Nørbølling
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190302-30

Fredningsnr.
340630

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Jvf. Aner & Kersten, 1986, no. 3903, p. 59-60. (NM B 10417-20).

Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.5d af Nørbølling (sydvestl.del af højen): Høj i skel til umatr. af Nørbølling, Folding sogn (nordl. og østl. del af højen). Høj, 1,7-1,8 x 14-15 m. Ujævn overflade. I N-siden en rævegrav. Be- vokset med egekrat i plantning. Højen beskadiget ved gravning efter ræve.
Undersøgelsehistorie  (18)
1896 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Boye

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, lynggroet. Noget affladet i Toppen. Den synes helt at bestaa af Sten. 2 met. høj, 22 met. i Diameter.

1916 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 384/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[NM C 16802: Enten fra sb. 29 eller sb. 30].

1916 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Enten sb. 29 eller sb. 30]. NM C 16802: Tildannet sten fra Brørup, Ribe. Modtaget ved Insp. H. Kjær, fra hvem brev af 21/7 1916. N01 jour. nr. 384/16. Aflangt stykke, granit, 0,255 m. l, 0,130 m. br., 0,075 m. tyk. Den tyndeste ende er afbrudt ved et skråt brud. Ca. 10 cm. fra den bredeste ende er indslebet en bred tværfure, der går rundt om stenen. Fundet på det Statsbanerne tilhørende areal matr. nr. 4 d af Nørbølling, Folding s., Malt h., i et stenlag tæt S for foden af den nærmest banelinien liggende høj (Sognebeskrivelsen nr. 30), der forlængst er ødelagt. Jvf. NM B 10417-20.

1916 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM B 10417-20 (bronzesværd, bronzedopsko, bronzesyl, dele af bronzesværd med skaftspids): Gravfund fra Nørbølling, Ribe a. Indsendt med breve af 8/3 og 7/4 1916 fra banebestyrer ved Statsbanernes 2. Kreds S.P.F. Heise [S. P. F. Hein], Fredercia, med hvem korrespondance. Findestedet beset 19/4 af Insp. H. Kjær, fra hvem beretning. 29 kr. (25+4). N01 jour. nr. 158/16. Jvf. NM C 16802. NM B 10417-20 er fundet af baneformand Thygesen under arbejde med at borttage sten på det Statsbanerne tilhørende areal matr. nr. 4 d af Nørbølling, Folding s., Malt h. På dette jordstykke ligger en høj (Sognebeskr. nr. 30), omgivet på alle sider af et ret vidtstrakt og tæt sammenhængende lag af større og mindre sten, gennemgående ca. 3/4 m. tykt. Findestedet var et hul på ca. 3x5 m. tæt N for højfoden, her opdagedes, da de fleste sten var fjernet, sværdet NM B 10417, liggende med fæstet i N, det havde ligget under stenlaget, på fæstet havde været træ. Bagefter havde man også bemærket lerkarskår, hvoraf rester, NM B 10418a, modtoges af H. Kjær ved besigtigelsen. Nogle dage efter at fundet var gjort gennemsøgtes af finderen på muséets opfordring den af hullet optagne jord, og herved fremkom NM B 10419-20, der således mulig hører til en grav for sig. Om dopskoen NM B 10418 foreligger ingen oplysninger i sagens akter, den må antages at være optaget sammen med sværdet NM B 10417.

1916 Museal besigtigelse
Journal nr.: 158/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høje og grave fra bronzealderen [sb. 29-31], matr. 4 d af Nørbølling, Folding s., Malt h., Ribe a. På arealet ligger højrester, sb. 29-30, medens høj sb. 31 ligger på en anden lod. Man opdagede i fjord, at der på det kratbevoksede areal fandtes en mængde sten - ca. 500 m3 [m2?] - og havde allerede borttaget en stor mængde. De dækkede næsten hele arealet, og navnlig partiet om sb. 30 og derfra mod NV og NØ til banelinien, som et tæt lag af 3/4 m. tykkelse. Der blev optaget sten i flere huller omkr. sb. 30. Da de fleste sten var optagne i et af disse huller på ca. 3x5 m., havde Thygesen (baneformand) bemærket et sværd (NM B 10417). Senere havde man også bemærket lerkarskår (NM B 10418a). 1-2 dage senere (efter af muséets brev var indløbet) undersøgte Thygesen den øvrige jord, som var kommet fra dette hul, og herved fremkom NM B 10419-20. Sandsynligvis var ikke en men to grave blevet optagne. Fundstedet lå umiddelbart N for sb. 30, som var 2 m. høj og 20 m. i tværmål og fladagtig. Den var dækket af en stenkappe af 0,6-0,7 m. tykkelse, af ret ensartede sten, ...[?] ca. 0,12 m., med nogen jord imellem, således af anden karakter end laget på fladen udenom. Stenkappen var borttaget på et parti indtil 4 m. br. mod NV og et lignende mod NØ. Højens nedre del var af væs. stenfri jord.

