankens NØ fod er placeret et lille træhus med eternttag til dyr, ca. 3,5 x 2,5 m stort. ** Seværdighedsforklaring ** Sagsbehandlerkommentar: JBA: Banken bliver brugt til hestefold med hvidt "Laredo" træstakit fundt på nordlig kant og 10-15 m fra fod mod gårdsplads i øst. Græsset noget afsudt. Giver amt besked om tilsyn af suddet. Hvis værre kan stakittet (§12 + 18) tages op igen. Bevoksning: 1996: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)