Hovgårde
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090201-30

Fredningsnr.
411926

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted Voldstedet består af et mod vest, syd og øst af sænkninger om- givet højdedrag, der med et svagere fald mod nord slutter sig til Hovgårdens gårdsplads. På den højeste del af højdedraget ligger en ca. 2 m høj græsklædt banke af oval grundplan, ca. 18 m i nord-syd og ca. 14 m i øst-vest. I bankens nordside er ind- gravet et kampestenssat plateau, ligesom der i bankens sydside findes en mindre halvrund indgravning. Den del af voldstedet, der omgiver banken, har været genstand for havemæssig brug i meget lang tid og er præget af reguleringer i form af gange og terrasser. Voldstedet, der ligger i Hovgårdens have, er bevok- set med træer og buske. Det af fredningen omfattede areal måler i øst-vest ca. 36 m. Den sydlige begrænsning er afrundet. Størst udstrækning af det fredede areal i nord-syd er 55 m. Fredningsgrænsen følger i vest, syd og øst foden af højdedraget, i en afstand fra midter- bankens centrum af henholdsvis 15, 25 og 21 m, medens den nord- lige fredningsgrænse, en lige øst-vestlig 36 m lang linie, er beliggende 30 m nord for midterbankens centrum.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Haven S. for Gaarden ligger en Banke, paa hvilken ses Rester af en af Munkesten med Kamp i Bunden opført Bygning, den "Hougaard", hvorefter Bøndergaardene Matr. Nr. 1 & 2 har Navn. Banken, der vistnok har en firsidet Form, men nu er helt overvoxet, har været omgiven med grave, som nu for en stor Del ere fyldte. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Intet at bemærke; ingen ændringer i forhold til beskrivelse på blå kartotekskort i FFF. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1999 Museal besigtigelse
Journal nr.: 13670
Langelands Museum
Planopmåling af voldsted og det nærmeste terræn ved J. Bech og C. Clemmensen, Skov- og Naturstyrelsen 10. kontor.

1999 Museal udgravning
Journal nr.: 13670
Langelands Museum
Voldstedet synes anlagt i 1300-tallet ved udnyttelse af en ca. 100 meter lang, 30 meter bred og indtil 6 meter høj, N-S orienteret naturligbanke, der i hvert fald mod øst og vest synes at have været naturligt beskyttet af vandfyldte lavninger. En forborg på ca. 30x25 meter har muligvis været beskyttet mod nord af en tør grav under den nuværende adgangsvej til gården. Et muligt supplerende ladegårdsområde fra renaissance - nyere tid indikeres af talrige fund af oppløjede teglbrokker, sten og skår indenfor et ca. 50x20 meter stort udsnit af den dyrkede mark lidt NØ for voldstedet. På voldstedets sydlige del ligger en lille naturlig bakketop med afrundet rektangulær grundflade. Dens kun 5x10 meter store topflade befinder sig ca. 2,5 m over plateauet mod nord. På den lille, sydlige banke har borganlæggets stenhus været placeret beskyttet af forborgen og halsgraven i nord, de vandfyldte sænkninger i øst og vest og voldstedsbanken stejle fald mod den let afgravede sydfod. Endnu i 1875 sås rester af stenhuset. Huset viste sig ved undersøgelsen at være fuldstændigt nedbrudt. Fund i nedbrudslagene viser, at stenhuset må have eksisteret pænt op i 1500-tallet, og måske først er revet ned i forbindelse med Nedergårds overtagelse af ejendommen sidste i 1500-tallet. Der blev desuden fundet bearbejdet flint fra yngre stenalder på voldstedsbanken.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er et voldsted, der ligger i en have

Litteraturhenvisninger  (1)
Skaarup,J.
Øhavets middelalderlige borge og voldsteder
2005