1916 Privat besigtigelse
Journal nr.: 158/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Medd. til N01: Fundstedet for et bronzesværd på Tirslund bakke er efterset af anmelder [på NM's opfordring], hvorved fandtes brudstykker af endnu et sværd eller en dolk, indsendt til NM.

1916 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 158/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Diverse korrespondance ml. N01 og anmelder; S. P. F. Hein, ang. NM B 10417-20.

1916 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 158/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldt til N01: Ved afgravning (indvinding af sten) på et Statsbanerne tilhørende areal af matr. 4 d af Nørbølling by, Folding s., Ribe a. på den sydlige del af strækningen Brørup-Holsted (Tirslund bakke) i km. 20-20,5 fandtes ca. 1 m. under jordoverfladen et bronzesværd samt resterne af en urne. Bronzesværdet, som fandtes itubrudt i 8 dele, indsendes til NM. Mens det ikke var muligt at bevare urneresterne, som fuldstændigt hensmuldrede ved berøringen. (NM B 10417-20).

1916 Planering ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 158/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I et Hul tæt Nord for Foden af denne Høj fandtes ved Statsbane-Arbejde 1916 2 Bronzesværd, knuste, 1 Syl og 1 Dopsko : B 10417-20.

1919 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 158/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved fundets (NM B 10417-20) protokollering, marts 1919, fandtes liggende i samme æske som det først indsendte sværd NM B 10417, en lille kvadratisk dopsko af bronze, som indførtes under NM B10418. Der foreligger ingen oplysninger om den, formodentligt er den optaget og indsendt sammen med sværdet NM B 10417 og hører til dette.

1955 Museal besigtigelse
Journal nr.: 654/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På fredningsrejse i efteråret 1955 i Folding s. (Malt h., Ribe a.) besigtigedes også sb. nr. 30, en gravhøj, beliggende i en lille plantning tæt syd for Kolding-Esbjerg jernbanen, på umatrikuleret statsbaneareal og matr. nr. 5 d af Nørbølling. Ca. 3/4 af højen, mod NØ - ejes af De Danske Statsbaner, medens resten tilhører gdr. Hans Lundvig "Vesterhuset"[?], Nørbølling pr. Brørup. Højen kunne beskrives således: 1,7-1,8 x 14-15 mtr. Ujævn overflade. I nordsiden en rævegrav. Bevokset med egekrat, i plantning. Imidlertid kunne let ses, at rævegraven var ...[?] i nyere tid - der lå løs jord og håndsten ud for den - men tillige var der i toppen af højen gravet et hul, ca. 1x1½ mtr. i omfang og indtil 1 3/4 mtr. dybt, dvs. helt til højens bund; dette hul gjorde et meget friskt indtryk. Der har utvivlsomt været gravet efter ræve, hvilket også blev bekræftet ved en samtale med den ene af ejerne, gdr. Lundvig, der imidlertid erklærede, at han selv intet havde haft dermed at gøre, og han vidste ikke hvem rævejægerne var. Iøvrigt er beskadigelserne sket i den del af højen, der ejes af statsbanerne. Det foreslås, at der skrives til Statsbanerne om sagen og rettes en henstilling til disse om at istandsætte højen.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.7 - 1.8 x 14-15 m. Ujævn overflade. I nordsiden en rævegrav. Bevokset med egekrat, i plantning. [[Højen beskadiget ved gravning efter ræve, påbudt udbedret, 654/56]]

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 654/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance til Statsbanernes 2. Distrikt Århus, ang. udbedring af skaderne på fredet oldtidshøj [sb. 30] forårsaget af gravning efter ræv.

1958 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)