Rævebakken
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170708-27

Fredningsnr.
350915

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Begravelsesplads, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)
På "Rævebakken" i Drenderup skov udgravedes i 1963 en skeletgrav med kistespor (evt. fra en stammekiste). Endvidere fandtes flere stenlægninger oven på selve graven, der udfra indholdet (lerkar, bronzespænder og en jerngenstand) kunne dateres til ÆRJ. Desuden forekom andre stenlægninger på lokaliteten, hvor der sandsynligvis lå flere grave. (NM C 27842-56).

Stammekiste, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)
På "Rævebakken" i Drenderup skov udgravedes i 1963 en skeletgrav med kistespor (evt. fra en stammekiste). Endvidere fandtes flere stenlægninger oven på selve graven, der udfra indholdet (lerkar, bronzespænder og en jerngenstand) kunne dateres til ÆRJ. Desuden forekom andre stenlægninger på lokaliteten, hvor der sandsynligvis lå flere grave. (NM C 27842-56).

Fredningstekst
En gravplads fra jernalderen dækkende den naturlige bakke "Rævebakken", der er ca. 3 m høj og 40 m bred med tydelig afgrænsning mod vest og syd, samt arealet mellem bakken og vandløbet 20 m øst for og arealet mellem bakkens og skovens nordlige skel, samt arealet 10 m fra bakkens sydlige fod og 15 m fra dens vestlige fod. Hele arealet ligger i fredskov og er bevokset med store graner. Arealet kan påny tilplantes, når dette sker uden pløjning og uden stenoptagning.
Undersøgelsehistorie  (12)
1963 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 683/64; 683/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldt til N01: Fund og afdækning af stenlægninger på "Rævebakken" i Drenderup skov.

1963 Museal besigtigelse
Journal nr.: 683/63; 683/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved besigtigelse fandtes "Rævebakken" en naturlig bakkesnude i den nordlige del af Drenderup skov. Spredt over hele bakken var mange stenlægninger, og det hele var gennemgravet af ræve. Ved besigtigelsen var der ikke afdækket noget uden for stenlægningerne, og det hele gjorde indtryk af at kunne være en naturlig dannelse, hvorfor udgraverne (amatører) fik tilladelse til at fjerne noget af stenlægningerne.

1963 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 683/63; 683/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Telefonisk meddelelse til O. Voss om at der ved fjernelse af en af stenlægningerne i Drenderup skov var fremkommet et lerkar.

1963 Museal udgravning
Journal nr.: 683/64; 683/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af skeletgrav med kistespor fra ÆRJ på "Rævebakken" i Drenderup skov. Før selve udgravningen påbegyndtes var en del af stenlægningen samt en lerskål og et fodbæger indeholdende 4 bronzeringspænder blevet fjernet af amatører. Under udgravningen fremkom ialt 11 lerkar eller dele heraf samt en ubestemt jerngenstand. Endvidere afdækkedes spor af en mulig stammekiste. Det var kun en del af ovennævnte materiale der blev tolket som egentligt gravgods. Resten tolkedes som anbragt oven på kisten eller endt i fylden, da graven blev kastet til. Graven var dækket af ialt 3-4 separate stenlægninger. Ingen brand- eller skeletspor. Graven var nogenlunde Ø-V vendt, målte 1,7x0,7 m. og var 1,7 m. dyb. På bunden fandtes spor efter en bulkiste, og heri lå lerkarrene NM C 27851-53 samt jerngenstanden NM C 27855. Ringspænderne (NM C 27842-45) lå i lerkarret (NM C 27846). NM C 27842-47 fandtes af amatørene. Resten var udbyttet af N01's udgravning i 1963. (NM C 27842-56).

1963 Museal besigtigelse
Journal nr.: 683/63; 683/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved besigtigelse af lokaliteten var der i en af stenlægningerne fundet et fodbæger indeholdende 4 bronzeringspænder. Endvidere et stort lerkar, hvoraf ca. 5 cm. var udgravet, dvs. at bundlaget, ca. 20 cm., af graven endnu var urørt. Fundet blev medtaget til N01, og udgravningen blev foreløbigt tildækket indtil en udgravning kunne gennemføres. (NM C 27842-47).

1963 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 683/63; 683/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ifg. oplysninger skal der på "Rævebakken" tidligere have været en del større sten, hvoraf nogle oprejste, men som blev fjernede og slået til skærver omkring 1915. Det kunne tænkes, at nævnte sten har haft noget at gøre med de resterende (stenlægningerne), der alle tydeligt var lagt af mennesker. Det tredobbelte stenlag over graven fra ÆRJ var ca. 1 m. tykt. Ifg. udgraveren forekom det sandsynligt, at "Rævebakken" kunne være anvendt som gravplads i romersk jernalder, og at de mange stenlægninger var dele af gravanlæg.

1963 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En gravplads fra jernalderen dækkende den naturlige bakke "Rævebakken", der er ca. 3 m høj og 40 m bred med tydelig afgrænsning mod vest og syd, samt arealet mellem bakken og vandløbet 20 m øst for og arealet mellem bakken og skovens nordlige skel, samt arealet 10 m. fra bakkens sydlige fod og 15 m fra dens vestlige fod. Hele arealet ligger i fredskov og er bevokset med store graner. Arealet kan på ny tilplantes, når dette sker uden pløjning og uden stenoptagning. J.nr. 3685/63 om fredningen.

1964 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3685/63
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1964 Museal besigtigelse
Journal nr.: 683/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vedr. jour. nr. 3685/63 (Fredningsafdelingen): Ved besigtigelse fremgik at stenlægningerne mod øst gik ned til et vandhul, samt at de mod vest gik et godt stykke udenfor bakkens fod. Fredning af området (efter §2), men med tilladelse til beplantning af grantræer under hensyntagen til stenlægningerne, blev diskuteret.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravplads fra jernalderen. I tilstand som tidligere beskrevet. Bevoksning: Træer, krat. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. *** Nyberejsningstekst *** Jernaldergravplads på Rævebakken. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Bakken er stærkt forstyrret af rævegrave, hvoraf nogle er beboede. P.V.S. terrænet er ujævnt og hullet, og selve gravene kan ikke udskilles. Hele gravpladsen er ca. 60 x 50 m stor. Mekanisk skovning og udslæbning af kævler ikke tilladt. ** Seværdighedsforklaring ** Skovsti passerer mellem bakken og åen.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pladsen er dog meget tilgroet med buske og træer og der bør ryddes i vegetationen så pladsen bliver synlig. Plejebehov 3

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)