Hyllelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190305-55

Fredningsnr.
330612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 4,25 x 28 m. I toppen et 6 m bredt, 2 m dybt hul med ud- gang mod syd. I syd-østsiden gammel kartoffelkule. Lyng i ager.
Undersøgelsehistorie  (12)
1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 4,20 M. h., 28 M. br. Toppen er urørt; Paa Syd- og Vestsiden findes 2 Kedelformede Huller, ca. 2,00 M. br., i Sydøst- og Østsiden ses store, overfladiske, lynggroede Brud. I Foden mod Sydøst findes en mindre Indgravning; Nordfoden er paa et Stykke bortgravet. Højen er lynggroet og ligger i Ager. Højene 55 og 56 ere tvivlsomme paa Grund af den sidstes urgelmæssige Form og begges beliggenhed som en Art Forbjerge for en lang Række Flyvesandshøje.

1898 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra en af højene 55-56 stammer ravsmykkerne A 26095-100. [Indført under sb. 55].

1910 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
NM A 26095-100 (2 stridsøkser, tyknakket retøkse, flække og 2 ravskiver): Højfund fra Hyllelund, Ribe a., indsendt af de to findere, Morten Hansen, Hyllelund, gjennem Gjørding-Malt herreders kontor, (brevveksling maj 1910 med fundberetning og udfyldt spørgeseddel) og Karl Lebak Jensen (udfyldt spørgeseddel septb. 1910) 28 + 40 kr. N01 jour. nr. 259/10. NM A 26095-100 er fundne i en høj på gårdejer Søren Hansen Stigners[?] mark, matr. nr. 1 a, Hyllelund, Lindknud s., Malt h. Findernes øvrige oplysninger ere indbyrdes afvigende, men det synes sikkert, at NM A 26095 lå noget over, NM A 26096 noget under, midten af den ca. 7 m. (9-10 alen, 20 fod) høje [menes evt. brede?] høj, medens NM A 26097-100 lå på højbunden nær hinanden. Der fandtes ikke flere oldsager i højen, men noget under toppen stode to gravkarre med brændte ben.

1910 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 259/10
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Indsendt til N01, spørgeseddel samt skitsetegning af fundsted, udfyldt af Karl L. Jessen: 2 fod under højens overflade fandtes to gravkamre med brændte ben og da der gravedes videre iagttoges nogle sten, og 10 fod nede fandtes stenhammeren (NM A 26095) og lidt længere nede stenkilen (NM A 26096) og på bunden af højen, som vist var ca. 20 fod høj, fandtes stenøksen (NM A 26098) og de to ravperler (NM A 26099-100) og flintflækken (NM A 26097) lige ved siden af hinanden. (NM A 26095-100).

1910 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 259/10
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance ml. N01 og Gørding-Malt herreder, hvorunder N01 modtog oldsagerne NM A 26095-100 samt en rapport givet af Morten Hansen (finder) til Gørding- Malt herreder. Om fundet forklarede M. Hansen flg.: Da der i længere tid mand og mand imellem havde været talt om, at der måtte være oldsager i en, på gdr. ...[?] mark beliggende, ufredet høj - en af de største høje i sognet - traf M. Hansen sammen med Karl Lebak Jessen en aftale med ejeren om, at de måtte udgrave højen, mod at afgive til ham - vistnok en tredjedel af hvad de fandt, eller rettere af dettes værdi. De begyndte derefter i slutningen af januar at udgrave højen, idet de begyndte i toppen og gravede lige ned, og havde ialt fundet to ravperler, hvoraf den ene var brækket i tre stykker, 1 stor stenhammer, 1 mindre d.o., 1 kile og 1 lille kniv. M. Hansen forklarede, at de først fandt den mindste hammer, der lå ca. 3 al. fra højens top, dernæst kilen, ca. 3 alen derunder og lidt derfra kniven, medens de to stene [ravskiverne] og den store hammer lå sammen i noget vådt slimet noget - formentlig gødning - helt i bunden af højen, ca. 9-10 alen under højtoppen. De havde fundet alt, hvad der var fremkommet ved den første gravning, der varede 2½ dag, og havde senere gravet i højen flere gange dog uden at finde noget.

1910 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 259/10
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmelder forespørger N01 om prisen på en ravperle [ravskive; skitsetegning findes i brevet], og hvis N01's pris er høj nok efter anmelders mening, vil denne herefter sende den til museet pr. efterkrav. Perlen blev gravet op af en kæmpehøj 10 alen nede i jorden.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,25 x 28 m. I toppen et 6 m. bredt, 2 m. dybt hul med udgang mod S. I SØ-siden gl. kartoffelkule. Lyng i plantage.

1952 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)