Gamle Drenderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170708-13

Fredningsnr.
350914

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Gamle Drenderup. Voldstedet ligger lige overfor stuehuset umiddelbart vest for den til Bram- drup førende vej. Det er firesidet med et noget højere vestparti og omgi- vet af en grav, der mod nord er stærkt bevokset, således at dens grænser er ret udviskede. Voldstedet måler på østsiden 116 alen, vestsiden 118 alen, sydsiden 83 og nordsiden 89 alen, alle mål tagne fra gravens indre rand. Voldstedet og gravkanten er træbevoksede og delvis omdannede til haveanlæg, idet er på den lavere restdel findes en rund plæne med omløbende gang, der slutter sig til en gang, der nogenlunde følger græsranden.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Umiddelbart vest for Drendrup Gaard findes et firsidet Voldsted, der kun hæver sig c. 6 Fod over Vandet i de brede og dybe Grave (se Generalstabens Kort). Voldstedet er anlagt yderst paa fast Grund, umiddelbart ved lavt liggende Eng, og Graven er skaaret ind omkring selve Borgpladsen. Umiddelbart udenfor den vestlige Side af Graven løber en lav Vold eller Dæmning, som tidligere strakte sig Tværs over Lavningen mod Syd til det høiere Terrain. Det er Dæmning for at opstemme Vandet i Gravene. Talrige Murbrokker ses i Voldstedets uregelmæssige Overflade. Bevoksning: 1996: Græs og Løvtræer

1913 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1933 Privat udgravning
Journal nr.: 175/34; 319/33
Nationalmuseet
Kopi af udskrift fra protokol 1933, mrk. NM Antikvarisk Topografisk Arkiv, NM jour. nr. 175/34 [fundet i MKH's arkiv). Omhandlende NM D 12299 diverse genstande indsendt til NM af kæmner J. O. Brandorff som resultat af en prøvegravning på Drenderup voldsted. Desuden Brandorff's beretning om udgravningen af brønden på Drenderup voldsted. Brønden lå på voldstedets NV hjørne ca. 5 m. fra voldgraven. Den var muret af munkesten og forholdsvis velbevaret. Efter oprensning var brøndens vandstand ca. 1 m. dvs. stort set den samme vandstand som observeredes i voldgraven. Fra brønden optoges div. genstande under lag af forrådnede planter, kalkrester og murbrokker. Fotos vedlagt sagen. Jvf. endvidere NM Antikvarisk Topografisk Arkiv jour. nr. 319/33 [kopi i MKH's arkiv].

1935 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 13-14] Voldsteder eller Tomter. Bevoksning: 1996: Græs og Løvtræer

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gamle Drenderup voldsted. Voldstedet ligger overfor staldbygningen på den anden side af vejen. Stuehuset er fjernet. Borgbanken er firesidet med et noget højere vestparti og omgivet af en noget udflydende grav, især imod nord hvor den også er meget bred. Borgbankens topflade måler ca. 40 m i N-S og 42-44 m i Ø-V. Den østlige grav langs landevejen er brudt ca. midt på af en lav opfyldning med en tilkørselsvej ca. 3,5 m bred. Borgbanken er græsbevokset med et bøgetræ i midten. I øvrigt ældre løvtræer i kanten rundt om og i graven, inkl. noget opvækst. ** Seværdighedsforklaring ** Fredningsgrænsen går langs vandgravens ydre kant. Ovenvævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændre eller ....... Bevoksning: 1996: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Det er dog meget bevokset med høje træer, buske m.m. ligesom voldgraven kunne trænge til en oprensning. Plejebehov 3.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)