Debel

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Sydvestjyske Museer

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190305-16

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Formodentlig EGK.
Militærvæsen, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)
Efter alt at dømme er højen blevet gennemgravet under 2. verdenskrig, hvor der i højtomten var anlagt en tysk stilling.
Fredningstekst

Høj, helt ødelagt af 3 x 3 m stor gravning i østlige del til bunds, med krum gang mod V, hvor den mødes med en anden gang fra et hul SV for toppen, 2,5 x 1,5 m. Græs og træer i plantage. Højen afmeldt på sag F53-3117 *************************************
Undersøgelsehistorie

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1,7 M. h., 15 M. br. I Toppen ses et 2,5 M. br., gabende Hul med udgang mod Øst. Højen er udgravet; den er lyngklædt og ligger i Hede.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, helt ødelagt af 3 x 3 m. stor gravning i østl. del til bunds, med krum gang mod vest, hvor den mødes med en anden gang fra et hul SV for toppen, 2,5 x 1,5 m. Græs og træer i plantage.

1959 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Frigivet. J. 1337/59; till. t. sløjfning givet.

1986 Planlagt byggeri/anlæg
Museet på Sønderskov
Brørup kommune fremsatte lokalplansforslag til udstykning på matr. nr. 5 a og del af 5 t, jvf. lokalpalnsforslag 35. Arealet blev forslået udlagt til boligområde med ialt 12 grunde.

1987 Byggeri og anlæg
Museet på Sønderskov
Sb. 16, overpløjet gravhøj, C-fredet, formodentlig EGK. Fremsættelse af lokalplansforslag til udstykning på matr. 5 a samt del af 5 t, jvf. lokalplanforslag 35, fremsat af Brørup kommune. Arealet blev foreslået udlagt til boligområde med i alt 12 grunde. Den overpløjede gravhøj, sb. 16, lå i selve udstykningsarealet. Højen var stærkt forstyrret ved ældre og nyere gravninger, især i højtop og ind fra SØ. Den tidligere lodsejer havde påbegyndt sløjfning men ikke fuldendt dette. Efter besigtigelse, foretaget af Torben Dehn, Skov- og Naturstyrelsen, blev højen frigivet til undersøgelse, hvilket planlagdes udført i foråret 1987 af HBV. Jvf. endvidere ESM 1584.

1987 Museal besigtigelse
Museet på Sønderskov

1987 Museal udgravning
Museet på Sønderskov
Højen blev udgravet af HBV med deltagelse af museumsforeningens arkæologigruppe d. 27/4 - 4/5 1987. Højen var stærkt forstyrret og der fandtes ingen spor af en grav. Den var efter alt at dømme gennemgravet under 2. verdenskrig, hvor der i højtomten var anlagt en tysk stilling. Spredt i højfylden fandtes foruden adskillige moderne indslag lerkarskår (formodentlig EGK el. SN), 2 flintknive, 2 flintflækker, 1 tværpil og flintafslag. Diverse korrespondance, fundrapport, udgravningsmateriale, avisudklip, fotos, dias, skitse-, plan-og oversigtstegninger vedlagt sagen.

1987 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundanmeldelse modtaget på N01. Jvf. HBV 165 og ESM 1584.

1987 Diverse sagsbehandling
Esbjerg Museum

1988 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance ml. Skov- og Naturstyrelsen, hvori oplyses til N01 at: Høj frednings-nr. 3306:23 (sb. nr. 16) beliggende på Debel matr. 5 a aflyses. Højen blev udgravet af HBV i sommeren 1987.