Bærsholm voldsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-2

Fredningsnr.
190681

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Bærsholm voldsted. Voldstedet består af en ca. 95 x 50 m stor firesidet banke med størst udstræk- ning i nord-syd. Banken hæver sig fra 1 til 2 m over det omgivende terræn. I bankens sydlige del er en svag, øst-vestgående sænkning, der er ca. 0,5 m dyb. Voldstedet er dyrket. Fredningsgrænsen går langs foden af banken. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af det fredede areal er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbunds- løsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning. Matr.nr. 1a: Den sydlige del. Matr.nr. 2 : Den nordlige del.
Undersøgelsehistorie

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted af det gamle Bærsholm, se særskilt Blad.

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den nævnte separate beskrivelse af voldstedet ligger ikke i sb.

1945 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted nu kultiveret og lidt synligt dog kan der findes Munkestensbrokker paa Stedet.

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Voldsted under dyrkning, p.p. i græsmark/eng. Fremstår som forhøjning uden distinkt afgrænsning. Lille kær syd for.